Category Archives: Uncategorized

 • %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b4

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (วิทยาลัยสงฆ์โซนตะวันตก)

  Posted on June 6, 2023 by law law in Uncategorized.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ประเด็น “ขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม” ครั้งที่ ๒ (วิทยาลัยสงฆ์โซนตะวันตก) จัดโดย กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านงานนิติการ ช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้งานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-5

  องค์ความรู้ที่นำไปสู่ “การขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม” โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  Posted on May 18, 2023 by law law in Uncategorized.

  ภายใต้ประเด็น “ขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม” ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้  คือ ๑. เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อันจะก่อให้เกิดการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านนิติการให้กับส่วนงานภูมิภาค เป็นการจัดการองค์ความรู้ หรือ KM ร่วมกันระหว่างส่วนงาน ๓. เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาคของวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่  และ ๔. เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ข้าราชการยักยอกเงินแม้จะนำมาคืนแล้วก็ตาม

  Posted on June 26, 2020 by law law in Uncategorized.

  ข้าราชการยักยอกเงินแม้จะนำมาคืนแล้วก็ตาม

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

  Posted on June 26, 2020 by law law in Uncategorized.

  ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไม่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

  Continue Reading...
  No Comments.