• เอกสารประกอบโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  [:TH]1

  เอกสารประกอบการจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Power Point บรรยาย >> DOWNLOAD

  พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 >> DOWNLOAD

  ระเบียบกระทรวงการคลัง >> DOWNLOAD

  กฎกระทรวง >> DOWNLOAD

   

   

   [:en]1

  เอกสารประกอบการจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Power Point บรรยาย >> DOWNLOAD

  พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 >> DOWNLOAD

  ระเบียบกระทรวงการคลัง >> DOWNLOAD

  กฎกระทรวง >> DOWNLOAD

   [:]