Monthly Archives: April 2023

 • s__4456751

  “ข่าวกิจกรรม” โครงการตรวจเยี่ยมงานด้านนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ จังหวัดระยอง

  Posted on April 26, 2023 by law law in ข่าว.

  วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ดังนั้น กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านงานนิติการ ช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้งานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้         ๑. เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อันจะก่อให้เกิดการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ         ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านนิติการให้กับส่วนงานภูมิภาค เป็นการจัดการองค์ความรู้ หรือ KM ร่วมกันระหว่างส่วนงาน […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

  กองนิติการ ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ จัดอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง

  Posted on April 20, 2023 by law law in ข่าว.

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้           ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม No Gift Policy และ หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร เกี่ยวกับหลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหาร และบุคลากร เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์กร เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ให้แก่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ          การจัดอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 20230403151705_4e425de5-c1dc-4d3f-9730-f47a21ee6e35

  NO GIFT POLICY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศการปีใหม่และในทุกโอกาส และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร สมุดลงนามอวยพร หรือวาจาแสดงความยินดีแทนการให้สิ่งของ

  Posted on April 18, 2023 by law law in ข่าว.
  Continue Reading...
  No Comments.