Category Archives: สัญญา

 • สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2560

  Posted on January 6, 2017 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] ลำดับ สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 001/2560 002/2560 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 2 003/2560 004/2560 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 3 005/2560 006/2560 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 007/2560 008/2560 พระมหา สวงค์ ญาณฺวโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล 5 009/2560 010/2560 พระ วิชัย อคฺคธมฺโม นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล 6 […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • แผนภูมิ 59

  สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2559

  Posted on January 6, 2017 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] ลำดับ สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 001/2559 002/2559 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 2 003/2559 004/2559 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 3 005/2559 006/2559 นาย ธวัช ดารารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 4 007/2559 008/2559 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 5 009/2559 010/2559 นาย ครรชิต อามรมาน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • แผนภูมิ ประจำ 2559

  สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2559

  Posted on January 6, 2017 by law law in ข่าว, สัญญา.

  สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 1 001/2559 002/2559 Phra Siriwanna Siriwanno นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 2 003/2559 004/2559 พระมหา ถาวร ถาวรเมธี ภูแผลทอง นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ 3 005/2559 006/2559 พระมหา สุรศักดิ์ สีลสํวโล นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม 4 007/2559 008/2559 นาย ธวัชชัย ศรีสุข นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 009/2559 010/2559 พระมหา สมชาย ปภสฺสโร นักวิชาการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 6 011/2559 012/2559 นาย วัชร์สร […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ตรวจสอบความถูกต้อง_Page_1

  บันทึกข้อความ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  Posted on October 28, 2016 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH][:en][:th] [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • [:TH]สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2560[:en]สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2560[:th]ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”[:]

  Posted on August 1, 2016 by mculaw in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2560 ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน 1 ว.001/2560 รศ.ดร. นาย สุรพล  – สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 2 ว.002/2560 พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม 3 ว.003/2560 นาย วรวิทย์ นิเทศศิลป์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 4 ว.004/2560 นาย พูนชัย ปันธิยะ วิทยาเขตเชียงใหม่ 5 ว.005/2560 พระครูธีรสุตพจน์ สง่า ไชยวงศ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 6 ว.006/2560 นาย พลวัฒน์ หารุคำจา วิทยาเขตเชียงใหม่ 7 ว.007/2560 นางสาว สุนทรี สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ ลงนามในสัญญาจ้าง

  Posted on June 14, 2016 by law law in ข่าว, ตัวอย่าง, สัญญา.

  ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ ลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  1 Comment.
 • สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2559

  Posted on June 9, 2016 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] สัญญา  ผู้รับจ้าง ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 001/2559 002/2559 Mr. Dion Oliver peoples อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 2 003/2559 004/2559 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา 3 005/2559 006/2559 นาย พลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4 007/2559 008/2559 นางสาว กาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 5 009/2559 010/2559 นาย ธานินท์ เมียส ผู้ประสานงานต่างประเทศ […]

  Continue Reading...
  212 Comments.
 • สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2558

  Posted on May 30, 2016 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] ลำดับ สัญญา ผู้รับจ้าง ส่วนงาน ตำแหน่งทาง วิชาการ คำนำหน้า        ชื่อ      ฉายา    นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด 1 001/2558 ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 2 002/2558 ศ.ดร. จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 3 003/2558 Mr. Dion Oliver Peoples อาจารย์ สถาบันภาษา 4 004/2558 พระมหา เอกชัย ฐิตปญฺโญ บรรณารักษ์ โรงเรียนบาลี สาธิตศึกษา 5 005/2558 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2558

  Posted on May 30, 2016 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH][:en][:th] ลำดับ สัญญาจ้างเลขที่ ผู้รับจ้าง ส่วนงาน ตำแหน่ง ทางวิชาการ คำนำหน้า      ชื่อ      ฉายา       นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด 1 01/2558 พระมหา ธวัช เขมธโช พุทธโส อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 2 02/2558 นาย สานนท์ วิบูลย์ศิลป์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมฯ 3 03/2558 ผศ.ดร. กิตติทัศน์ ผกาทอง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 4 04/2558 ผศ. เฉลียว รอดเขียว อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์ 5 05/2558 พระครูปุริมานุรักษ์ ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ พิณศรี […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2558

  Posted on May 30, 2016 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] ลำดับ สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 1 001/2558 002/2558 พระครูสังฆรักษ์ สุนทรกมล มณิโชโต แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม 2 003/2558 004/2558 นางสาว ดวงฤดี ธนะสาร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม 3 005/2558 006/2558 นางสาว สุรีย์พร ม่วงพันธ์ นักวิชารคอมพิวเตอร์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม 4 007/2558 008/2558 นาย ขวัญตระกูล บุทธิจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม 5 009/2558 010/2558 นางสาว รุ้งอำพร บุญรอดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม 6 011/2558 012/2558 […]

  Continue Reading...
  No Comments.