Monthly Archives: July 2018

 • %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  Posted on July 3, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] >> DOWNLOAD << [:en] >> DOWNLOAD << [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  Posted on July 2, 2018 by law law in ข่าว.

  [:TH] เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้กำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองนิติการ สำนุกงานอธิการบดี ได้มีกำหนดวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ตำแหน่ง ประธาน ๒. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ตำแหน่ง กรรมการ ๓. พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส กรรมการและเลขานุการ[:en] เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้กำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองนิติการ สำนุกงานอธิการบดี ได้มีกำหนดวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ตำแหน่ง ประธาน ๒. […]

  Continue Reading...
  No Comments.