Daily Archives: May 1, 2017

 • 1

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)

  Posted on May 1, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อำเภอเมืองรอยอง จังหวัดระยอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระธรรมวิมลโมลี ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าคณะภาค ๑๖ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมสตาร์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

  Continue Reading...
  No Comments.