Author Archives: law law

 • %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้าง

  Posted on September 6, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

    >> DOWNLOAD <<  

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 1

  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

  Posted on August 28, 2018 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรกองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร  

  Continue Reading...
  No Comments.
 • document-1_page_1

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  Posted on August 3, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  Posted on July 3, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  Posted on July 2, 2018 by law law in ข่าว.

  เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้กำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองนิติการ สำนุกงานอธิการบดี ได้มีกำหนดวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ตำแหน่ง ประธาน ๒. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ตำแหน่ง กรรมการ ๓. พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส กรรมการและเลขานุการ

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

  สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2561

  Posted on June 16, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2561 ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน 1 ว.001/2561 นาย นิกร พลเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 2 ว.002/2561 ดร. นาย วิรัตน์ ภูทองเงิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 3 ว.003/2561 นาย สุทธิวิทย์ วิลัยริด วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 4 ว.004/2561 พระมหา อภิสิทธิ์ จอดนอก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 5 ว.005/2561 ดร. นาย ทิพย์ ขวัญแก้ว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 6 ว.006/2561 พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 7 ว.007/2561 ดร. นาย ณัฐพงศ์ธัช […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 02-%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2561

  Posted on June 15, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  สัญญา ผู้รับจ้าง ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 ลจ1/2561 ลจ2/2561 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา 2 ลจ3/2561 ลจ4/2561 นาย ธานินท์ เมียส นักวิเทศน์สัมพันธ์ คณะพุทธศาสตร์ 3 ลจ5/2561 ลจ6/2561 พระ อรุณ มหาสุเมโธ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ 4 ลจ7/2561 ลจ8/2561 พระ กฤษกรณ์ เขมโสภโณ จันทร์กอง นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน 5 ลจ9/2561 ลจ10/2561 นาย นิกร เขียวน้ำชุม นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93-61

  สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2561

  Posted on June 15, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 ก01/2561 ก02/2561 นาย เติม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 2 ก03/2561 ก04/2561 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 3 ก05/2561 ก06/2561 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญทางบรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง 4 ก07/2561 ก08/2561 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 5 ก09/2561 ก10/2561 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ก11/2561 ก12/2561 […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2561

  Posted on June 15, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 1 บค.001/2561 บค.002/2561 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล 2 บค.003/2561 บค.004/2561 พระ ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ เมฆหมอก นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล 3 บค.005/2561 บค.006/2561 นางสาว สุภาวดี นัยศิริ นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 4 บค.007/2561 บค.008/2561 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ 5 บค.009/2561 บค.010/2561 พระมหา คณิตศาสตร์ คเวสโก มั่นในบุญธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 6 บค.011/2561 บค.012/2561 นางสาว […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

  Posted on June 14, 2018 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นจำนวน ๓ ครั้ง โดยแบ่งตามโซนภูมิภาค โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โซนภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง 

  Continue Reading...
  No Comments.