[:TH]โครงการ[:en]Project[:]

[:TH]

ปี โครงการ รายละเอียด
๒๕๕๙

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
“การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

view-512
๒๕๖๐

โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

view-512

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิด
อันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

view-512

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
“การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

view-512

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

view-512

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

view-512
๒๕๖๑

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
“การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

view-512

โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

view-512

 

 [:en]

ปี โครงการ รายละเอียด
๒๕๕๙

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
“การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

view-512
๒๕๖๐

โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

view-512

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิด
อันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

view-512

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
“การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

view-512

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

view-512

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

view-512
๒๕๖๑

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
“การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

view-512

โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

view-512

[:]