Monthly Archives: February 2018

 • %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88

  แบบสำรวจบุคลากรและลูกจ้างที่มีหมายเลขตำแหน่งและไม่มีหมายเลขตำแหน่ง

  Posted on February 26, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] DOWNLOAD [:en]     DOWNLOAD [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • s__101834757

  เอกสารประกอบโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  Posted on February 20, 2018 by law law in ดาวน์โหลด, ประชาสัมพันธ์.

  [:TH] เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เอกสารเล่มที่ ๑ >> DOWNLOAD เอกสารเล่มที่ ๒ >> DOWNLOAD   [:en] เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เอกสารเล่มที่ ๑ >> DOWNLOAD เอกสารเล่มที่ ๒ >> DOWNLOAD [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3_page_2

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  Posted on February 20, 2018 by law law in ดาวน์โหลด.

  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน ๓. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตัวกฎหมายของมหาวิทยาลัย และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระยะเวลาดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  Continue Reading...
  No Comments.
 • s__101834757

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  Posted on February 19, 2018 by law law in ประชาสัมพันธ์.

  [:TH]   ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ กฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว ชื่อโครงการ : โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน ๓. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตัวกฎหมายของมหาวิทยาลัย และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระยะเวลาดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

  Continue Reading...
  No Comments.