ตัวอย่าง บันทึกข้อความ / หนังสือมอบอำนาจ / สัญญา

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนาม
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติลงนามในหนังสือมอบอำนาจ สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ ลงนามในสัญญาจ้าง
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ตัวอย่าง สัญญาก่อสร้าง
ตัวอย่างสัญญาก่อสร้างอาคาร

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลในสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
บค. ๔๙ / บค. ๕๖ / บค. ๕๖.๑

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦