• โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒

  [:TH]โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้คือ ๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรและการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ๔. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจาก นายสมยศ พงษ์ธีระกาญ รองปลัดเทศบาลนครรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน วิทยากรพิเศษ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ของโรงเรียนดวงกมล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บทเรียนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต
  • บทเรียนที่ ๒ ชาวพุทธตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
  • บทเรียนที่ ๓ อาชีพสุจริตกับการเป็นพลเมืองที่ดี
  • บทเรียนที่ ๔ ธรรมพิทักษ์โลก
  • บทเรียนที่ ๕ ความสะอาดกาย วาจา ใจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชน
  • บทเรียนที่ ๖ คนดีตามวิถีพุทธศาสนา
  • บทเรียนที่ ๗ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  • บทเรียนที่ ๘ บริหารจิต เจริญปัญญา
  • บทเรียนที่ ๙ เครือข่ายพุทธศาสนานำไทยห่างไกลคอร์รัปชั่น

  เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดวงกมล ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ นายธนะ อาษาวุธ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเป็นประธานพิธีปิดโครงการในครั้งนี้

  [:en]โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้คือ ๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรและการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ๔. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจาก นายสมยศ พงษ์ธีระกาญ รองปลัดเทศบาลนครรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน วิทยากรพิเศษ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ของโรงเรียนดวงกมล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บทเรียนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต
  • บทเรียนที่ ๒ ชาวพุทธตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
  • บทเรียนที่ ๓ อาชีพสุจริตกับการเป็นพลเมืองที่ดี
  • บทเรียนที่ ๔ ธรรมพิทักษ์โลก
  • บทเรียนที่ ๕ ความสะอาดกาย วาจา ใจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชน
  • บทเรียนที่ ๖ คนดีตามวิถีพุทธศาสนา
  • บทเรียนที่ ๗ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  • บทเรียนที่ ๘ บริหารจิต เจริญปัญญา
  • บทเรียนที่ ๙ เครือข่ายพุทธศาสนานำไทยห่างไกลคอร์รัปชั่น

  เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดวงกมล ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ นายธนะ อาษาวุธ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเป็นประธานพิธีปิดโครงการในครั้งนี้

  [:]