กองนิติการ

"ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

Slide 1

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ประกาศรับสมัครบุคลากร

คู่มือบุคลากร

วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์

สัญญา

สัญญาอุดหนุนทุนวิจัย , สัญญาจ้างบุคลากรประจำ , สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว , สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน

คลังความรู้

คำพิพากษา คำสั่งที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

From The Blog

 • banner

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว
  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี
  วัตถุประสงค์ :
  ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ๒. เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น
  ๓. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system)
  ๔. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
  ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ […]

  Continue Reading...
 • 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0005

  ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๙

  วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้
  พระสิริชัยโสภณ ประธาน
  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ
  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ
  พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ
  ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ

  […]

  Continue Reading...
 • ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  Continue Reading...
 • %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89

  คู่มือและขั้นตอนการให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กองนิติการ

  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
“กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”