กองนิติการ

"ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

Slide 1

ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ประกาศรับสมัครบุคลากร

คู่มือบุคลากร

วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์

สัญญา

สัญญาอุดหนุนทุนวิจัย , สัญญาจ้างบุคลากรประจำ , สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว , สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน

คลังความรู้

คำพิพากษา คำสั่งที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

From The Blog

 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้กำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองนิติการ สำนุกงานอธิการบดี ได้มีกำหนดวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
  ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ตำแหน่ง ประธาน
  ๒. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ตำแหน่ง กรรมการ
  ๓. […]

  Continue Reading...
 • โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นจำนวน ๓ ครั้ง โดยแบ่งตามโซนภูมิภาค โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โซนภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

  Continue Reading...
 • นำระบบ QR CODE มาประยุต์ใช้ในงานของกองนิติการ

  เพื่อให้การดำเนินการของกองนิติการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน จึงเห็นสมควรให้มีการนำรหัส QR CODE (Quick Response) มาประยุกต์ใช้ในงานของกองนิติการ และประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการของกองนิติการ

  ซึ่งกองนิติการได้เริ่มนำระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว, สัญญาจ้างบุคลากรประจำ, สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานปฏิบัติงานต่อ, สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
  นำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงาน และยังนำระบบ QR CODE มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ การประเมินความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการด้านกฎหมายอีกด้วย
  […]

  Continue Reading...
 • %e0%b8%9b%e0%b8%812

  เอกสารประกอบโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

  เอกสารประกอบการจัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • document-1_page_1

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

  สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2561

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2561

  ลำดับที่
  สัญญาเลขที่
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  ผู้รับทุน

  คำนำหน้า
  ชื่อ
  ฉายา
  นามสกุล
  ส่วนงาน

  1
  ว.001/2561

  นาย
  นิกร

  พลเยี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  2
  ว.002/2561
  ดร.
  นาย
  วิรัตน์

  ภูทองเงิน
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  3
  ว.003/2561

  นาย
  สุทธิวิทย์

  วิลัยริด
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  4
  ว.004/2561

  พระมหา
  อภิสิทธิ์

  จอดนอก
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  5
  ว.005/2561
  ดร.
  นาย
  ทิพย์

  ขวัญแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  6
  ว.006/2561

  พระปลัด
  วีระชนม์
  เขมวีโร

  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  7
  ว.007/2561
  ดร.
  นาย
  ณัฐพงศ์ธัช

  กุรัตน์ธรรมา
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  8
  ว.008/2561

  พระ
  สุเชษฐ์
  จนฺทธมฺโม
  สอาดเอี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  9
  ว.009/2561

  นาย
  อิสรพงษ์

  ไกรสินธุ์
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  10
  ว.010/2561

  นาย
  ธนันต์ชัย

  พัฒนะสิงห์
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  11
  ว.011/2561
  ดร.
  พระครูศรีปัญญาวิกรม
  บุญเรือง

  เจนทร
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  12
  ว.012/2561

  พระมหา
  สมศักดิ์
  สติสมฺปนฺโน
  สินนา
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  13
  ว.013/2561

  นาย
  พวงเพชร

  พลวิเศษ
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  14
  ว.014/2561
  ดร.
  นาย
  จิรกิตต์ภณ

  พิริยสุวัฒน์
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  15
  ว.015/2561

  นาย
  ศตวรรษ

  สงกาผัน
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  16
  ว.016/2561
  ดร.
  นาย
  จำนง

  วงศ์คง
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  17
  ว.017/2561
  ดร.
  พล.ต.
  ณรณัฐ

  สวสดิ์รัตน์
  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  18
  ว.018/2561

  นาง
  ปรธภร

  ปุระกัน
  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  19
  ว.019/2561

  พระมหา
  แสงมะณี
  คชาธโร

  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  20
  ว.020/2561

  พระมหา
  วิฑูรย์
  สิทธฺธิเมธี

  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  21
  ว.021/2561

  นางสาว
  กัณฑิลา

  น้อยเจริญ
  วิทยาเขตหนองคาย

  22
  ว.022/2561

  นาย
  สมเดช

  นามเกตุ
  วิทยาเขตหนองคาย

  23
  ว.023/2561
  ดร.
  นาย
  คิด

  วรุณดี
  วิทยาเขตหนองคาย

  24
  ว.024/2561

  นาย
  อภิวัฒชัย

  พุทธจร
  วิทยาเขตหนองคาย

  25
  ว.025/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  เจษฎา

  มูลยาพอ
  วิทยาเขตหนองคาย

  26
  ว.026/2561

  พระ
  ราเชินทร์
  วิสารโท
  ไชยเจริญ
  วิทยาเขตหนองคาย

  27
  ว.027/2561

  นาย
  บุญส่ง

  สินธุ์นอก
  วิทยาเขตหนองคาย

  28
  ว.028/2561
  ดร.
  นางสาว
  สุกานดา

  จันทราวารีย์
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  29
  ว.029/2561

  นาย
  สยามพร

  พันธไชย
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  30
  ว.030/2561
  ดร.
  นาย
  สุทธิพันธ์

  อรัญญวาส
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  31
  ว.031/2561

  นาย
  สนั่น

  ประเสริฐ
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  32
  ว.032/2561

  พระ
  พลากร
  สุมฺงคโล
  อนุพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  33
  ว.033/2561

  นาง
  ไพวรรณ

  ปุริมาตร
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  34
  ว.034/2561

  นาย
  เกรียงไกร

  พินยารัก
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  35
  ว.035/2561
  ดร.
  นาย
  เสรี

  ศรีงาม
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  36
  ว.036/2561

  พระมหา
  สุพร

  ปวงกลาง
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  37
  ว.037/2561

  นาย
  ประสพฤกษ์

  รัตนยงค์
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  38
  ว.038/2561

  นาย
  ภูดิศ

  นอขุนทด
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  39
  ว.039/2561

  พระครูสังวราภิรักษ์
  อิ๊ต

  ลอยสายออ
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  40
  ว.040/2561

  นาย
  ไพรัตน์

  เอิบสำโรง
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  41
  ว.041/2561
  ดร.
  พระ
  ยุทธนา
  อธิจิตฺโต
  พูลเพิ่ม
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  42
  ว.042/2561

  นาย
  กิตติพัฒน์

  สุวรรณสิริเมธี
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  43
  ว.043/2561

  พระ
  แพนษณุ
  อนุตฺตโร

  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  44
  ว.044/2561

  พระครูโกศลศาสนาวงศ์
  เสือน

  มนตรีวงศ์
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  45
  ว.045/2561
  ดร.
  พระราชธรรมสารสุธี
  ธีรังกูล

  มูลพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  46
  ว.046/2561

  พระครูปริยัติคณานุรักษ์
  พงษ์สันติ์
  สุวิชาโน

  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  47
  ว.047/2561

  พระอุดมปัญญาภรณ์
  สัณหวัตร
  สณฺหวฑฺฒโน
  จันเหลือง
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  48
  ว.048/2561

  นาย
  สราวุฒิ

  งาหอม
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  49
  ว.049/2561

  นาย
  บุญยืน

  งามเปรี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  50
  ว.050/2561
  ดร.
  นาย
  สุทัศน์

  ประทุมแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  51
  ว.051/2561

  นาง
  อร่ามจิต

  ชิณช่าง
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

  52
  ว.052/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  บุรินทร์

  ภู่สกุล
  วิทยาเขตขอนแก่น

  53
  ว.053/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประกอบ

  มีโคตรกอง
  วิทยาเขตขอนแก่น

  54
  ว.054/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ชาญชัย

  ฮวดศรี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  55
  ว.055/2561
  รศ.ดร.
  พระโสภณพัฒนบัณฑิต
  สุกันยา

  ฮาดภักดี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  56
  ว.056/2561

  นาย
  สิทธิพล

  เวียงธรรม
  วิทยาเขตขอนแก่น

  57
  ว.057/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ปัญญา

  คล้ายเดช
  วิทยาเขตขอนแก่น

  58
  ว.058/2561

  พระมหา
  นิพนธ์
  มหาธมฺมรกิขิโต
  แสงแก้ว
  วิทยาเขตขอนแก่น

  59
  ว.059/2561

  นาย
  อดุลย์

  หลานวงค์
  วิทยาเขตขอนแก่น

  60
  ว.060/2561

  พระมหา
  พิสิฐ
  วิสิฏฺฐปญฺโญ
  สืบนิสัย
  วิทยาเขตขอนแก่น

  61
  ว.061/2561
  ดร.
  นาง
  เรียงดาว

  ทวะชาลี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  62
  ว.062/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  จรัส

  ลีกา
  วิทยาเขตขอนแก่น

  63
  ว.063/2561
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  สำราญ
  กมฺมสุทฺโธ

  วิทยาเขตขอนแก่น

  64
  ว.064/2561
  ผศ.ดร.
  พระครูภาวนาโพธิคุณ
  สมชาย

  พังหมื่นไว
  วิทยาเขตขอนแก่น

  65
  ว.065/2561
  ผศ.ดร.
  พระครูสุธีคัมภีรญาณ
  ประมวล

  บุลาลม
  วิทยาเขตขอนแก่น

  66
  ว.066/2561

  นาย
  ชยันต์

  บุญพิโย
  วิทยาเขตขอนแก่น

  67
  ว.067/2561
  ดร.
  นาง
  ทักษิณาร์

  ไกรราช
  วิทยาเขตขอนแก่น

  68
  ว.068/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  วิทยา

  ทองดี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  69
  ว.069/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สุวิน

  ทองปั้น
  วิทยาเขตขอนแก่น

  70
  ว.070/2561

  พระมหา
  มิตร
  ฐิตปญฺโญ
  วันยาว
  วิทยาเขตขอนแก่น

  71
  ว.071/2561

  พระมหา
  ประทีป
  สญญโม
  พรมสิทธิ์
  วิทยาเขตขอนแก่น

  72
  ว.072/2561

  พระ
  รชต
  กตปุญฺโญ
  มาตรสอน
  วิทยาเขตขอนแก่น

  73
  ว.073/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  จักรพรรณ

  วงศ์พรพวัณ
  วิทยาเขตขอนแก่น

  74
  ว.074/2561
  ดร.
  นาย
  นิเทศ

  สนั่นนารี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  75
  ว.075/2561
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  โยธิน
  โยธิโก
  ปัดชาสี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  76
  ว.076/2561

  พระครูวรกิจสุนทร
  สุบิน

  ศรีบุญเรือง
  วิทยาเขตขอนแก่น

  77
  ว.077/2561

  นาย
  สุรพล

  พรมกุล
  วิทยาเขตขอนแก่น

  78
  ว.078/2561

  นาย
  ธีระพงษ์

  สมเขาใหญ่
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  79
  ว.079/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ดิเรก

  นุ่นกล่ำ
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  80
  ว.080/2561

  พระครูจิตสุนทร
  พิชิต

  ชูเกลี้ยง
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  81
  ว.081/2561
  ดร.
  นาย
  สิทธิโชค

  ปาณะศรี
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  82
  ว.082/2561
  ดร.
  นาง
  มะลิวัลย์

  โยธารักษ์
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  83
  ว.083/2561
  ดร.
  นาย
  พีระศิลป์

  บุญทอง
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  84
  ว.084/2561

  นาย
  พีระพล

  สงสาป
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  85
  ว.085/2561

  พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล
  อนุกูล

  ปานประดิษฐ์
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  86
  ว.086/2561
  ดร.
  พระครูโสภณรัตนบัณฑิต
  เทพรัตน์

  เรืองศรี
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  87
  ว.087/2561
  ดร.
  พระใบฎีกา
  สุพจน์
  ตปสีโล
  เกษนคร
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  88
  ว.088/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  บรรยวัสถ์

  ฝางคำ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  89
  ว.089/2561

  นาย
  พูลศักดิ์

  หอมสมบัติ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  90
  ว.090/2561
  ดร.
  พระใบฎีกา
  สุพจน์
  ตปสีโล
  เกษนคร
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  91
  ว.091/2561

  นาย
  สี

  สร้อยสน
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  92
  ว.092/2561

  ว่าที่ ร.ต.
  ส่งศักดิ์

  บุญจำรูญ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  93
  ว.093/2561

  นาย
  ไชยสิทธิ์

  อุดมโชคนามอ่อน
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  94
  ว.094/2561

  นาย
  กวีพล

  ศรีหะมงคล
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  95
  ว.095/2561

  พระครูกิตติคุโณภาส
  จินดา

  อุดมพันธ์
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  96
  ว.096/2561

  พระมหา
  ไสว

  เถาว์ยา
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  97
  ว.097/2561

  นาย
  นคร

  จันทราช
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  98
  ว.098/2561

  พระมหา
  สุริยัน
  อุตตโร
  บึงทะเล
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  99
  ว.099/2561
  ผศ.ดร.
  พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต
  จิตนเรศ
  วุฑฒิธมฺโม
  ศรีปะโค
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  100
  ว.100/2561

  พระ
  สังวาน
  เขมปญฺโญ
  สายเนตร
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  101
  ว.101/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  บุญเลิศ

  ราโชติ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  102
  ว.102/2561

  นาย
  ไชยรัตน์

  ปัญญาเอก
  วิทยาเขตสุรินทร์

  103
  ว.103/2561

  พระมหา
  ธนรัฐ
  รฏฺฐเมโธ
  สะอาดเอี่ยม
  วิทยาเขตสุรินทร์

  104
  ว.104/2561

  นาย
  กิตติคุณ

  ด้วงสงค์
  วิทยาเขตสุรินทร์

  105
  ว.105/2561

  พระปลัด
  สุระ
  ญาณธโร
  จันทึก
  วิทยาเขตสุรินทร์

  106
  ว.106/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ธนู

  ศรีทอง
  วิทยาเขตสุรินทร์

  107
  ว.107/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ทวีศักดิ์

  ทองทิพย์
  วิทยาเขตสุรินทร์

  108
  ว.108/2561

  พระมหา
  โชตินิพนธ์

  ผลเจริญ
  วิทยาเขตสุรินทร์

  109
  ว.109/2561

  นาย
  เศรษฐพร

  หนุนชู
  วิทยาเขตสุรินทร์

  110
  ว.110/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  กฤษนันท์

  แสงมาศ
  วิทยาเขตสุรินทร์

  111
  ว.111/2561
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  วิศิต
  ธีรวํโส
  กลีบม่วง
  วิทยาเขตสุรินทร์

  112
  ว.112/2561

  นางสาว
  ณัชปภา

  โพธิ์พุ่ม
  วิทยาเขตสุรินทร์

  113
  ว.113/2561
  ดร.
  พระครูพิจิตรศุภการ
  กิติศักดิ์

  มีสุ
  หน่วยฯ จังหวัดสงขลา

  114
  ว.114/2561
  รศ.ดร.
  นาย
  จำเริญ

  ชูช่วยสุวรรณ
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  115
  ว.115/2561

  นาย
  ญาณพนธ์

  ตรัยพรวรยุกต์
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  116
  ว.116/2561

  นาย
  สุขอุษา

  นุ่นทอง
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  117
  ว.117/2561

  นาย
  ประสิทธิ์

  พันธวงษ์
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  118
  ว.118/2561

  นาง
  ภัชลดา

  สุวรรณนวล
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  119
  ว.119/2561

  พระมหา
  สมคิด

  อินทร์แก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  120
  ว.120/2561

  นางสาว
  ปานวลัย

  ศรีราม
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  121
  ว.121/2561
  ดร.
  นาย
  จิตต์

  นิลวิเชียร
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  122
  ว.122/2561

  นาย
  รังสรรค์

  วัฒนาชัยวณิช
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  123
  ว.123/2561

  พระครูสุตกิจสโทสร

  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  124
  ว.124/2561

  นาย
  วีระศักดิ์

  บุญญดิษฐ์
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  125
  ว.125/2561

  นางสาว
  ภมรรัตน์

  ชุมภูประวิโร
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  126
  ว.126/2561

  นาย
  ธัชพล

  ยรรยง
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  127
  ว.127/2561

  พระมหา
  กิตติ

  สอนเสนา
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  128
  ว.128/2561

  นาย
  ประทีป

  ยศนรินทร์
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  129
  ว.129/2561
  ผศ.ดร.
  พระชยานันทมุนี
  ธนนมวัตร

  ณ น่าน
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  130
  ว.130/2561
  ดร.
  นาย
  ธีรทัศน์

  โรจน์กิจจากุล
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  131
  ว.131/2561

  นาย
  ธนวัฒน์

  ศรีลา
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  132
  ว.132/2561

  นางสาว
  บัณฑิกา

  จารุมา
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  133
  ว.133/2561

  นาย
  สิทธิชัย

  อุ่นสวน
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  134
  ว.134/2561

  นาย
  สมพงษ์

  แซ่ท้อ
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  135
  ว.135/2561

  พระมหา
  ผดุงศักดิ์
  เสสปุญฺโญ
  สันยศติทัศน์
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  136
  ว.136/2561

  พระครูวิมลศิลปกิจ
  เรืองฤทธิ์

  แก้วเปียง
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  137
  ว.137/2561

  นาย
  ดำเนิน

  ปัญญาผ่องใส
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  138
  ว.138/2561

  พระครูสุธีสุตสุนทร
  สมพงษ์

  พอกพูน
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  139
  ว.139/2561

  นาย
  เสพบัณฑิต

  โหน่งบัณฑิต
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  140
  ว.140/2561

  นาย
  นเรศร์

  บุญเลิศ
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  141
  ว.141/2561

  นาย
  ฤทธิชัย

  แกมนาค
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  142
  ว.142/2561

  นาย
  กำพล

  สุกันโท
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  143
  ว.143/2561

  พระรัตนมุนี
  ปุณณมี

  ราชดี
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  144
  ว.144/2561
  ดร.
  นางสาว
  สุภางค์พิมพ์

  คล้ายธานี
  หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร

  145
  ว.145/2561

  พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์
  นพณัฐ

  คล้ายผึ้ง
  หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร

  146
  ว.146/2561

  นาย
  ปริญญา

  นิกรกุล
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี

  147
  ว.147/2561

  นาย
  ประคอง

  มาโต
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี

  148
  ว.148/2561
  ดร.
  พระราชอุทัยโสภณ
  มนัส

  สะอาด
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี

  149
  ว.149/2561
  รศ.ดร.
  นาย
  พูนทรัพย์

  เกตุวีระพงศ์
  วิทยาเขตแพร่

  150
  ว.150/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  รวีโรจน์

  ศรีคำภา
  วิทยาเขตแพร่

  151
  ว.151/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สมจิต

  ขอนวงศ์
  วิทยาเขตแพร่

  152
  ว.152/2561
  ผศ.ดร.
  นาง
  ฉวีวรรณ

  สุวรรณาภา
  วิทยาเขตแพร่

  153
  ว.153/2561
  ผศ.ดร.
  นาง
  ชลธิชา

  จิรภัคพงศ์
  วิทยาเขตแพร่

  154
  ว.154/2561

  พระครูสังฆรักษ์
  บุญเสริม
  กิตฺติวณฺโณ
  ศรีทา
  วิทยาเขตแพร่

  155
  ว.155/2561
  ดร.
  นางสาว
  ธาดา

  เจริญกุศล
  วิทยาเขตแพร่

  156
  ว.156/2561

  นาย
  อภิชา

  สุขจีน
  วิทยาเขตแพร่

  157
  ว.157/2561
  ดร.
  พระครูอุทัยกิจจารักษ์
  สุรางค์

  จันทร์งาม
  หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร

  158
  ว.158/2561

  พระอุดมปิฎก
  วิจารณ์

  ทองมา
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  159
  ว.159/2561

  พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์
  สมบัติ

  กุศลรัตน์
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  160
  ว.160/2561

  พระครูสุจิตพัฒนพิธาน
  สมพงษ์

  ชูเชื้อ
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  161
  ว.161/2561

  เจ้าอธิการ
  รุ่งโรจน์
  อธิปญฺโญ
  ปัญญางาม
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  162
  ว.162/2561

  พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์
  ศรีรอด

  นันตะวงษ์
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  163
  ว.163/2561
  ดร.
  พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา
  สายัน

  บวบขม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  164
  ว.164/2561

  พระครูพิพิธจารุธรรม
  ชุมพร

  กวางทอง
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  165
  ว.165/2561

  นาง
  สริญญา

  มารศรี
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  166
  ว.166/2561
  รศ.ดร.
  พระครูสิริรัตนานุวัตร
  ทวีศักดิ์

  อ่อนปัสสา
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  167
  ว.167/2561

  พระ
  ศรีสวรรค์
  อมรธมฺโม

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  168
  ว.168/2561

  นาย
  สุนทร

  สุขทรัพย์ทวีผล
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  169
  ว.169/2561

  170
  ว.170/2561

  นาย
  ภูวเดช

  สินทับศาล
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  171
  ว.171/2561

  นาย
  อภิพัธน์

  วิษิษฏ์ใจงาม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  172
  ว.172/2561

  พระ
  สันต์ทัศน์
  คมฺภีรปญฺโญ

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  173
  ว.173/2561
  ดร.
  พระครูพิศาลสรกิจ
  สุทิน

  สิทธิกุลเมฆ
  วิทยาเขตพะเยา

  174
  ว.174/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  มงคลกิตต์

  โวหารเสาวภาคย์
  วิทยาเขตพะเยา

  175
  ว.175/2561

  นางสาว
  เสาวนีย์

  ไชยกุล
  วิทยาเขตพะเยา

  176
  ว.176/2561

  ว่าที่ ร.ท.
  นิกรณ์

  โปธาฤทธิ์
  วิทยาเขตพะเยา

  177
  ว.177/2561
  รศ.ดร.
  นาย
  วันชัย

  พลเมืองดี
  วิทยาเขตพะเยา

  178
  ว.178/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สุเทพ

  สารบรรณ
  วิทยาเขตพะเยา

  179
  ว.179/2561

  นาง
  พิสมัย

  วงค์จำปา
  วิทยาเขตพะเยา

  180
  ว.180/2561
  ดร.
  นางสาว
  สหัทยา

  วิเศษ
  วิทยาเขตพะเยา

  181
  ว.181/2561
  ดร.
  นาย
  ชูชาติ

  สุทธะ
  วิทยาเขตพะเยา

  182
  ว.182/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  จักรแก้ว

  นามเมือง
  วิทยาเขตพะเยา

  183
  ว.183/2561
  รศ.ดร.
  พระครูโสภณปริยัติสุธี
  ศรีบรรดร

  ไชยะวุฆฒิกุล
  วิทยาเขตพะเยา

  184
  ว.184/2561
  ดร.
  พระราชปริยัติ
  ณษิกรณ์

  ปินะดวง
  วิทยาเขตพะเยา

  185
  ว.185/2561
  ดร.
  พระปลัด
  กันทวี
  ฐานตตโร
  แก้วแปง
  วิทยาเขตพะเยา

  186
  ว.186/2561
  ดร.
  พระ
  พีรพงศ์
  ฐิตธมฺโม
  โชตินอก
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  187
  ว.187/2561

  พระครูประโชติพัชรพงศ์
  ณัฐพงษ์

  ผุยเหง้า
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  188
  ว.188/2561

  นาย
  นรุณ

  กุลผาย
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  189
  ว.189/2561

  พระมหา
  ธนกร
  กิตฺติปญฺโญ
  สร้อยศรี
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  190
  ว.190/2561

  นาย
  ปิยวัช

  ละคร
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  191
  ว.191/2561

  พระครูปริยัติพัชรธรรม
  ชัยฤทธิ์

  ทองสี
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  192
  ว.192/2561

  พระครูสิริพัชรากร
  พงศกร

  ลาคำ
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  193
  ว.193/2561
  ดร.
  นาย
  สราวุฒย์

  วิจิตรปัญญา
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  194
  ว.194/2561
  ดร.
  พระปลัด
  วุฒิพงษ์
  กิตฺติวณฺโณ
  ผลไม้
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  195
  ว.195/2561

  พระครูนิวิฐศีลขันธ์
  ณรงค์
  ฐิตวฑฺฒโน
  เชื้อศรี
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  196
  ว.196/2561

  นางสาว
  อนงค์นาฏ

  แก้วไพฑูรย์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  197
  ว.197/2561

  นางสาว
  อนงค์นาฏ

  แก้วไพฑูรย์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  198
  ว.198/2561

  นาย
  อัครเดช

  พรหมกัลป์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  199
  ว.199/2561

  นาย
  สมบัติ

  นวลระออง
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  200
  ว.200/2561
  รศ.ดร.
  พระเทพปริยัติเมธี
  ฐิตพัฒน์

  ญาณสิทธิพัฒน์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  201
  ว.201/2561

  พระมหา
  อุดร
  อุตฺตโร
  มากดี
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  202
  ว.202/2561

  นาย
  วรกฤต

  เถื่อนช้าง
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  203
  ว.203/2561

  นางสาว
  อภิชญาณัฐโศภา

  อบสิน
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  204
  ว.204/2561

  นาย
  จรรยา

  ลินลา
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  205
  ว.205/2561

  พระครูสิริคีรีรักษ์
  สมคิด

  พุ่มทุเรียน
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  206
  ว.206/2561
  ดร.
  พระครูอรรถธรรมภาณี
  นพปฎล

  พรหมชัย
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  207
  ว.207/2561

  นาย
  อัครเดช

  พรหมกัลป์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  208
  ว.208/2561

  พระครูปลัด
  ณัฐพล
  จนฺทิโก
  ประชุณหะ
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  209
  ว.209/2561
  ดร.
  นาย
  เดชา

  ตาละนึก
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  210
  ว.210/2561

  พระมหา
  อัมพร

  พีนธ์กา
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  211
  ว.211/2561

  นาย
  บุญทรง

  หมีดำ
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  212
  ว.212/2561

  พระ
  ปริญญา
  ฐิตธมฺโม

  วิทยาเขตเชียงใหม่

  213
  ว.213/2561
  ดร.
  พระครูสมุห์
  วัลลภ
  ฐิตสํวโร
  ทาอินทร์
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  214
  ว.214/2561

  นางสาว
  สกุณา

  คงจันทร์
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  215
  ว.215/2561

  นาย
  สังวร

  สมบัติใหม่
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  216
  ว.216/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประเสิรฐ

  ปอนถิ่น
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  217
  ว.217/2561
  ดร.
  พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์
  อาทิตย์

  รสหวาน
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  218
  ว.218/2561.
  ดร.
  นาย
  สุนทรีย์

  สุริยะรังษี
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  219
  ว.219/2561

  นาย
  ส่งเสริม

  แสงทอง
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  220
  ว.220/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  อภิรมย์

  สีดาคำ
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  221
  ว.221/2561
  ดร.
  นาย
  วิสุทธิชัย

  ไชยสิทธิ์
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  222
  ว.222/2561
  ดร.
  พระครูสุนทรสังฆพินิต
  เสน่ห์

  ปาเมืองมูล
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  223
  ว.223/2561
  ดร.
  พระครู
  สิริสุตานุยุต

  ตาติญญา
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  224
  ว.224/2561
  ดร.
  พระครูโกวิทอรรถวาที
  อุดร

  แสงแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  225
  ว.225/2561

  นาย
  บุญเพลิน

  ยาวิชัย
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  226
  ว.226/2561

  นาย
  ประเด่น

  แบนปิง
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  227
  ว.227/2560
  ดร.
  นาย
  สามารถ

  บุญรัตน์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  228
  ว.228/2561

  นาย
  จันทรัสม์

  ตาปูลิง
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  229
  ว.229/2560
  ดร.
  นาย
  นิกร

  ยาอินตา
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  230
  ว.230/2561

  นางสาว
  วิภาพร

  สุรินทร์ธรรม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  231
  ว.231/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  เสน่ห์

  ใจสิทธิ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  232
  ว.232/2561

  นาย
  วษิฐ์พล

  กูลพรม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  233
  ว.233/2561

  นาย
  ณรงค์

  ปัดแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  234
  ว.234/2561
  ดร.
  นาย
  สมจันทร์

  ศรีปรัชยานนท์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  235
  ว.235/2561

  นางสาว
  ชลิดา

  แย้มศรีสุข
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  236
  ว.236/2561

  นางสาว
  ณภัสสรส์

  เหมาะประสิทธิ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  237
  ว.237/2561

  นาง
  เกศรา

  สว่างวงศ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  238
  ว.238/2561

  พระครูสังฆรักษ์
  ศุภชัย

  คำชุม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  239
  ว.239/2561

  นางสาว
  อณิษฐา

  หาญภักดีนิยม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  240
  ว.240/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  อนันต์

  อุปสอด
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  241
  ว.241/2561

  พระ
  พิษณุพล

  รูปทอง
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  242
  ว.242/2561

  นาย
  นภดล

  อินทรเสนา
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  243
  ว.243/2561

  นางสาว
  มณทิรา

  สะแกทอง
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  244
  ว.244/2561
  ดร.
  นางสาว
  กมลาศ

  ภูวชนาธิพงศ์
  คณะมนุษยศาสตร์

  245
  ว.245/2561
  ดร.
  นาง
  วิชชุดา

  ฐิติโชติรัตนา
  คณะมนุษยศาสตร์

  246
  ว.246/2561

  พระ
  ฐิตะวงษ์
  อนุตฺตโร
  ลาเสน
  คณะมนุษยศาสตร์

  247
  ว.247/2561
  ดร.
  นางสาว
  นวลวรรณ

  พูนวสุพลฉัตร
  คณะมนุษยศาสตร์

  248
  ว.248/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สมโภช

  ซรีวิจิตรวรกุล
  คณะมนุษยศาสตร์

  249
  ว.249/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ธีรภัค

  ไชยชนะ
  คณะมนุษยศาสตร์

  250
  ว.250/2561
  ดร.
  นาย
  พุทธชาด

  แผนสมบุญ
  คณะมนุษยศาสตร์

  251
  ว.251/2561

  พระ
  เจริญ
  วฑฺฒโน
  มันจะนา
  คณะพุทธศาสตร์

  252
  ว.252/2561
  ดร.
  พระมหา
  สุขสันติ์
  สุขวฑฺฒโน
  แก้วมณี
  คณะพุทธศาสตร์

  253
  ว.253/2561
  ดร.
  พระมหา
  จรูญ
  กิตฺติปญฺโญ

  คณะพุทธศาสตร์

  254
  ว.254/2561
  ดร.
  พระมหา
  จีรวัฒน์
  กนฺตวณฺโณ

  คณะพุทธศาสตร์

  255
  ว.255/2561
  ดร.
  พระมหา
  นภดล
  ปุญญสุวฑฺฒโก

  คณะพุทธศาสตร์

  256
  ว.256/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ธัชชนันท์

  อิศรเดช
  คณะสังคมศาสตร์

  257
  ว.257/2561
  ดร.
  นาย
  พงศ์พัฒน์

  จิตตานุรักษ์
  คณะสังคมศาสตร์

  258
  ว.258/2561

  พระมหา
  กฤษฎา

  แซ่หลี
  คณะสังคมศาสตร์

  259
  ว.259/2561

  พระครูสังฆรักษ์
  เกียรติศักดิ์
  กิตฺติปญฺโญ
  สุขเหลือง
  คณะสังคมศาสตร์

  260
  ว.260/2561
  ผศ.ดร.
  นาง
  บุษกร

  วัฒนบุตร
  คณะสังคมศาสตร์

  261
  ว.261/2561

  พระมหา
  ทวี

  ละลง
  บัณฑิตวิทยาลัย

  262
  ว.262/2561
  ดร.
  พระมหา
  อดิเดช
  สติวโร
  สุขวัฒนวดี
  บัณฑิตวิทยาลัย

  263
  ว.263/2561
  ผศ.ดร.
  แม่ชี
  กฤษณา

  รักษาโฉม
  บัณฑิตวิทยาลัย

  264
  ว.264/2561
  ดร.
  นาง
  ตวงเพชร

  สมศรี
  บัณฑิตวิทยาลัย

  265
  ว.265/2561
  ดร.
  นาง
  จุฑามาศ

  วารีแสงทิพย์
  บัณฑิตวิทยาลัย

  266
  ว.266/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประพันธ์

  ศุภษร
  บัณฑิตวิทยาลัย

  267
  ว.267/2561

  พระครูปลัดเถรานุวัตร
  สุเทพ

  ดีเยี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  268
  ว.268/2561
  ดร.
  นาย
  อุบล

  วุฒิพรโสภณ
  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  269
  ว.269/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประสิทธิ์

  ทองอุ่น
  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  270
  ว.270/2561
  ดร.
  ว่าที่ ร.ต.หญิง
  สุทธญาณ์

  โอบอ้อม
  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  271
  ว.271/2561
  ดร.
  พระครูใบฎีกา
  อภิชาต
  ธมฺมสุทฺโธ

  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  272
  ว.272/2561

  พระปลลัด
  สมชาย
  ปโยโค

  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  273
  ว.273/2561

  พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์
  ศุภชัย

  เหมือนอิน
  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

  274
  ว.274/2561

  พระครูกิตติชัยกาญจน์
  จรัล

  คงคาอยู่
  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

  275
  ว.275/2561

  พระมหา
  สุชาติ
  ธมฺมกาโม
  ปิติ
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  276
  ว.276/2561

  นาย
  สุขสรร

  ทองที
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  277
  ว.277/2561
  ดร.
  นาย
  วรพจน์

  ก้องเสนาะ
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  278
  ว.278/2561

  นาย
  ณรงค์

  เชื้อบัวเย็น
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  279
  ว.279/2561

  พระปลัด
  มนู
  ฐานจาโร
  ช่วยคิด
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  280
  ว.280/2561

  นางสาว
  ศิตภัทร

  ศิริฉัตรเดชา
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  281
  ว.281/2561

  นาย
  ศิลปะ

  หินไชยศรี
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  282
  ว.282/2561
  ดร.
  พระครูภาวนาวิริยานุโยค
  บุญยงค์

  กลับประสิทธิ์
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  283
  ว.283/2561

  นาย
  วุฒิชัย

  อ่ำบำรุง
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  284
  ว.284/2561

  พระมหา
  สหาย
  กนฺตธมฺโม
  จำปากแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  285
  ว.285/2561

  นาย
  เจตนิพัทธ์

  พิธิยานุวัฒน์
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  286
  ว.286/2561

  นางสาว
  ณภาส์ณัฐ

  พิมพิลาลัย
  กองกลาง

  287
  ว.287/2561

  นาย
  อรรถพล

  อิ่มวิไลวรรณ
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

  288
  ว.288/2561

  พระมหา
  เสรีชน
  นริสฺสโร

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  289
  ว.289/2561
  ศ.ดร.
  นาย
  จำนง

  อดิวัฒนสิทธิ์
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  290
  ว.290/2561
  ดร.
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  สุทิตย์

  อบอุ่น
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  291
  ว.291/2561
  ผศ.ดร.
  พระราชปริยัติมุนี
  เทียบ

  มาลัย
  คณะพุทธศาสตร์

  292
  ว.292/2561

  พระมหา
  โกมล
  กมโล
  แก้วดึง
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  293
  ว.293/2561

  พระเทพสุวรรณเมธี
  สุชาติ

  หวลจิตต์
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  294
  ว.294/2561

  พระเทพสุวรรณเมธี
  สุชาติ

  หวลจิตต์
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  295
  ว.295/2561

  พระศรีสุทธิเวที
  ขวัญ

  แดงหน่าย
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  296
  ว.296/2561
  ดร.
  นาง
  สุพิชฌาย์

  พรพิชณรงค์
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  297
  ว.297/2561

  นาย
  สมชาย

  ชูเมือง
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  298
  ว.298/2561
  ดร.
  พระครูสังฆรักษ์
  ทรงพรรณ
  ชยทตฺโต
  ภิรมย์พร
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  299
  ว.299/2561

  พระมหา
  ชินภัทร
  ฉันฺนาลโย
  อึ่งปา
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  300
  ว.300/2561

  นางสาว
  ภัคสิริ

  แอนิหน
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  301
  ว.301/2561
  ดร.
  พระครูสังฆรักษ์
  ทรงพรรณ
  ชยทตฺโต
  ภิรมย์พร
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  302
  ว.302/2561
  ดร.
  พระครูสมุห์
  วรวิทย์
  ผาสุโก
  ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  303
  ว.303/2561
  ดร.
  นาย
  มนตรี

  วรภัทรทรัพย์
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  304
  ว.304/2561

  นาย
  เสริมศักดิ์

  สุขสุชะโน
  หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

  305
  ว.305/2561

  นาย
  ปัณณวิชญ์

  แสงหล้า
  หน่วยฯ […]

  Continue Reading...
“กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”