พิธีเปิดสำนักงานกองนิติการ (วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

พิธีเปิดสำนักงานกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙