Author Archives: law law

 • %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b4

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (วิทยาลัยสงฆ์โซนตะวันตก)

  Posted on June 6, 2023 by law law in Uncategorized.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ประเด็น “ขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม” ครั้งที่ ๒ (วิทยาลัยสงฆ์โซนตะวันตก) จัดโดย กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านงานนิติการ ช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้งานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-5

  องค์ความรู้ที่นำไปสู่ “การขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม” โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  Posted on May 18, 2023 by law law in Uncategorized.

  ภายใต้ประเด็น “ขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม” ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้  คือ ๑. เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อันจะก่อให้เกิดการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านนิติการให้กับส่วนงานภูมิภาค เป็นการจัดการองค์ความรู้ หรือ KM ร่วมกันระหว่างส่วนงาน ๓. เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาคของวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่  และ ๔. เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

  Continue Reading...
  No Comments.
 • s__4456751

  “ข่าวกิจกรรม” โครงการตรวจเยี่ยมงานด้านนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ จังหวัดระยอง

  Posted on April 26, 2023 by law law in ข่าว.

  วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ดังนั้น กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านงานนิติการ ช่วยขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้งานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้         ๑. เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อันจะก่อให้เกิดการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ         ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านนิติการให้กับส่วนงานภูมิภาค เป็นการจัดการองค์ความรู้ หรือ KM ร่วมกันระหว่างส่วนงาน […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

  กองนิติการ ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ จัดอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง

  Posted on April 20, 2023 by law law in ข่าว.

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายรายงานความเป็นมา ดังนี้           ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะส่วนงานในกำกับของรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์เชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตอบสนองกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของบุคลากร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม No Gift Policy และ หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร เกี่ยวกับหลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหาร และบุคลากร เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์กร เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักและวิธีการบริหารสัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ให้แก่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ          การจัดอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 20230403151705_4e425de5-c1dc-4d3f-9730-f47a21ee6e35

  NO GIFT POLICY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศการปีใหม่และในทุกโอกาส และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร สมุดลงนามอวยพร หรือวาจาแสดงความยินดีแทนการให้สิ่งของ

  Posted on April 18, 2023 by law law in ข่าว.
  Continue Reading...
  No Comments.
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1142/2565

  Posted on September 7, 2022 by law law in ดาวน์โหลด, ประชาสัมพันธ์.

    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1142/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (ปีงบประมาณ 2566)  

  Continue Reading...
  No Comments.
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1141/2565

  Posted on September 7, 2022 by law law in ดาวน์โหลด, ประชาสัมพันธ์.

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1141/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้าง (ปีงบประมาณ 2566)

  Continue Reading...
  No Comments.
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

  Posted on September 2, 2022 by law law in ข่าว.

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

  Continue Reading...
  No Comments.
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

  Posted on September 2, 2022 by law law in ข่าว.

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565 เรื่อง  มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-390x220

  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  Posted on May 9, 2022 by law law in ข่าว.

  บันทึกเทป และดาวน์โหลดวุฒิบัตรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโดยกองกิจการพิเศษ และกองนิติการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live : MCU TV NEWS, MCU TV LIVE, MCU TV CHANNEL Youtube : MCU TV www.tv.mcu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับเชื่อถือรวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๑ รูป/คน ในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมให้โอวาทอันมีใจความสำคัญ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นเนืองนิตย์ ประกอบด้วย ๑) อปริหานิยธรรม […]

  Continue Reading...
  1 Comment.