กองนิติการ

"ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

Slide 1

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ประกาศรับสมัครบุคลากร

คู่มือบุคลากร

วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์

สัญญา

สัญญาอุดหนุนทุนวิจัย , สัญญาจ้างบุคลากรประจำ , สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว , สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน

คลังความรู้

คำพิพากษา คำสั่งที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

From The Blog

 • page

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติการได้มีการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษางานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานนิติการหรืองานนิติกรรมสัญญาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว
  ชื่อโครงการ : โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี
  วัตถุประสงค์ :
  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  ๒. เพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง
  ระยะเวลาดำเนินงาน :
  ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วันศุกร์ที่ ๒๔ […]

  Continue Reading...
 • 01 ปก คำนำ และสารบัญ_Page_1

  เอกสารประกอบการ โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติการได้มีการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษางานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานนิติการหรืองานนิติกรรมสัญญาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว
  ชื่อโครงการ : โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี
  วัตถุประสงค์ :
  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  ๒. เพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง
  ระยะเวลาดำเนินงาน :
  ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วันศุกร์ที่ ๒๔ […]

  Continue Reading...
 • การลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • การกำหนดขั้นตอนการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปลงนามแทนอธิการบดี

  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • 6100.5_38_Page_2

  คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย มาตรา ๒๘ กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีมอบอำนาจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาและการดำเนินคดีให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งเป็นคฤหัสถ์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี นั้น
  แต่เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ขยายส่วนงานออกเป็น วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อให้การทำสัญญาดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว ผู้รับมอบลงอำนาจในสัญญาให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีลงนามในสัญญาแทนอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ทั้งนี้ต้องมีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่อนุมัติจ้างหรือคำสั่งมหาวิทยาลัยก่อน

  >> DOWNLOAD <<

  sgAddEvent(window, […]

  Continue Reading...
“กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”