• ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๙

  [:TH]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้

  พระสิริชัยโสภณ ประธาน
  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ
  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ
  พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ
  ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ

  25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0005 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0009 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0011 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0013 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0014 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0016 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0017 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0018 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0019 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0020 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0021 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0022 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0030 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0033 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0035 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0037 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0038

  [:en]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้

  พระสิริชัยโสภณ ประธาน
  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ
  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ
  พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ
  ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ

  25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_000525600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_000925600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_001125600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_001325600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_001425600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_001625600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_001725600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_001825600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_001925600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_002025600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_002125600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_002225600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_003025600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_003325600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_003525600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_003725600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0038

  [:]