กองนิติการ

"ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

Slide 1

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ประกาศรับสมัครบุคลากร

คู่มือบุคลากร

วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์

สัญญา

สัญญาอุดหนุนทุนวิจัย , สัญญาจ้างบุคลากรประจำ , สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว , สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน

คลังความรู้

คำพิพากษา คำสั่งที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

From The Blog

 • สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2560

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 001/2560 002/2560 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 2 003/2560 004/2560 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 3 005/2560 006/2560 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 007/2560 008/2560 พระมหา สวงค์ ญาณฺวโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล 5 009/2560 010/2560 พระ วิชัย อคฺคธมฺโม นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล 6 011/2560 012/2560 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 7 013/2560 014/2560 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 8 015/2560 016/2560 พระมหา ขวัญชัย กิตฺติปาโล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 9 017/2560 018/2560 นาย โกวิทย์ พานแก้ว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 10 019/2560 020/2560 พระมหา ณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 11 021/2560 022/2560 นาย เริงชัย หมื่นชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 12 023/2560 024/2560 นาย ประพันธ์ กุลวินิจฉัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 13 025/2560 026/2560 นาย ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 14 027/2560 028/2560 นาย นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 15 029/2560 030/2560 นาย ปรีชา คะเนตนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 16 031/2560 032/2560 พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ สมาน พรหมอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ Continue Reading...
 • แผนภูมิ 59

  สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2559

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 001/2559 002/2559 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 2 003/2559 004/2559 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 3 005/2559 006/2559 นาย ธวัช ดารารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 4 007/2559 008/2559 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 5 009/2559 010/2559 นาย ครรชิต อามรมาน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 011/2559 012/2559 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 7 013/2559 014/2559 นาง สุภาพ หวังสุขใจ บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง 8 015/2559 016/2559 พระมหา ลี ลกฺขณญาโณ กระแสโท ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ Continue Reading...
 • แผนภูมิ ประจำ 2559

  สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2559

  สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 1 001/2559 002/2559 Phra Siriwanna Siriwanno นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 2 003/2559 004/2559 พระมหา ถาวร ถาวรเมธี ภูแผลทอง นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ 3 005/2559 006/2559 พระมหา สุรศักดิ์ สีลสํวโล นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม 4 007/2559 008/2559 นาย ธวัชชัย ศรีสุข นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 009/2559 010/2559 พระมหา สมชาย ปภสฺสโร นักวิชาการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 6 011/2559 012/2559 นาย วัชร์สร นาคศรี นิติกร กองนิติการ 7 013/2559 014/2559 พระมหา สุขสันต์ สุขวฑฺฒโน อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ 8 015/2559 016/2559 นาย เดชา กัปโก อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 9 017/2559 018/2559 พระครูสิริวีราภรณ์ บุญทัน ธีรงฺกุโร จำปาทอง อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 10 019/2559 020/2559 พระมหา กำพล คุณฺงกโร อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 11 021/2559 022/2559 พระ บารมี นนฺทธมฺมิโก นนท์พจ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา 12 023/2559 024/2559 นาย สมัคร นามอรรถ ช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน 13 025/2559 026/2559 พระมหา จรูญ กิตฺติปญฺโญ ฤทธิทิศ วิชาการ คณะพุทธศาสตร์ 14 027/2559 028/2559 พระมหา บุญส่ง สุทธิญาโณ ทิพรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง 15 029/2559 030/2559 นาย สุวิทย์ แซวรัมย์ วิชาการ รร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา 16 031/2559 032/2559 พระ ธนิน อนาลโย ใจวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง 17 033/2559 034/2559 พระมหา อานนท์ อานนโท ป่าด้าว อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 18 035/2559 036/2559 พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร ใยอินทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ Continue Reading...
 • มาตราการบังคับทางปกครองให้ชำระเงิน_Page_01

  มาตราการบังคับทางปกครองให้ชำระเงิน

  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
“กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”