Monthly Archives: June 2017

 • banner

  เอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  Posted on June 29, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] เอกสารประกอบการจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ การกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอ.มนต์ชัย  วสุวัต >> DOWNLOAD ดร.ภาส ภาสสัทธา >> DOWNLOAD [:en] เอกสารประกอบการจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ การกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ผอ.มนต์ชัย  วสุวัต >> DOWNLOAD ดร.ภาส ภาสสัทธา >> DOWNLOAD [:] iboysoft data recovery license key […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0005

  ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๙

  Posted on June 7, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  [:TH]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้ พระสิริชัยโสภณ ประธาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ [:en]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้ พระสิริชัยโสภณ ประธาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  Posted on June 4, 2017 by law law in ประชาสัมพันธ์.
  Continue Reading...
  No Comments.
 • banner

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  Posted on June 1, 2017 by law law in ข่าว.

  [:TH] ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น ๓. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system) ๔. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ๖.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระยะเวลาดำเนินงาน : วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม […]

  Continue Reading...
  No Comments.