• โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓

  [:TH]โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้คือ ๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรและการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ๔. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจาก นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน วิทยากรพิเศษ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บทเรียนที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนา
  • บทเรียนที่ ๒ ชาวพุทธตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่ไม่นำไปสู่การทุจริต
  • บทเรียนที่ ๓ อทินนาทานกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๔ โลกบาลกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๕ สุจริตธรรมกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๖ สัปปุริสธรรมกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๗ หลักธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๘ บริหารจิต เจริญปัญญา
  • บทเรียนที่ ๙ เครือข่ายพุทธศาสนานำไทยห่างไกลคอร์รัปชั่น

  เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ นายธนะ อาษาวุธ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเป็นประธานพิธีปิดโครงการในครั้งนี้

  [:en]โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้คือ ๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรและการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ๔. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจาก นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน วิทยากรพิเศษ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความรู้และจัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บทเรียนที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนา
  • บทเรียนที่ ๒ ชาวพุทธตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่ไม่นำไปสู่การทุจริต
  • บทเรียนที่ ๓ อทินนาทานกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๔ โลกบาลกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๕ สุจริตธรรมกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๖ สัปปุริสธรรมกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๗ หลักธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บทเรียนที่ ๘ บริหารจิต เจริญปัญญา
  • บทเรียนที่ ๙ เครือข่ายพุทธศาสนานำไทยห่างไกลคอร์รัปชั่น

  เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ นายธนะ อาษาวุธ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเป็นประธานพิธีปิดโครงการในครั้งนี้

  [:]