กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 กระบวนการขั้นตอนการทำสัญญา
กระบวนการขั้นตอนการทำสัญญาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– สัญญามหาวิทยาลัย
– สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
– สัญญาจ้างบุคลากรประจำ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓
และการดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 กระบวนการขั้นตอนการสั่งพักงานบุคลากร
กระบวนการขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๓

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการให้บุคลากรออกจากงาน
กระบวนการขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการให้บุคลากรออกจากงานเนื่องจากประพฤติไม่เหมาะสม
หรือบกพร่องในตำแหน่งหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 กระบวนการขั้นตอนการอุทธรณ์
กระบวนการขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 กระบวนการขั้นตอนการร้องทุกข์
กระบวนการขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการร้องทุกข์ และพิจารณาร้องทุกข์

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 คู่มือ และกระบวนการขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กองนิติการ
กระบวนการขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการร้องทุกข์ และพิจารณาร้องทุกข์

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 แผนผังศาลปกครอง
– เงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
– การลบล้างคำสั่งทางปกครอง

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦