• ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  [:TH]banner

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติการได้มีการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษางานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานนิติการหรืองานนิติกรรมสัญญาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว

  ชื่อโครงการ : โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

  วัตถุประสงค์ :
  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  ๒. เพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง

  ระยะเวลาดำเนินงาน :
  ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : DOWNLOAD

  %e0%b8%a713-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7

  ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
  วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร หน่วยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : DOWNLOAD

  %e0%b8%a714-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87

  ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ
  วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : DOWNLOAD

  %e0%b8%a715-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

   

  ผู้ประสานงาน
  ๑. นายวัชรสรณ์ นาคศรี โทร. ๐๘๕-๐๗๕-๓๖๐๙
  ๒. นายทวิชนม์ จันทร์เทพ โทร. ๐๙๔-๒๕๑-๒๔๘๕[:en]banner

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติการได้มีการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษางานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานนิติการหรืองานนิติกรรมสัญญาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว

  ชื่อโครงการ : โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

  วัตถุประสงค์ :
  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  ๒. เพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง

  ระยะเวลาดำเนินงาน :
  ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : DOWNLOAD

  %e0%b8%a713-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7

  ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
  วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร หน่วยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : DOWNLOAD

  %e0%b8%a714-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87

  ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ
  วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : DOWNLOAD

  %e0%b8%a715-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

  ผู้ประสานงาน
  ๑. นายวัชรสรณ์ นาคศรี โทร. ๐๘๕-๐๗๕-๓๖๐๙
  ๒. นายทวิชนม์ จันทร์เทพ โทร. ๐๙๔-๒๕๑-๒๔๘๕[:]