• โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐

  [:TH]1492215

  โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำนักงาน ป.ป.ช.จัดขึ้นเป็นจำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักร ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดวงกมล ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานีซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้คือ ๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรและการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ๔. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต 

  6-1

  6-2

  6-3

   [:en]1492215

  โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำนักงาน ป.ป.ช.จัดขึ้นเป็นจำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักร ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดวงกมล ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานีซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้คือ ๑. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรและการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ๔. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต 

  6-1

  6-2

  6-3[:]