• “ข่าวกิจกรรม” โครงการตรวจเยี่ยมงานด้านนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ จังหวัดระยอง

  %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%9e

  s__4456740 s__4456741 s__4456742 s__4456743 s__4456745 s__4456746 s__4456747 s__4456748 s__4456751 s__4456752 s__4456753 s__4456754 s__4456756 s__4456757 s__4456758 s__4456760 s__4456761 s__4456762 s__4456763 s__4456764วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
  ธรรมาภิบาล ดังนั้น กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านงานนิติการ ช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้งานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้

          ๑. เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อันจะก่อให้เกิดการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

          ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านนิติการให้กับส่วนงานภูมิภาค เป็นการจัดการองค์ความรู้ หรือ KM ร่วมกันระหว่างส่วนงาน

         ๓. เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาคของวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่  และ

        ๔. เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

  การจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากส่วนกลางและผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์โซนภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๑) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒) วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ๓) วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี และ ๔) วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๕ รูปหรือคน

  ทั้งนี้ ๔ วิทยาลัยสงฆ์ ได้นำเสนอการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข และแนวทางการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้ตามหลักธรรมาภิบาล ของส่วนงาน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป และพิธีปิดโครงการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้กล่าวปิดโครงการ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง