[:TH]ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย[:en]Knowledge Management of Law[:th]การจัดการความรู้ด้านกฏหมาย[:]

[:TH]

คำพิพากษา คำสั่ง ที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► ประเภทคดี : การศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

Click

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► ประเภทคดี : การบริหารงานบุคคล

Click

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► มาตราการบังคับทางปกครองให้ชำระเงิน

Click

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► บัญญัติคำนิยามเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Click

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► ผลทางกฎหมายของการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ

Click

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารพัสดุภาครัฐ2560.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 1 หน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 2_หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 3_พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 4_กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 5_การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 6_อัตราค่าจ้างออกแบบ.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 7_เรื่องที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 8_การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ.pdf

 

ภาพรวมของการบริหารงานบุคคล

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับวินัยและกระบวนการดำเนินการทางวินัย

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับวินัยและกระบวนการทางวินัย

หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง

หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง

[:en]

คำพิพากษา คำสั่ง ที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► ประเภทคดี : การศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

Click

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► ประเภทคดี : การบริหารงานบุคคล

Click

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► มาตราการบังคับทางปกครองให้ชำระเงิน

Click

[:th]

คำพิพากษา คำสั่ง ที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► ประเภทคดี : การศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

Click

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► ประเภทคดี : การบริหารงานบุคคล

Click

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

►► มาตราการบังคับทางปกครองให้ชำระเงิน

Click

[:]