Category Archives: ข่าว

 • s__4456751

  “ข่าวกิจกรรม” โครงการตรวจเยี่ยมงานด้านนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ จังหวัดระยอง

  Posted on April 26, 2023 by law law in ข่าว.

  วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ดังนั้น กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านงานนิติการ ช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้งานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้         ๑. เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อันจะก่อให้เกิดการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ         ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านนิติการให้กับส่วนงานภูมิภาค เป็นการจัดการองค์ความรู้ หรือ KM ร่วมกันระหว่างส่วนงาน […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

  กองนิติการ ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ จัดอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง

  Posted on April 20, 2023 by law law in ข่าว.

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้           ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม No Gift Policy และ หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร เกี่ยวกับหลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหาร และบุคลากร เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์กร เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ให้แก่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ          การจัดอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 20230403151705_4e425de5-c1dc-4d3f-9730-f47a21ee6e35

  NO GIFT POLICY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศการปีใหม่และในทุกโอกาส และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร สมุดลงนามอวยพร หรือวาจาแสดงความยินดีแทนการให้สิ่งของ

  Posted on April 18, 2023 by law law in ข่าว.
  Continue Reading...
  No Comments.
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

  Posted on September 2, 2022 by law law in ข่าว.

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

  Continue Reading...
  No Comments.
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

  Posted on September 2, 2022 by law law in ข่าว.

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-390x220

  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  Posted on May 9, 2022 by law law in ข่าว.

  บันทึกเทป และดาวน์โหลดวุฒิบัตรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโดยกองกิจการพิเศษ และกองนิติการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live : MCU TV NEWS, MCU TV LIVE, MCU TV CHANNEL Youtube : MCU TV www.tv.mcu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับเชื่อถือรวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๑ รูป/คน ในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมให้โอวาทอันมีใจความสำคัญ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นเนืองนิตย์ ประกอบด้วย ๑) อปริหานิยธรรม […]

  Continue Reading...
  1 Comment.
 • 20220312111036_516ba33d-6c39-4027-a9d5-255680427f4e

  โครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง

  Posted on March 29, 2022 by law law in ข่าว, ประชาสัมพันธ์.

  สรุปโครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรฯ สรุปโครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ผ่านระบบ Application Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการกล่าวรายงานต่อองค์อธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Application Zoom, ยูทูป, Mcu TV และเฟสบุคไลน์ รวมทั้งสิ้น ๕,๖๓๐ รูป/คน โดยภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดพร้อมให้หลักคิดในการทำงานที่สำคัญอีกสองประการคือ หลักอัตตหิตสมบัติ (ประโยชน์ส่วนตน) และหลักปรหิตปฏิบัติ (การทำประโยชน์ส่วนรวม) โดยคนทำงานนั้นจักต้องกระทำตนให้มีความพร้อมที่จักทำงานโดยยึดอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์เป็นที่ตั้ง ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้อันเป็นบ่อเกิดความพร้อม ๔ ดี คือ เราดี สถาบันดี สังคมดี […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

  Posted on August 23, 2021 by law law in ข่าว, ประชาสัมพันธ์.

  .

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  Posted on June 29, 2020 by law law in ข่าว.

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ . .

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

  Posted on June 29, 2020 by law law in ข่าว, สารสนเทศส่วนงาน.

  ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  Continue Reading...
  No Comments.