ประวัติส่วนงาน

 

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ชื่อส่วนงาน : กองนิติการ

ที่ตั้ง : ห้องกองนิติการ ชั้น G สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๒๕ Email: law57mcu@gmail.com

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งส่วนงาน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรา ๑๙ (๔)อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕กันยายน พงศ. ๒๕๕๖ นายกสภามหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดีแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก ๓ กลุ่มงาน คือ

          ๑. กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา
          ๒. กลุ่มงานกฎหมายและคดีความ
          ๓. กลุ่มงานวินัยและอุทธรณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรมและสัญญา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกองนิติการได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
         ๑. กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา ปฏิบัติงานจัดทำนิติกรรมหรือสัญญาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดทำกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ติดตาม เร่งรัด ผู้กระทำผิดสัญญาให้ชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการตีตราบังคับให้ดำเนินไปตามสัญญาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. กลุ่มงานกฎหมายและคดีความ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องทั้งคดีเพ่ง คดีอาญา คดีปกครองและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มงานวินัยและอุทธรณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลในส่วนของการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรัชญา : “ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ปณิธาน : “มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์”

วิสัยทัศน์ : “กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”

พันธกิจ : กองนิติการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีพันธกิจ ดังนี้
๑. ดำเนินการ และพัฒนางานด้านนิติกรรมสัญญา ของมหาวิทยาลัย
๒. ดำเนินการ และพัฒนางานด้านคดีความ ของมหาวิทยาลัย
๓. ดำเนินการ และพัฒนางานด้วยวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ของมหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย

อัตตลักษณ์ : “ให้คำปรึกษา ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยความเต็มใจ”

[:en]ชื่อส่วนงาน : กองนิติการ

ที่ตั้ง : ห้องกองนิติการ ชั้น G สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๒๕ Email: law57mcu@gmail.com

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติให้คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งส่วนงาน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรา ๑๙ (๔)อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕กันยายน พงศ. ๒๕๕๖ นายกสภามหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดีแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก ๓ ด้าน คือ

๑. กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา
๒. กลุ่มงานกฎหมายและคดีความ
๓. กลุ่มงานวินัยและอุทธรณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรมและสัญญา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกองนิติการได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา ปฏิบัติงานจัดทำนิติกรรมหรือสัญญาทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดทำกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ติดตาม เร่งรัด ผู้กระทำผิดสัญญาให้ชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการตีตราบังคับให้ดำเนินไปตามสัญญาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. กลุ่มงานกฎหมายและคดีความ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องทั้งคดีเพ่ง คดีอาญา คดีปกครองและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มงานวินัยและอุทธรณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลในส่วนของการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรัชญา : “ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ปณิธาน : “มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์”

วิสัยทัศน์ : “กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”

พันธกิจ : กองนิติการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีพันธกิจ ดังนี้
๑. ดำเนินการ และพัฒนางานด้านนิติกรรมสัญญา ของมหาวิทยาลัย
๒. ดำเนินการ และพัฒนางานด้านคดีความ ของมหาวิทยาลัย
๓. ดำเนินการ และพัฒนางานด้วยวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ของมหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย

อัตตลักษณ์ : “ให้คำปรึกษา ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยความเต็มใจ”