Monthly Archives: May 2016

 • สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2558

  Posted on May 30, 2016 by law law in ืnews, สัญญา.

  ลำดับ สัญญา ผู้รับจ้าง ส่วนงาน ตำแหน่งทาง วิชาการ คำนำหน้า        ชื่อ      ฉายา    นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด 1 001/2558 ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 2 002/2558 ศ.ดร. จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 3 003/2558 Mr. Dion Oliver Peoples อาจารย์ สถาบันภาษา 4 004/2558 พระมหา เอกชัย ฐิตปญฺโญ บรรณารักษ์ โรงเรียนบาลี สาธิตศึกษา 5 005/2558 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ โรงเรียนบาลี […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2558

  Posted on May 30, 2016 by law law in ืnews, สัญญา.
  Continue Reading...
  No Comments.
 • สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2558

  Posted on May 30, 2016 by law law in ืnews, สัญญา.

  ลำดับ สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 1 001/2558 002/2558 พระครูสังฆรักษ์ สุนทรกมล มณิโชโต แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม 2 003/2558 004/2558 นางสาว ดวงฤดี ธนะสาร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม 3 005/2558 006/2558 นางสาว สุรีย์พร ม่วงพันธ์ นักวิชารคอมพิวเตอร์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม 4 007/2558 008/2558 นาย ขวัญตระกูล บุทธิจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม 5 009/2558 010/2558 นางสาว รุ้งอำพร บุญรอดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม 6 011/2558 012/2558 พระมหา […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2559

  Posted on May 30, 2016 by law law in ืnews, สัญญา.

  ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน 1 ว.001/2559 ดร. แม่ชี กฤษณา  – รักษาโฉม บัณฑิตวิทยาลัย 2 ว.002/2559 ดร. พระมหา สมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร พรรณนา บัณฑิตวิทยาลัย 3 ว.003/2559 ดร. นาง ตวงเพชร  – สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย 4 ว.004/2559  – พระมหา สันติ ธีรภทฺโท นาถาบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย 5 ว.005/2559 รศ. บำรุง  – สุขพรรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย 6 ว.006/2559 ดร. อรชร  – ไกรจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย […]

  Continue Reading...
  109 Comments.
 • วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์

  Posted on May 30, 2016 by law law in ืnews, คู่มือ.

  ►► DOWNLOAD ◄◄

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ตัวอย่าง สัญญาจ้างก่อสร้าง

  Posted on May 18, 2016 by law law in ืnews, ตัวอย่าง, สัญญา.

  ตัวอย่าง สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร  >> DOWNLOAD

  Continue Reading...
  No Comments.