• โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    banner

    โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นจำนวน ๓ ครั้ง โดยแบ่งตามโซนภูมิภาค โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระสอบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และโซนภาคเหนือ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง 

    2-1

    2-2