Monthly Archives: May 2022

 • %e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-390x220

  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  Posted on May 9, 2022 by law law in ข่าว.

  บันทึกเทป และดาวน์โหลดวุฒิบัตรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโดยกองกิจการพิเศษ และกองนิติการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live : MCU TV NEWS, MCU TV LIVE, MCU TV CHANNEL Youtube : MCU TV www.tv.mcu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับเชื่อถือรวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๑ รูป/คน ในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมให้โอวาทอันมีใจความสำคัญ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นเนืองนิตย์ ประกอบด้วย ๑) อปริหานิยธรรม […]

  Continue Reading...
  1 Comment.