• NO GIFT POLICY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศการปีใหม่และในทุกโอกาส และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร สมุดลงนามอวยพร หรือวาจาแสดงความยินดีแทนการให้สิ่งของ

    20230403151705_4e425de5-c1dc-4d3f-9730-f47a21ee6e35

    16-8000_14-002_page_2