• เอกสารประกอบโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  [:TH]

  s__101834757

  เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
  เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  เอกสารเล่มที่ ๑ >> DOWNLOAD

  เอกสารเล่มที่ ๒ >> DOWNLOAD

   

  [:en]

  s__101834757

  เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
  เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  เอกสารเล่มที่ ๑ >> DOWNLOAD

  เอกสารเล่มที่ ๒ >> DOWNLOAD

  [:]