กองนิติการ

"ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

Slide 1

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ประกาศรับสมัครบุคลากร

คู่มือบุคลากร

วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์

สัญญา

สัญญาอุดหนุนทุนวิจัย , สัญญาจ้างบุคลากรประจำ , สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว , สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน

คลังความรู้

คำพิพากษา คำสั่งที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

From The Blog

 • สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560

  สัญญา

  ส่วนงาน

  สัญญาจ้าง
  สัญญาค้ำประกัน
  คำนำหน้า
  ชื่อ
  ฉายา
  นามสกุล
  ตำแหน่ง
  สังกัด

  เลขที่
  เลขที่

  1
  001/2560
  002/2560
  นาย
  ธานินท์

  เมียส
  ผู้ประสานงานต่างประเทศ
  คณะพุทธศาสตร์

  2
  003/2560
  004/2560
  นาย
  สุภัทรชัย

  สีสะใบ
  นักวิชาการศึกษา
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  3
  005/2560
  006/2560
  นางสาว
  สุกัญญา

  แจ้งนคร
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  4
  007/2560
  008/2560
  นาย
  พลวัฒน์

  สีทา
  นักวิชาการศึกษา
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  5
  009/2560
  010/2560
  นางสาว
  กาญจนา

  บุญเรือง
  นักจัดการงานทั่วไป
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  6
  011/2560
  012/2560
  นางสาว
  วันเพ็ญ

  ฉายสอาด
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  7
  013/2560
  014/2560
  นางสาว
  สุมาลี

  บุญเรือง
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  8
  015/2560
  016/2560
  นาง
  วนิดา

  ยอดนพเก้า
  แม่บ้าน
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  9
  017/2560
  018/2560
  Mr.
  Howell

  Nicholas Lewis
  อาจารย์
  สถาบันภาษา

  10
  019/2560
  020/2560
  Mr.
  Dion

  Oliver Peoples
  อาจารย์
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

  11
  021/2560
  022/2560
  นาย
  สุทา

  ขอวาดกลาง
  พนักงานขับรถ
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  12
  023/2560
  024/2560

  13
  025/2560
  026/2560
  นาย
  สุวัฒสัน

  รักขันโท
  อาจารย์
  ภาควิชารัฐศาสตร์

  14
  027/2560
  028/2560
  นาย
  ฤทธิ์ไกร

  ยอดแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  15
  029/2560
  030/2560
  นาย
  สดใส

  เจือจันทร์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  16
  031/2560
  032/2560
  นาย
  เอกชัย

  บุญเพ็ชร
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  17
  033/2560
  034/2560
  นาย
  ธวัชชัย

  เย็นใจมา
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  18
  035/2560
  036/2560
  นางสาว
  วิภา

  สิงห์คำคา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  19
  037/2560
  038/2560
  นางสาว
  ราตรี

  รัตนโสภา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  20
  039/2560
  040/2560
  นางสาว
  วชิราภรณ์

  สีสวย
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  21
  041/2560
  042/2560
  พระมหา
  พลกิตต์
  ภูริปญฺโญ
  สุรชน
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  22
  043/2560
  044/2560
  พระ
  สัมฤทธิ์
  มหาวีโร
  มะพารัมย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

  23
  045/2560
  046/2560
  นาย
  ศราวุฒิ

  สิงห์เดช
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

  24
  047/2560
  048/2560
  นางสาว
  จันทร์ฉาย

  สีสมยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

  25
  049/2560
  050/2560
  นาย
  วิชัย

  แสงสว่าง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ปชส มจร

  26
  051/2560
  052/2560
  นาย
  ดอน

  สตาเจริญ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

  27
  053/2560
  054/2560
  นาย
  ถนัด

  ไชยพันธ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

  28
  055/2560
  056/2560
  นาย
  อภิลักษณ์

  กาวินำ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

  29
  057/2560
  058/2560
  พระราชวิสุทธิโมลี
  มนู

  ทองพืช
  นักวิชาการศึกษา
  กองวิชาการ

  30
  059/2560
  060/2560
  นาย
  สมพร

  ประวรรณากร
  นักวิชาการศึกษา
  กองวิชาการ

  31
  061/2560
  062/2560
  นาย
  โยธิน

  กิติคุณ
  นักวิชาการศึกษา
  กองวิชาการ

  32
  063/2560
  064/2560
  นาย
  เอกพล

  สร้อยจิต
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโน

  33
  065/2560
  066/2560
  นาย
  วิศรุต

  จิมานัง
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโน

  34
  067/2560
  068/2560
  นางสาว
  สุพัตรา

  ทองสุข
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโน

  35
  069/2560
  070/2560
  นาย
  วิจิตร

  ศรีสวัสดิ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนเทคโน

  36
  071/2560
  072/2560
  นาย
  ภูวนิย

  ปริศนา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม

  37
  073/2560
  074/2560
  นาย
  นภดล

  ดีไทยสงค์
  อาจารย์
  ภาควิชารัฐศาสตร์

  38
  075/2560
  076/2560
  นาย
  ประสิทธิ์

  พุทธศาสนศรัทธา
  อาจารย์
  ภาควิชารัฐศาสตร์

  39
  077/2560
  078/2560
  นาย
  ประดิษฐ์

  กุลจรัสพิทยา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

  40
  079/2560
  080/2560
  นางสาว
  กัญญาภัค

  เจริญดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองนิติการ

  41
  081/2560
  082/2560
  นางสาว
  วรรณา

  นอกไธสง
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกลาง

  42
  083/2560
  084/2560
  นาย
  วิจารณ์

  จันทร์สันต์
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักทะเบียนและวัดผล

  43
  085/2560
  086/2560
  นาย
  พิชิต

  เชาว์ชาญ
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักทะเบียนและวัดผล

  44
  087/2560
  088/2560
  นาย
  อภิวัฒน์

  สัณฐาน
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักทะเบียนและวัดผล

  45
  089/2560
  090/2560
  พระ
  ชรันดร์
  ธีรวโร
  สาระกูล
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักทะเบียนและวัดผล

  46
  091/2560
  092/2560
  นาย
  สุวิทย์

  แซวรัมย์
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  47
  093/2560
  094/2560
  พระมหา
  สินธุ์
  ฐิตรํสี
  สุนทราธร
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  48
  095/2560
  096/2560
  พระมหา
  เล็ก
  กนฺตวีโร
  จบศรี
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  49
  097/2560
  098/2560
  พระครูธรรมธร
  บุญชู
  สิทฺธิปญฺโญ
  เกิดชูชื่น
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  50
  099/2560
  100/2560
  พระมหา
  ศิริ
  สิริจนฺโท
  ทุมเสน
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  51
  101/2560
  102/2560
  นาย
  ชัยรัตน์

  ใจดี
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  52
  103/2560
  104/2560
  นาย
  วิวรรธน์

  สายแสง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  53
  105/2560
  106/2560
  จ.ส.อ.
  ภัทระ

  อินทร์รุ่ง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  54
  107/2560
  108/2560
  นาย
  สานนท์

  วิบูลย์ศิลป์
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

  55
  109/2560
  110/2560
  นาย
  อภินันท์

  ทองอาสน์
  พนักงานขับรถยนต์
  กองคลังและทรัพย์สิน

  56
  111/2560
  112/2560
  นาย
  ภิญโญ

  แสนสุข
  พนักงานขับรถยนต์
  กองคลังและทรัพย์สิน

  57
  113/2560
  114/2560
  นาย
  พศิน

  ประสารโชค
  พนักงานขับรถยนต์
  กองคลังและทรัพย์สิน

  58
  115/2560
  116/2560
  นาย
  มงคล

  เพ็งน้ำคำ
  พนักงานขับรถยนต์
  กองคลังและทรัพย์สิน

  59
  117/2560
  118/2560
  นาย
  มานิต

  แน่นอุดร
  พนักงานขับรถยนต์
  กองคลังและทรัพย์สิน

  60
  119/2560
  120/2560
  นาย
  สำรวย

  เกิดไธสง
  พนักงานขับรถยนต์
  กองคลังและทรัพย์สิน

  61
  121/2560
  122/2560
  พระ
  จวน
  สิริวฑฺฒโน
  ยากับ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง

  62
  123/2560
  124/2560
  พระมหา
  บุญยง
  อภิชาโต
  เพียพยัคฆ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนหอสมุดกลาง

  63
  125/2560
  126/2560
  นางสาว
  นฤมล

  เลี้ยงถนอม
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง

  64
  127/2560
  128/2560
  นางสาว
  ชญานุช

  สามัญ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง

  65
  129/2560
  130/2560
  พระมหา
  อาศิร
  วชิรนาโค

  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา

  66
  131/2560
  132/2560
  นางสาว
  พิณจ์ทอง

  แมนสุมิตรชัย
  อาจารย์
  สถาบันภาษา

  67
  133/2560
  134/2560
  นาย
  สุรัตน์

  คำโสภา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักพิมพ์ มจร

  68
  135/2560
  136/2560
  นาย
  ภานะพล

  เพ็งน้ำคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กองคลังและทรัพย์สิน

  69
  137/2560
  138/2560
  นาย
  บุณยธร

  แสงโนรี
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  70
  139/2560
  140/2560
  พระ
  วีระศักดิ์
  ธีรงฺกุโร

  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์

  71
  141/2560
  142/2560
  นางสาว
  เรวดี

  จรรยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์

  72
  143/2560
  144/2560
  นาย
  สมโภช

  นินศรี
  นักวิชาการศึกษา
  คณะมนุษย์ศาสตร์

  73
  145/2560
  146/2560
  นางสาว
  พัทธนันท์

  บุญแรง
  นักวิชาการศึกษา
  คณะมนุษย์ศาสตร์

  74
  147/2560
  148/2560
  นางสาว
  รัชดา

  ลำประไพ
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คณะมนุษย์ศาสตร์

  75
  149/2560
  150/2560
  พระ
  หน่อแสง
  อคฺคเสโน

  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะมนุษย์ศาสตร์

  76
  151/2560
  152/2560
  นางสาว
  ลลิตา

  พิมพ์รัตน์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะมนุษย์ศาสตร์

  77
  153/2560
  154/2560
  นาย
  วัชระ

  สุวัฒน์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะมนุษย์ศาสตร์

  78
  155/2560
  156/2560
  พระมหา
  สมศักดิ์
  อติเมโธ
  สงวนดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะมนุษย์ศาสตร์

  79
  157/2560
  158/2560
  พระมหา
  ดวงเด่น
  ธิตญาโณ

  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย

  80
  159/2560
  160/2560
  พล.ต.ต.หญิง ดร.
  นัยนา

  เกิดวิชัย
  อาจารย์
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  81
  161/2560
  162/2560
  นาง
  ขันทอง

  วัฒนะประดิษฐ์
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย

  82
  163/2560
  164/2560
  พระมหา
  วุฒิเมธส์
  วุฑฺฒิเมโธ

  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย

  83
  165/2560
  166/2560
  พระมหา
  ดนัย
  อุปวฑฒโน

  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย

  84
  167/2560
  168/2560
  นาง
  พูนสุข

  มาศรังสรรค์
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย

  85
  169/25620
  170/2560
  นพ.
  บรรพต

  ต้นธีรวงศ์
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย

  86
  171/2560
  172/2560
  พระมหา
  ประเสริฐ
  อคฺคาตโธ

  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย

  87
  173/2560
  174/2560
  นาย
  ชินนาท

  สุทธิกุญธร
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย

  88
  175/2560
  176/2560
  นางสาว
  สิรินาฎ

  พิมพ์เสนาะ
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  บัณฑิตวิทยาลัย

  89
  177/2560
  178/2560
  นาย
  บรรจบ

  บรรณรุจิ
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย

  90
  179/2560
  180/2560
  นาย
  นพ

  เฟื่องฟู
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  91
  181/2560
  182/2560
  นาย
  อนุชา

  พละกุล
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  92
  183/2560
  184/2560
  นาง
  ศิริเพ็ญ

  สุดแสนสง่า
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  93
  185/2560
  186/2560
  นาย
  ณัฏฐ์พัชร์

  โฆษิตเลิศ
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  94
  187/2560
  188/2560
  พระครูอุดมเจติยารักษ์
  ดนัย
  นรคฺตโม
  สำแดงเดช
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  95
  189/2560
  190/2560
  พระครูวิจิตรสรคุณ
  ศิริชัย

  เพ็ชรรัตน์
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  96
  191/2560
  192/2560
  พระครูเกษมวัชรดิตถ์
  เกษม
  ฐิติสมฺปนฺโน
  รอดจากทุกข์
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  97
  193/2560
  194/2560
  พระครูสุนทรวัชรการ
  อำพล
  อพโล
  วณิชย์ธิติกาล
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  98
  195/2560
  196/2560
  พระครูญาณเพชรรัตน์
  เทวินทร์

  สีสุกใส
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  99
  197/2560
  198/2560
  พระครูวัชรสุวรรณาทร
  ลูกชุบ

  เกตุเขียว
  อาจารย์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  100
  199/2560
  200/2560
  นางสาว
  อุษณีย์

  เลิศอาวาส
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  101
  201/2560
  202/2560
  นาย
  เอกพจน์

  มหิมา
  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
  หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี

  102
  203/2560
  204/2560
  นางสาว
  นิรวรรณ

  ทองมี
  นักวิชาการศึกษา
  หน่วยฯ […]

  Continue Reading...
 • สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2560

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 001/2560 002/2560 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 2 003/2560 004/2560 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 3 005/2560 006/2560 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 007/2560 008/2560 พระมหา สวงค์ ญาณฺวโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล 5 009/2560 010/2560 พระ วิชัย อคฺคธมฺโม นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล 6 011/2560 012/2560 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 7 013/2560 014/2560 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 8 015/2560 016/2560 พระมหา ขวัญชัย กิตฺติปาโล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 9 017/2560 018/2560 นาย โกวิทย์ พานแก้ว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 10 019/2560 020/2560 พระมหา ณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 11 021/2560 022/2560 นาย เริงชัย หมื่นชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 12 023/2560 024/2560 นาย ประพันธ์ กุลวินิจฉัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 13 025/2560 026/2560 นาย ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 14 027/2560 028/2560 นาย นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 15 029/2560 030/2560 นาย ปรีชา คะเนตนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 16 031/2560 032/2560 พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ สมาน พรหมอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ Continue Reading...
 • แผนภูมิ 59

  สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2559

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 001/2559 002/2559 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 2 003/2559 004/2559 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 3 005/2559 006/2559 นาย ธวัช ดารารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 4 007/2559 008/2559 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 5 009/2559 010/2559 นาย ครรชิต อามรมาน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 011/2559 012/2559 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 7 013/2559 014/2559 นาง สุภาพ หวังสุขใจ บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง 8 015/2559 016/2559 พระมหา ลี ลกฺขณญาโณ กระแสโท ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ Continue Reading...
 • แผนภูมิ ประจำ 2559

  สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2559

  สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 1 001/2559 002/2559 Phra Siriwanna Siriwanno นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 2 003/2559 004/2559 พระมหา ถาวร ถาวรเมธี ภูแผลทอง นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ 3 005/2559 006/2559 พระมหา สุรศักดิ์ สีลสํวโล นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม 4 007/2559 008/2559 นาย ธวัชชัย ศรีสุข นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 009/2559 010/2559 พระมหา สมชาย ปภสฺสโร นักวิชาการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 6 011/2559 012/2559 นาย วัชร์สร นาคศรี นิติกร กองนิติการ 7 013/2559 014/2559 พระมหา สุขสันต์ สุขวฑฺฒโน อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ 8 015/2559 016/2559 นาย เดชา กัปโก อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 9 017/2559 018/2559 พระครูสิริวีราภรณ์ บุญทัน ธีรงฺกุโร จำปาทอง อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 10 019/2559 020/2559 พระมหา กำพล คุณฺงกโร อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 11 021/2559 022/2559 พระ บารมี นนฺทธมฺมิโก นนท์พจ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา 12 023/2559 024/2559 นาย สมัคร นามอรรถ ช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน 13 025/2559 026/2559 พระมหา จรูญ กิตฺติปญฺโญ ฤทธิทิศ วิชาการ คณะพุทธศาสตร์ 14 027/2559 028/2559 พระมหา บุญส่ง สุทธิญาโณ ทิพรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง 15 029/2559 030/2559 นาย สุวิทย์ แซวรัมย์ วิชาการ รร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา 16 031/2559 032/2559 พระ ธนิน อนาลโย ใจวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง 17 033/2559 034/2559 พระมหา อานนท์ อานนโท ป่าด้าว อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 18 035/2559 036/2559 พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร ใยอินทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ Continue Reading...
“กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”