แบบ บค. (เกี่ยวกับสัญญาจ้างบุคลากร/ลูกจ้าง)

  1. แบบ ลาพักผ่อนประจำปี
  2. ฃเหกหเกเก
  3. หกดหกดหกด
  4. หกดหกด