ติดต่อเรา

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น G ห้องกองนิติการ โทร. 035-248-000 ต่อ 8125

Email. law57mcu@gmail.com / Facebook: https://www.facebook.com/

[:en]

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น G ห้องกองนิติการ โทร. 035-248-000 ต่อ 8125

Email. law57mcu@gmail.com

[:th]

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น G ห้องกองนิติการ โทร. 035-248-000 ต่อ 8125

Email. law57mcu@gmail.com