• พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ

    โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙
    ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง บริหารงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงกันอันจะนำไปสู่วิธีทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

    พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับดารอบรมได้รับเกียรติจากพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตามาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในการอบรมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ณ ห้องประชุมชั้นล่าง มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

    IMG_0350

    _MG_0170_MG_0171_MG_0173 _MG_0174_MG_0176_MG_0177_MG_0179_MG_0181_MG_0183_MG_0185_MG_0187_MG_0188_MG_0190_MG_0192_MG_0193_MG_0195_MG_0197_MG_0199_MG_0201_MG_0202_MG_0205_MG_0206_MG_0207_MG_0209_MG_0210_MG_0211_MG_0213_MG_0214_MG_0215_MG_0216_MG_0217_MG_0220_MG_0221_MG_0222_MG_0223_MG_0224_MG_0227_MG_0229_MG_0230_MG_0232_MG_0233_MG_0235_MG_0236_MG_0237_MG_0240_MG_0241_MG_0242_MG_0243_MG_0245_MG_0247_MG_0250_MG_0251_MG_0252_MG_0253_MG_0254_MG_0257_MG_0258_MG_0261_MG_0263_MG_0264_MG_0266_MG_0268_MG_0270_MG_0272_MG_0274_MG_0276_MG_0278_MG_0280