• กองนิติการ ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ จัดอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง

    วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้
              ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม No Gift Policy และ หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร เกี่ยวกับหลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหาร และบุคลากร เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์กร เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ให้แก่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
             การจัดอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับรองอธิการบดี จำนวน ๗ รูป ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๑๗ รูปหรือคน คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน ๒๕ รูป พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านนิติการสัญญาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๕ รูปหรือคน
    ทั้งนี้ การอบรมในวันนี้ ภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ประมวลจริยธรรมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม “No Gift Policy” โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
    ภาคบ่าย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ” โดย ว่าที่ร้อยเอก ภวัต ปั้นบำรุงกิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสามารถสอบถามวิทยากร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป และพิธีปิดโครงการ โดย พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตากล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) ชั้น ๑ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา