[:TH]แกลเลอรี่[:en]GALLERY [:th]ภาพกิจกรรม[:]

[:TH]

►โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ โซนภาคเหนือ◄
(วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

5-2

►โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้◄
(วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

43

►โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๑◄
(ระหว่างที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

39

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐◄
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

_mg_0626

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ◄
(ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1492267

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ ◄
(ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1492215

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑ ◄
(ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

1492151

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิด
อันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม◄
(วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

_mg_0016

 ตรวจประเมินคุณภาพส่วงงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๙ ◄
(วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0005

 โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคกลาง)
(วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1

 โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคเหนือ)
(วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

IMG_4161

► โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
(วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

DSC_2257-11r

 พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ 
(วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

IMG_0350

► พิธีปิดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร 
(วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

1

► พิธีเปิดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร ◄
(วันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

O1

► ตรวจประเมินคุณภาพส่วงงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๘ ◄
(วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

24

► พิธีเปิดสำนักงานกองนิติการ ◄
(วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

S__23068703[:en]

►โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ โซนภาคเหนือ◄
(วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

5-2

►โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้◄
(วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

43

►โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๑◄
(ระหว่างที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

39

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐◄
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

_mg_0626

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ◄
(ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1492267

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ ◄
(ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1492215

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑ ◄
(ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

1492151

►โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิด
อันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม◄
(วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

_mg_0016

 ตรวจประเมินคุณภาพส่วงงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๙ ◄
(วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0005

 โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคกลาง)
(วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1

 โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคเหนือ)
(วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

IMG_4161

► โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
(วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

DSC_2257-11r

 พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ 
(วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

IMG_0350

► พิธีปิดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร 
(วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

1

► พิธีเปิดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร ◄
(วันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

O1

► ตรวจประเมินคุณภาพส่วงงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๘ ◄
(วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

24

► พิธีเปิดสำนักงานกองนิติการ ◄
(วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

S__23068703

[:th]

 โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคกลาง)
(วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1

 โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคเหนือ)
(วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

IMG_4161

โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
(วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

DSC_2257-11r

 พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ 
(วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

IMG_0350

► พิธีปิดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร 
(วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

1

► พิธีเปิดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร ◄
(วันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

O1

► ตรวจประเมินคุณภาพส่วงงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๘ ◄
(วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

24

► พิธีเปิดสำนักงานกองนิติการ ◄
(วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

S__23068703

[:]