• พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ

  [:TH]

  โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙
  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง บริหารงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงกันอันจะนำไปสู่วิธีทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

  พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับดารอบรมได้รับเกียรติจากพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตามาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในการอบรมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ณ ห้องประชุมชั้นล่าง มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

  IMG_0350

  _MG_0170_MG_0171_MG_0173 _MG_0174_MG_0176_MG_0177_MG_0179_MG_0181_MG_0183_MG_0185_MG_0187_MG_0188_MG_0190_MG_0192_MG_0193_MG_0195_MG_0197_MG_0199_MG_0201_MG_0202_MG_0205_MG_0206_MG_0207_MG_0209_MG_0210_MG_0211_MG_0213_MG_0214_MG_0215_MG_0216_MG_0217_MG_0220_MG_0221_MG_0222_MG_0223_MG_0224_MG_0227_MG_0229_MG_0230_MG_0232_MG_0233_MG_0235_MG_0236_MG_0237_MG_0240_MG_0241_MG_0242_MG_0243_MG_0245_MG_0247_MG_0250_MG_0251_MG_0252_MG_0253_MG_0254_MG_0257_MG_0258_MG_0261_MG_0263_MG_0264_MG_0266_MG_0268_MG_0270_MG_0272_MG_0274_MG_0276_MG_0278_MG_0280

  [:en]

  โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙
  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง บริหารงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงกันอันจะนำไปสู่วิธีทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

  พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับดารอบรมได้รับเกียรติจากพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตามาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในการอบรมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ณ ห้องประชุมชั้นล่าง มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

  IMG_0350

  _MG_0170_MG_0171_MG_0173 _MG_0174_MG_0176_MG_0177_MG_0179_MG_0181_MG_0183_MG_0185_MG_0187_MG_0188_MG_0190_MG_0192_MG_0193_MG_0195_MG_0197_MG_0199_MG_0201_MG_0202_MG_0205_MG_0206_MG_0207_MG_0209_MG_0210_MG_0211_MG_0213_MG_0214_MG_0215_MG_0216_MG_0217_MG_0220_MG_0221_MG_0222_MG_0223_MG_0224_MG_0227_MG_0229_MG_0230_MG_0232_MG_0233_MG_0235_MG_0236_MG_0237_MG_0240_MG_0241_MG_0242_MG_0243_MG_0245_MG_0247_MG_0250_MG_0251_MG_0252_MG_0253_MG_0254_MG_0257_MG_0258_MG_0261_MG_0263_MG_0264_MG_0266_MG_0268_MG_0270_MG_0272_MG_0274_MG_0276_MG_0278_MG_0280

  [:th]

  โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙
  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง บริหารงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงกันอันจะนำไปสู่วิธีทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

  พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้ารับดารอบรมได้รับเกียรติจากพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตามาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในการอบรมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ณ ห้องประชุมชั้นล่าง มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

  IMG_0350

  _MG_0170 _MG_0171 _MG_0173 _MG_0174 _MG_0176 _MG_0177 _MG_0179 _MG_0181 _MG_0183 _MG_0185 _MG_0187 _MG_0188 _MG_0190 _MG_0192 _MG_0193 _MG_0195 _MG_0197 _MG_0199 _MG_0201 _MG_0202 _MG_0205 _MG_0206 _MG_0207 _MG_0209 _MG_0210 _MG_0211 _MG_0213 _MG_0214 _MG_0215 _MG_0216 _MG_0217 _MG_0220 _MG_0221 _MG_0222 _MG_0223 _MG_0224 _MG_0227 _MG_0229 _MG_0230 _MG_0232 _MG_0233 _MG_0235 _MG_0236 _MG_0237 _MG_0240 _MG_0241 _MG_0242 _MG_0243 _MG_0245 _MG_0247 _MG_0250 _MG_0251 _MG_0252 _MG_0253 _MG_0254 _MG_0257 _MG_0258 _MG_0261 _MG_0263 _MG_0264 _MG_0266 _MG_0268 _MG_0270 _MG_0272 _MG_0274 _MG_0276 _MG_0278 _MG_0280

  [:]