• ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๘

    [:TH]1 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2[:en]13130292827262524232221201918171615141312111098765432[:th]

    วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน โดยมีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต เป็นประธานกรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร เป็นกรรมการและเลขานุการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช และนายอุดร เขียวอ่อน เป็นกรรมการ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ประจำกอง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจประกันประจำกอง

    ภาพการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน “กองนิติการ” ประจำปี ๒๕๕๘

    [:]