• [:TH]สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2560[:en]สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2560[:th]ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”[:]

  [:TH]

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2560
  ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน
  คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน
  1 ว.001/2560 รศ.ดร. นาย สุรพล  – สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
  2 ว.002/2560 พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
  3 ว.003/2560 นาย วรวิทย์ นิเทศศิลป์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  4 ว.004/2560 นาย พูนชัย ปันธิยะ วิทยาเขตเชียงใหม่
  5 ว.005/2560 พระครูธีรสุตพจน์ สง่า ไชยวงศ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  6 ว.006/2560 นาย พลวัฒน์ หารุคำจา วิทยาเขตเชียงใหม่
  7 ว.007/2560 นางสาว สุนทรี สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่
  8 ว.008/2560 นาย บุญมี แก้วตา วิทยาเขตเชียงใหม่
  9 ว.009/2560 นาย เทพประวิณ จันทร์แรง วิทยาเขตเชียงใหม่
  10 ว.010/2560 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  11 ว.011/2560 นาย เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  12 ว.012/2560 นาย สิทธิชัย อุ่นสวน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  13 ว.013/2560 นาย ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  14 ว.014/2560 นาย ธัชพล ยรรยง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  15 ว.015/2560 พระราชเขมากร ประยุทธ วงศ์ยศ วิทยาเขตแพร่
  16 ว.016/2560 นาง พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  17 ว.017/2560 นาง ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิทยาเขตแพร่
  18 ว.018/2560 นาง พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  19 ว.019/2560 นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  20 ว.020/2560 พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม ศรีทา วิทยาเขตแพร่
  21 ว.021/2560 นาย ดำเนิน หมายดี วิทยาเขตแพร่
  22 ว.022/2560 ผศ.ร. นาย รวีโรจน์ ศรีคำภา วิทยาเขตแพร่
  23 ว.023/2560 นาย สมจิต ขอนวงค์ วิทยาเขตแพร่
  24 ว.024/2560 นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  25 ว.025/2560 พระครูปลัด พรหมเรศ แก้วโมลา วิทยาเขตแพร่
  26 ว.026/2560 พระ อนุสรณ์ เรืองปัญญารัตน์ วิทยาเขตแพร่
  27 ว.027/2560 พระราชเขมากร ประยุทธ วงศ์ยศ วิทยาเขตแพร่
  28 ว.028/2560 ผศ.ดร. นาย นวัชโรจน์ อินเต็ม วิทยาเขตแพร่
  29 ว.029/2560 พระ ศักดิธัช แสงธง วิทยาเขตแพร่
  30 ว.030/2560 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ เฉลิม บังเมฆ วิทยาเขตแพร่
  31 ว.031/2560 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  32 ว.032/2560 พระครูสุตชยาภรณ์ สิงห์ชัย เขียวสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  33 ว.033/2560 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  34 ว.034/2560 พระมหา ภาณุวัฒน์ แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  35 ว.035/2560 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  36 ว.036/2560 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  37 ว.037/2560 นาย อนันต์ อุปสอด วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  38 ว.038/2560 นาย ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  39 ว.039/2560 นาย สุทธิพร สายทอง วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  40 ว.040/2560 นาง ภารดี พูลประภา เอี่ยวเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  41 ว.041/2560 นาย วิสิทฐ์พล กูลพรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  42 ว.042/2560 พระครู สิริสุตานุยุต ตาติญญา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  43 ว.043/2560 นาย สามารถ บุญรัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  44 ว.044/2560 นาย ไพรินทร์ ณ วันนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  45 ว.045/2560 พระ นฤพันธ์ ญาณิสฺสโร สมเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  46 ว.046/2560 นาย ภราดร สุขพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  47 ว.047/2560 นาย ปรีชา ศรีสอนใจ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  48 ว.048/2560 นาง บุศรา โพธิสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  49 ว.049/2560 นาย อานุรักษ์ สาแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  50 ว.050/2560 ดร. พระ อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน ลูนละวัน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  51 ว.051/2560 นาย ฤทธิชัย แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  52 ว.052/2560 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  53 ว.053/2560 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  54 ว.054/2560 นาย วัชระ กว้างไชย์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  55 ว.055/2560 นาย วาทิตย์ เสมบุตร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  56 ว.056/2560 นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  57 ว.057/2560 ดร. พระครูสุธีสุตสุนทร สมพงษ์ พอกพูน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  58 ว.058/2560 พระมหา ผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ สันยศติทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  59 ว.059/2560 นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  60 ว.060/2560 นาย วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  61 ว.061/2560 พระครูวิมลศิลปกิจ เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  62 ว.062/2560 นาย กำพล สุกันโท วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  63 ว.063/2560 รศ.ดร. พระครูโสภณปริยัติสุธี ศรีบรรดร ไชยะวุฑฒิกุล วิทยาเขตพะเยา
  64 ว.064/2560 ดร. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ โยธิน ทิพย์นวล วิทยาเขตพะเยา
  65 ว.065/2560 นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  66 ว.066/2560 นาง พิสมัย วงศ์จำปา วิทยาเขตพะเยา
  67 ว.067/2560 พระปลัด กันทวี ฐานุตฺตโร แก้วแปง วิทยาเขตพะเยา
  68 ว.068/2560 นางสาว นภาพร หงษ์ทอง วิทยาเขตพะเยา
  69 ว.069/2560 นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  70 ว.070/2560 นาย จักรแก้ว นามเมือง วิทยาเขตพะเยา
  71 ว.071/2560 นาย มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
  72 ว.072/2560 นาย คะนอง วังฝายแก้ว วิทยาเขตพะเยา
  73 ว.073/2560 นาย สุเทพ สารบรรณ วิทยาเขตพะเยา
  74 ว.074/2560 ดร. นางสาว สรัญญา วิภัชชวาที วิทยาเขตขอนแก่น
  75 ว.075/2560 พระมหา ปพน แสงย้อย วิทยาเขตขอนแก่น
  76 ว.076/2560 นาย สุนทร สายคำ วิทยาเขตขอนแก่น
  77 ว.077/2560 นางสาว นิภาภัทร อยู่พุ่ม วิทยาเขตขอนแก่น
  78 ว.078/2560 พระมหา พิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ สืบนิสัย วิทยาเขตขอนแก่น
  79 ว.079/2560 ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ สุพล แสนพงษ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  80 ว.080/2560 นาง เรียงดาว ทวะชาลี วิทยาเขตขอนแก่น
  81 ว.081/2560 นางสาว อมรรัตน์ เตชะนอก วิทยาเขตขอนแก่น
  82 ว.082/2560 นาย อนุสรณ์ นางทะราช วิทยาเขตขอนแก่น
  83 ว.083/2560 พระครูสารกิจประยุต กาบ วังหอม วิทยาเขตขอนแก่น
  84 ว.084/2560 ดร. นาย สุรพล พรมกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  85 ว.085/2560 นาย จรัส ลีกา วิทยาเขตขอนแก่น
  86 ว.086/2560 นาย ชาญชัย ฮวดศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  87 ว.087/2560 นาย อุดม บัวศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  88 ว.088/2560 ดร. พระอธิการ บุญช่วย โชติวํโส อุ้ยวงศ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  89 ว.089/2560 นาย นาคพล เกินชัย วิทยาเขตขอนแก่น
  90 ว.090/2560 พระครูภาวนาโพธิคุณ สมชาย กนฺตสีโล พังหมื่นไว วิทยาเขตขอนแก่น
  91 ว.091/2560 นาย บัวลัย สุวรรณหาร วิทยาเขตขอนแก่น
  92 ว.092/2560 ดร. ร.ต. วสันต์ ศรีสอาด วิทยาเขตขอนแก่น
  93 ว.093/2560 นาย บุญส่ง นาแสวง วิทยาเขตขอนแก่น
  94 ว.094/2560 รศ.ดร. นาย โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  95 ว.095/2560 ผศ.ดร. นาย จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ วิทยาเขตขอนแก่น
  96 ว.096/2560 พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ คำพันธ์ เมืองนนท์ วิทยาเขตขอนแก่น
  97 ว.097/2560 ดร. นาง ทักษิณาร์ ไกรราช วิทยาเขตขอนแก่น
  98 ว.098/2560 นาย วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น
  99 ว.099/2560 นาย อดุลย์ หลานวงศ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  100 ว.100/2560 นาย ประกอบ มีโคตรกอง วิทยาเขตขอนแก่น
  101 ว.101/2560 พระมหา มิตร ฐิตปญฺโญ วันยาว วิทยาเขตขอนแก่น
  102 ว.102/2560 นาย ศตพล ใจสบาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  103 ว.103/2560 พระครูศรีปริยัติการ อรุณ อาจวิชัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  104 ว.104/2560 นาย วิวัฒน์ ทองวาด วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  105 ว.105/2560 พระมหา ไทยน้อย ญาณเมธี สลางสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  106 ว.106/2560 นาย อดิศร ปราสารทอง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  107 ว.107/2560 พระครูโพธิสีลคุณ อนันต์ เป้งไชยโม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  108 ว.108/2560 ดร. ด.ต. สุทธิพันธ์ อรัญญวาส วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  109 ว.109/2560 พระครูวินัยธร วราวุฒิ มหาวโร ถาวะโร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  110 ว.110/2560 พระครูปลัด พีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ตรีศรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  111 ว.111/2560 พระมหา สุมินทร์ ยติกโร ก่อบุญ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  112 ว.112/2560 นางสาว อรทัย ศรีทองธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  113 ว.113/2560 ดร. นาย บูรกรณ์ บริบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  114 ว.114/2560 ดร. นาย บูรกรณ์ บริบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  115 ว.115/2560 พระมหา วรรณชัย ชยวณฺโณ ดาเพ็ง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  116 ว.116/2560 นาย ปัญญา คล้ายเดช วิทยาเขตขอนแก่น
  117 ว.117/2560 นาย ศราวุฒิ คัณทักษ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  118 ว.118/2560 นางสาว ศศิธร ล่องเลิศ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  119 ว.119/2560 พระมหา ชุติภัค อภินนฺโท แหมทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  120 ว.120/2560 พระมหา คาวี สร้อยสาคำ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  121 ว.121/2560 พระ ราเชนทร์ วิสารโท ไชยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  122 ว.122/2560 ดร. นาย สมเดช นามเกตุ วิทยาเขตหนองคาย
  123 ว.123/2560 พระมหา ประทีป อภิวฑฺฒโน แถวพันธ์ วิทยาเขตหนองคาย
  124 ว.124/2560 พระอธิการ ทัศเทพ ฐานกโร โสสันตา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  125 ว.125/2560 พระสิริรัตนเมธี บุญเพ็ง ตันตุลา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  126 ว.126/2560 นาย จิรกิตต์ภณ พิริยสุวุฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  127 ว.127/2560 นาย ธงชัย สิงอุดม วิทยาลัยสงฆ์เลย
  128 ว.128/2560 นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  129 ว.129/2560 พระมหา สุภวิชญ์ ปภสฺสโร วิราม วิทยาลัยสงฆ์เลย
  130 ว.130/2560 พระครูปริยัติคุณรังษี ลิขิต คำหงษา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  131 ว.131/2560 นาย อุดร จันทวัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  132 ว.132/2560 พระมหา สมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน สินนา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  133 ว.133/2560 นาย ศตวรรษ สงกาผัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  134 ว.134/2560 พระมหา ประพันธ์ สิริปญฺโญ ไทยใหญ่ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  135 ว.135/2560 ผศ.ดร. พระมหา สังเวช จนฺทโสภี ศรีโคตร วิทยาลัยสงฆ์เลย
  136 ว.136/2560 นาย บุญชัย อาทิตย์ตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  137 ว.137/2560 นาย สนั่น ประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  138 ว.138/2560 พระมหา อุดร ธมฺมปญฺโญ จำปางาม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  139 ว.139/2560 พระมหา ปริญญา วรญาโณ ทศช่วย วิทยาเขตหนองคาย
  140 ว.140/2560 ผศ.ดร. นาย เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย
  141 ว.141/2560 นาย อริย์ธัช เลิศรวมโชค วิทยาเขตหนองคาย
  142 ว.142/2560 พระ เดจขจร ขนฺติธโร ภูทิพย์ วิทยาเขตหนองคาย
  143 ว.143/2560 พระมหา ดาวสยาม วชิรปัญฺโญ กล้าลอด วิทยาเขตขอนแก่น
  144 ว.144/2560 พระมหา วรรณชัย ชยวณฺโณ ดาเพ็ง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  145 ว.145/2560 พระมหา จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม ศรีปะโค วิทยาเขตอุบลราชธานี
  146 ว.146/2560 นาย เกียรติศักดิ์ บุตรราช วิทยาเขตอุบลราชธานี
  147 ว.147/2560 พระครูธรรมธร ศิริวัฒน์ วงศ์ษา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  148 ว.148/2560 พระมหา สิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี เสียมทอง วิทยาเขตอุบลราชธานี
  149 ว.149/2560 นาย ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  150 ว.150/2560 พระมหา ไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ปุณขันธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  151 ว.151/2560 พระครูใบฎีกา อภิชาต ธมฺมสุทฺโธ พรสุทธิชัยพงศ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  152 ว.152/2560 พระมหา ประกาศิต สิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  153 ว.153/2560 ดร. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  154 ว.154/2560 พระครูปฐมธีรวัฒน์ บัญชา เทียนทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  155 ว.155/2560 ดร. นาย อุบล วุฒิพรโสภณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  156 ว.156/2560 นางสาว ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา วิทยาเขตหนองคาย
  157 ว.157/2560 นาย อภิวัฒชัย พุทธจร วิทยาเขตหนองคาย
  158 ว.158/2560 พระมหา โกมล กมโล แก้วดึง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  159 ว.159/2560 พระราชรัตนมุนี บุญเทียม มุสุ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  160 ว.160/2560 ดร. นาง ปุณชญา วิวิธขจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  161 ว.161/2560 พระครูไพโรจน์วัฒนาทร โชคชัย เทาศิริ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  162 ว.162/2560 นาย ประสิทธิ์ ศรีสมุทร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  163 ว.163/2560 พระ แพนษณุ อนุตฺตโร อนุสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  164 ว.164/2560 นาย สมปอง ทิพย์สมบัติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  165 ว.165/2560 นาย ธยายุส ขอเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  166 ว.166/2560 นาย เกษม ประอาง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  167 ว.167/2560 ดร. พระ พรสวรรค์ ฐิติญาโณ ใจตรง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  168 ว.168/2560 พระมหา ขุนทอง เขมสิริ แก้วสมุทร์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  169 ว.169/2560 พระครูสุตภัทราภรณ์ สัณหวัช ขวัญสูนู วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  170 ว.170/2560 ดร. พระครูใบฎีกา พหัสดี ประกิ่ง วิทยาเขตนครราชสีมา
  171 ว.171/2560 นาย อัมพร เจือจันทร์ วิทยาเขตนครราชสีมา
  172 ว.172/2560 นาย พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล วิทยาเขตนครราชสีมา
  173 ว.173/2560 นาย ประพันธ์ นึกกระโทก วิทยาเขตนครราชสีมา
  174 ว.174/2560 พระ ไพรัตน์ เอิบสำโรง วิทยาเขตนครราชสีมา
  175 ว.175/2560 พระครูสังฆวราภิรักษ์ อี๊ด ลอยสายออ วิทยาเขตนครราชสีมา
  176 ว.176/2560 พระ ยุทธนา พูลเพิ่ม วิทยาเขตนครราชสีมา
  177 ว.177/2560 นาย ยุทธนา พูนเกิดมะเริง วิทยาเขตนครราชสีมา
  178 ว.178/2560 นาง ไพวรรณ ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  179 ว.179/2560 นาย พิชิต ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  180 ว.180/2560 พระมหา ณัฐกิตติ อนารโท ผุยเหง้า วิทยาเขตอุบลราชธานี
  181 ว.181/2560 พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล เกษนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  182 ว.182/2560 นาย สุพิมล ศรศักดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  183 ว.183/2560 นาย สิปป์มงคล ป้องภา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  184 ว.184/2560 พระ สุภาพร เตชธโร เสนคำสอน วิทยาเขตอุบลราชธานี
  185 ว.185/2560 นาง อุทุมพร สุวรรณทา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  186 ว.186/2560 นาย อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  187 ว.187/2560 พระมหา ภัฎชรัชร์ เขมทสฺสี สุขเสน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  188 ว.188/2560 นาย ไว ชึรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  189 ว.189/2560 ดร. พระครูศรีปัญญาวิกรม บุญเรือง เจนทร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  190 ว.190/2560 พระครูปริยัติปัญญาโสภณ ชัย บูรณะ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  191 ว.191/2560 นาย บรรพต แคไธสง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  192 ว.192/2560 ดร. พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร มาลาไธสง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  193 ว.193/2560 นางสาว ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  194 ว.194/2560 นาย ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  195 ว.195/2560 พระปลัด วัชระ วชิรญาโณ เกิดสบาย วิทยาเขตสุรินทร์
  196 ว.196/2560 นาย ชายชาญ วงศ์ภักดี วิทยาเขตสุรินทร์
  197 ว.197/2560 นาง ปัญวลี เสริมทรัพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  198 ว.198/2560 พระมหา โชตนินิฐพนธ์ ผลเจริญ วิทยาเขตสุรินทร์
  199 ว.199/2560 นาย ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  200 ว.200/2560 นาย ธนู ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์
  201 ว.201/2560 นาย บรรจง โสดาดี วิทยาเขตสุรินทร์
  202 ว.202/2560 พระมหา ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม วิทยาเขตสุรินทร์
  203 ว.203/2560 พระอธิการ เวียง กิตติวณโณ กิตศรีรุ่งเรือง วิทยาเขตสุรินทร์
  204 ว.204/2560 นาย เมฆไท ละม้ายวรรณ์ วิทยาเขตสุรินทร์
  205 ว.205/2560 ดร. พระครูสุเมธจันทสิริ บุญลือ เพชรมาก วิทยาเขตสุรินทร์
  206 ว.206/2560 นาย จตุพล พรหมมี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  207 ว.207/2560 พระมหา วิเชียร ไกรฤกษ์ศิลป์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  208 ว.208/2560 นาย เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  209 ว.209/2560 พระครูปริยัติปัญญาธร ปรีดี สีหาวัตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  210 ว.210/2560 นาย ภูริทัต ศรีอร่าม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  211 ว.211/2560 พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล รอดทะยอย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  212 ว.212/2560 พระครูสถตธรรมาภรณ์ สำราญ จรรเจริญ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  213 ว.213/2560 นาย ศิลปะ หินไชยศรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  214 ว.214/2560 พระมหา ชิต ฐานชิโต โต้งกระโทก วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  215 ว.215/2560 พระมหา สมพาน ชาดโร สีวิลาศ วิทยาเขตสุรินทร์
  216 ว.216/2560 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  217 ว.217/2560 นาย เติมศักดิ์ ทองอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
  218 ว.218/2560 นาย เดช ชูจันอัด คณะสังคมศาสตร์
  219 ว.219/2560 นาย วินัย มีมาก คณะสังคมศาสตร์
  220 ว.220/2560 นาย ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์
  221 ว.221/2560 ว่าที่ พ.ต. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล คณะสังคมศาสตร์
  222 ว.222/2560 พระปลัด ระพิน พุทธิสาโร ด้วงลอย คณะสังคมศาสตร์
  223 ว.223/2560 พระครูวินัยธร เอก เฉยประทุม คณะสังคมศาสตร์
  224 ว.224/2560 พระ คมสัน ฐิตเมธโส เจริญวงค์ คณะสังคมศาสตร์
  225 ว.225/2560 นาย ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์
  226 ว.226/2560 พระมหา สุนันท์ สุนนฺโท รุจิเวทย์ คณะสังคมศาสตร์
  227 ว.227/2560 นาง บุษกร วัฒนบุตร คณะสังคมศาสตร์
  228 ว.228/2560 นาย พิเชฐ ทั่งโต คณะสังคมศาสตร์
  229 ว.229/2560 พระมหา กฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี คณะสังคมศาสตร์
  230 ว.230/2560 นาย สมศักดิ์ สุกเพ็ง คณะสังคมศาสตร์
  231 ว.231/2560 นาย ประเสริฐ นิ่มประเสริฐ คณะสังคมศาสตร์
  232 ว.232/2560 นาย โกเมศ ขวัญเมือง คณะสังคมศาสตร์
  233 ว.233/2560 นางสาว ปิยวรรณ หอมจันทร์ คณะสังคมศาสตร์
  234 ว.234/2560 พระครูวินัยธร อเนก เตชวโร ใยอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
  235 ว.235/2560 นาย นภดล ดีไทยสงค์ คณะสังคมศาสตร์
  236 ว.236/2560 นาย ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล คณะสังคมศาสตร์
  237 ว.237/2560 นาย พิทวัฒน์ มโนรัตน์ คณะสังคมศาสตร์
  238 ว.238/2560 พระมหา นภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก สายสุตา คณะพุทธศาสตร์
  239 ว.239/2560 พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี เจริญแนว คณะพุทธศาสตร์
  240 ว.240/2560 ดร. พระมหา ยุทธนา ศิริวรรณ คณะพุทธศาสตร์
  241 ว.241/2560 พระมหา มงคลกานต์ กลางพนม คณะพุทธศาสตร์
  242 ว.242/2560 พระมหา สุขสันต์ สุขวฑฺฒโน แก้วมณี คณะพุทธศาสตร์
  243 ว.243/2560 พระเมธีวรญาณ สายเพชร หงษ์แพงจิตร คณะพุทธศาสตร์
  244 ว.244/2560 พระมหา เผื่อน กิตฺติโสภโณ เฉลิมจาน คณะมนุษยศาสตร์
  245 ว.245/2560 นางสาว พุทธชาด แผนสมบุญ คณะมนุษยศาสตร์
  246 ว.246/2560 แม่ชี กาญจนา เตรียมธนาโชด คณะมนุษยศาสตร์
  247 ว.247/2560 นางสาว อุบลวรรณา กวกานันท์ คณะมนุษยศาสตร์
  248 ว.248/2560 พระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ ธนิกกุล คณะมนุษยศาสตร์
  249 ว.249/2560 พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ลาเสน คณะมนุษยศาสตร์
  250 ว.250/2560 นางสาว สายน้ำผึ้ง รัตนงาม คณะมนุษยศาสตร์
  251 ว.251/2560 นาย วีระกาญจน์ กนกกมเมศ คณะมนุษยศาสตร์
  252 ว.252/2560 นาย ประยูร สุยะใจ คณะมนุษยศาสตร์
  253 ว.253/2560 พระมหา จิรฉันท์ จิรเมธี โลวะลุน คณะมนุษยศาสตร์
  254 ว.254/2560 พระครูวิโชติสิกขกิจ ณรงค์ เด่นประเสริฐ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  255 ว.255/2560 ดร. พระครูวศินวรกิจ วิชาญ แดงประไพ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  256 ว.256/2560 พระราชสิทธิเวที วิรัติ วะสะศิริ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  257 ว.257/2560 ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  258 ว.258/2560 พระมหา เกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก สุทธิชาติ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  259 ว.259/2560 นาย สมชาย ชูเมือง วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  260 ว.260/2560 นางสาว ภัคสิริ แอนิหน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  261 ว.261/2560 พระมหา นันทกรณ์ ปิยภาณ๊ เกษอินทร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  262 ว.262/2560 นาย สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  263 ว.263/2560 พระมหา สมาน ชาตวิริโย ศศิสุวรรณพงศ์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  264 ว.264/2560 พระมหา นงค์ อับไพ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  265 ว.265/2560 นาย ปศิญญษ นิกรกุล หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  266 ว.266/2560 พระครูศรีอรรถศาสก์ อรรถชัย มหาอตฺโต น้ำทิพย์ หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  267 ว.267/2560 นาย เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  268 ว.268/2560 พระมหา วุฒิพงษ์ รอดบำรุง หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  269 ว.269/2560 นาย สุพล ศิริ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  270 ว.270/2560 นาย ปัญญา กันภัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  271 ว.271/2560 ดร. พระ พีระพงศ์ ฐิตธมฺโม วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  272 ว.272/2560 พระมหา ธนกร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  273 ว.273/2560 ดร. พระ พีระพงศ์ โชตินอก วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  274 ว.274/2560 ดร. พระอธิการ สราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  275 ว.275/2560 นาย สุเทพ เชื้อสมุทร หน่วยฯ วัดป่าประดู่
  276 ว.276/2560 นาย วิโรจน์ คุ้มครอง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  277 ว.277/2560 นาย ชัยชาญ ศรีหานู วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  278 ว.278/2560 รศ.ดร. นางสาว กาญจนา บุญส่ง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  279 ว.279/2560 นาย ประคอง มาโต หน่วยฯ วัดหนองขุน
  280 ว.280/2560 นาย สุทัศน์ อาสนาชัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  281 ว.281/2560 พระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  282 ว.282/2560 นางสาว เขมจิรา พิทักราษฎร์ หน่วยฯ วัดใหญ่อินทาราม
  283 ว.283/2560 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ ธมฺมโธโต เกตุเขียว หน่วยฯ วัดพระรูป
  284 ว.284/2560 พระอุดมปิฎก วิจารณ์ ทองมา หน่วยฯ วัดหมอนไม้
  285 ว.285/2560 พระราชสุตาภรณ์ ประศักดิ์ ชั่งแสง คณะครุศาสตร์
  286 ว.286/2560 นาย สิน งามประโคน คณะครุศาสตร์
  287 ว.287/2560 พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง คณะครุศาสตร์
  288 ว.288/2560 พระมหา สมบูรณ์ สุธมฺโม ทองแก้ว คณะครุศาสตร์
  289 ว.289/2560 นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล คณะครุศาสตร์
  290 ว.290/2560 พระ สรวิชญ์ อภิปญฺโญ ดวงชัย คณะครุศาสตร์
  291 ว.291/2560 นาย ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม คณะครุศาสตร์
  292 ว.292/2560 พระ สมนึก ฐิตาวาโร พันธุ์เพชร คณะครุศาสตร์
  293 ว.293/2560 พระราชปริยัติกวี สมจินต์ วันจันทร์ สำนักงานอธิการบดี
  294 ว.294/2560 นางสาว วิไลวรรณ อิศรเดช กองกลาง
  295 ว.295/2560 พระครูธรรมธร วรเดชา อคฺคเตโช พรหมเสนา กองกลาง
  296 ว.296/2560 พระมหา ประยูร โชติวโร คำมา กองกิจการนิสิต
  297 ว.297/2560 ว่าที่ รต.หญิง วรรณีศา สีฟ้า สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
  298 ว.298/2560 พระมหา พรชัย สิริวโร ศรีภักดี บัณฑิตวิทยาลัย
  299 ว.299/2560 นาง สุภาพรรณ เพิ่มพูน บัณฑิตวิทยาลัย
  300 ว.300/2560 พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ ตุนิน บัณฑิตวิทยาลัย
  301 ว.301/2560 นาง ตวงเพชร สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย
  302 ว.302/2560 นาย ธานี สุวรรณประทีป บัณฑิตวิทยาลัย
  303 ว.303/2560 นาง อรชร ไกรจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  304 ว.304/2560 นาย ประพันธ์ ศุภษร บัณฑิตวิทยาลัย
  305 ว.305/2560 นาย บรรพต ต้นธีรวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  306 ว.306/2560 พระ สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ สินสมบัติ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  307 ว.307/2560 พระมหา ปณิธาน สุเมโธ เป็งอิ่น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  308 ว.308/2560 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรเดช โพธิ์ทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  309 ว.309/2560 นาย ดอนล่าร์ เสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  310 ว.310/2560 นาย สมปอง สีชมพู วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  311 ว.311/2560 พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา สายัน บวบขม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  312 ว.312/2560 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรเดช โพธิ์ทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  313 ว.313/2560 นาย ภูวเดช สินทับศาล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  314 ว.314/2560 นาย สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  315 ว.315/2560 นาย เสถียร สระทองให้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  316 ว.316/2560 พระครูพิพิธจารุธรรม ชุมพร กวางทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  317 ว.317/2560 พระ จิรพจน์ ญาณฉนฺโท ขวัญคง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  318 ว.318/2560 พระครูสิริรัตนานุวัตร ทวี อ่อนปัสสา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  319 ว.319/2560 พระมหา จักรพันธ์ นะวะแก้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  320 ว.320/2560 พระศรีสมโพธิ วรัญญู สอนชุน วิทยาเขตนครสวรรค์
  321 ว.321/2560 ดร. นาย ศิริโรจน์ นามเสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
  322 ว.322/2560 นาย ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย วิทยาเขตนครสวรรค์
  323 ว.323/2560 ดร. นาย ศิริโรจน์ นามเสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
  324 ว.324/2560 พระศรีสุทธิพงศ์ สมส่วน เพ็งสุข วิทยาเขตนครสวรรค์
  325 ว.325/2560 นางสาว กาญจนาณัฐ ประธาตุ วิทยาเขตนครสวรรค์
  326 ว.326/2560 นาย ทวีศักดิ์ ชูมา วิทยาเขตนครสวรรค์
  327 ว.327/2560 นางสาว ปฏิธรรม สำเนียง วิทยาเขตนครสวรรค์
  328 ว.328/2560 นาย วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล วิทยาเขตนครสวรรค์
  329 ว.329/2560 นาย สมบัติ นวลระออง วิทยาเขตนครสวรรค์
  330 ว.330/2560 ดร. นาย อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  331 ว.331/2560 นาย สุพรต บุญอ่อน วิทยาเขตนครสวรรค์
  332 ว.332/2560 นางสาว พูลลาภ จันทร์เฉลิม วิทยาเขตนครสวรรค์
  333 ว.333/2560 นาย สามารถ สุขุประการ วิทยาเขตนครสวรรค์
  334 ว.334/2560 นางสาว สมจิตรา กิตติมานนท์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  335 ว.335/2560 พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ณรงค์ เชื้อศรี วิทยาเขตนครสวรรค์
  336 ว.336/2560 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  337 ว.337/2560 ผศ.ดร. พระเทพปริยัติเมธี สฤษฎิ์ ประธาตุ วิทยาเขตนครสวรรค์
  338 ว.338/2560 พระราชวชิรเมธี วีระ ภูมิเมือง หน่วยฯ วัดพระบรมธาตุ
  339 ว.339/2560 พระราชวชิรเมธี วีระ ภูมิเมือง หน่วยฯ วัดพระบรมธาตุ
  340 ว.340/2560 นาย ทวีโชค เหรียญไกร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  341 ว.341/2560 นาย วิโรจน์ พรหมสุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  342 ว.342/2560 นาย บัณณัติ แพรกปาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  343 ว.343/2560 นาย พีระศิลป์ บุญทอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  344 ว.344/2560 พระมหา ศิริพงษ์ ฐิตวิริโย หมุดดำ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  345 ว.345/2560 นาย บุญรัตน์ ครุฑคง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  346 ว.346/2560 นาง ณัญฑิตา ทองช่วย ห้องเรียน วัดพัฒนาราม
  347 ว.347/2560 นาย สิทธิโชค ปาณะศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  348 ว.348/2560 พระมหา สมปอง ฐานิสสโร นุ่มนุ่น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  349 ว.349/2560 ดร. พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุกูล ปานประดิษฐ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  350 ว.350/2560 รศ.ดร. นาย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  351 ว.351/2560 รศ.ดร. นาย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  352 ว.352/2560 พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร วุฒิยา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  353 ว.353/2560 ดร. นาย จิตต์ นิลวิเชียร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  354 ว.354/2560 นาย รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  355 ว.355/2560 นาย นิเวศน์ มณีรัตน์วงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  356 ว.356/2560 นาย จารึก ศิรินุพงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  357 ว.357/2560 นาง อัญชลี สุขศรีม่วง วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  358 ว.358/2560 พระครูสิริคีรีรักษ์ สมคิด พุ่มทุเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์
  359 ว.359/2560 ผศ.ดร. นาย โกนิฏฐ์ ศรีทอง คณะสังคมศาสตร์
  360 ว.360/2560 พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  361 ว.361/2560 พระสุธีรัตนบัณฑิต สุทิตย์ อาภากโณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  362 ว.362/2560 พระมหา สมยศ คุ้มม่วง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  363 ว.363/2560 พระมหา นันทริทย์ ธีรภทฺโท แก้วบุตรดี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  364 ว.364/2560 พระมหา ชุติภัค แหมทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  365 ว.365/2560 นาย บดินทร์ภัทร์ สายบุตร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  366 ว.366/2560 นาย ธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  367 ว.367/2560 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  368 ว.368/2560 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  369 ว.369/2560 นาย สิริวัฒน์ ศรีเครือดง คณะมนุษยศาสตร์
  370 ว.370/2560 นาย สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  371 ว.371/2560 นาย กิตติทัศน์ ผกาทอง คณะสังคมศาสตร์
  372 ว.372/2560 นาย สมชัย ศรีนอก คณะครุศาสตร์
  373 ว.373/2560 พระครูเกษมรัชรดิตถ์ เกษม รอดจากทุกข์ หน่วยฯ วัดพระรูป
  374 ว.374/2560 นางสาว สรชา ตันติเวชกุล บัณฑิตวิทยาลัย
  375 ว.375/2560 Mr. Vannk Lim บัณฑิตวิทยาลัย
  376 ว.376/2560 พระ เอกลักษณ์ ปภสฺสโร ทองหนัน บัณฑิตวิทยาลัย
  377 ว.377/2560 นาง รัตติยา พรมกัลป์ บัณฑิตวิทยาลัย
  378 ว.378/2560 นาง จิรวรรณ โปรดบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย
  379 ว.379/2560 นาย นคร จันทราช บัณฑิตวิทยาลัย
  380 ว.380/2560 พระ นิตินนันต์ สนฺตกาโย บุญสิริพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
  381 ว.381/2560 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  382 ว.382/2560 Phra Veerayut Dhitaviro คณะมนุษยศาสตร์
  383 ว.383/2560 แม่ชี สุดา โนจนอุทัย บัณฑิตวิทยาลัย
  384 ว.384/2560 นาย วันเฉลิม จันทรากุล บัณฑิตวิทยาลัย
  385 ว.385/2560 พระมหา สกล ฐานวุฑฺโฒ วงษ์เขียด คณะสังคมศาสตร์
  386 ว.386/2560 พระมหา นภดล ปญฺญาสุวฑฺฒโก สายสุตา บัณฑิตวิทยาลัย
  387 ว.387/2560 พระมหา สุชาติ อนาลโย ใหมอ่อน บัณฑิตวิทยาลัย
  388 ว.388/2560 นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย
  389 ว.389/2560 พระ สุกิจจ์ สุจิณโณ บุตรเคน บัณฑิตวิทยาลัย
  390 ว.390/2560 พระ ณัฐภัทร กิจฺจกาโร เจริญรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  391 ว.391/2560 นางสาว นันท์นภัส เครือจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  392 ว.392/2560 นางสาว ประภาพรรณ ภู่สกุล บัณฑิตวิทยาลัย
  393 ว.393/2560 พระ นัฐฏิยากร รํสิสฺสโร วิรุณพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  394 ว.394/2560 พระมหา อภิชาต ปุณฺณจนโท พรมจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  395 ว.395/2560 พระราชวรเมธี ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า สำนักงานอธิการบดี
  396 ว.396/2560 ดร. นาย ธิติวุฒิ หมั่นมี คณะสังคมศาสตร์
  397 ว.397/2560 พระมหา สมพงษ์ คุณากโร อัญโย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  398 ว.398/2560 พระราชวรมุนี พล ไชยวิชู กองกิจการนิสิต
  399 ว.399/2560 พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  400 ว.400/2560 ดร. นาย สุภกิจ โสทัด โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  401 ว.401/2560 ดร. นาย รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ สถาบันภาษา

  [:en]

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2560
  ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน
  คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน
  1 ว.001/2560 รศ.ดร. นาย สุรพล  – สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
  2 ว.002/2560 พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
  3 ว.003/2560 นาย วรวิทย์ นิเทศศิลป์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  4 ว.004/2560 นาย พูนชัย ปันธิยะ วิทยาเขตเชียงใหม่
  5 ว.005/2560 พระครูธีรสุตพจน์ สง่า ไชยวงศ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  6 ว.006/2560 นาย พลวัฒน์ หารุคำจา วิทยาเขตเชียงใหม่
  7 ว.007/2560 นางสาว สุนทรี สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่
  8 ว.008/2560 นาย บุญมี แก้วตา วิทยาเขตเชียงใหม่
  9 ว.009/2560 นาย เทพประวิณ จันทร์แรง วิทยาเขตเชียงใหม่
  10 ว.010/2560 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  11 ว.011/2560 นาย เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  12 ว.012/2560 นาย สิทธิชัย อุ่นสวน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  13 ว.013/2560 นาย ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  14 ว.014/2560 นาย ธัชพล ยรรยง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  15 ว.015/2560 พระราชเขมากร ประยุทธ วงศ์ยศ วิทยาเขตแพร่
  16 ว.016/2560 นาง พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  17 ว.017/2560 นาง ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิทยาเขตแพร่
  18 ว.018/2560 นาง พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  19 ว.019/2560 นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  20 ว.020/2560 พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม ศรีทา วิทยาเขตแพร่
  21 ว.021/2560 นาย ดำเนิน หมายดี วิทยาเขตแพร่
  22 ว.022/2560 ผศ.ร. นาย รวีโรจน์ ศรีคำภา วิทยาเขตแพร่
  23 ว.023/2560 นาย สมจิต ขอนวงค์ วิทยาเขตแพร่
  24 ว.024/2560 นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  25 ว.025/2560 พระครูปลัด พรหมเรศ แก้วโมลา วิทยาเขตแพร่
  26 ว.026/2560 พระ อนุสรณ์ เรืองปัญญารัตน์ วิทยาเขตแพร่
  27 ว.027/2560 พระราชเขมากร ประยุทธ วงศ์ยศ วิทยาเขตแพร่
  28 ว.028/2560 ผศ.ดร. นาย นวัชโรจน์ อินเต็ม วิทยาเขตแพร่
  29 ว.029/2560 พระ ศักดิธัช แสงธง วิทยาเขตแพร่
  30 ว.030/2560 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ เฉลิม บังเมฆ วิทยาเขตแพร่
  31 ว.031/2560 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  32 ว.032/2560 พระครูสุตชยาภรณ์ สิงห์ชัย เขียวสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  33 ว.033/2560 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  34 ว.034/2560 พระมหา ภาณุวัฒน์ แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  35 ว.035/2560 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  36 ว.036/2560 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  37 ว.037/2560 นาย อนันต์ อุปสอด วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  38 ว.038/2560 นาย ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  39 ว.039/2560 นาย สุทธิพร สายทอง วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  40 ว.040/2560 นาง ภารดี พูลประภา เอี่ยวเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  41 ว.041/2560 นาย วิสิทฐ์พล กูลพรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  42 ว.042/2560 พระครู สิริสุตานุยุต ตาติญญา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  43 ว.043/2560 นาย สามารถ บุญรัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  44 ว.044/2560 นาย ไพรินทร์ ณ วันนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  45 ว.045/2560 พระ นฤพันธ์ ญาณิสฺสโร สมเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  46 ว.046/2560 นาย ภราดร สุขพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  47 ว.047/2560 นาย ปรีชา ศรีสอนใจ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  48 ว.048/2560 นาง บุศรา โพธิสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  49 ว.049/2560 นาย อานุรักษ์ สาแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  50 ว.050/2560 ดร. พระ อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน ลูนละวัน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  51 ว.051/2560 นาย ฤทธิชัย แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  52 ว.052/2560 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  53 ว.053/2560 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  54 ว.054/2560 นาย วัชระ กว้างไชย์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  55 ว.055/2560 นาย วาทิตย์ เสมบุตร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  56 ว.056/2560 นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  57 ว.057/2560 ดร. พระครูสุธีสุตสุนทร สมพงษ์ พอกพูน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  58 ว.058/2560 พระมหา ผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ สันยศติทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  59 ว.059/2560 นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  60 ว.060/2560 นาย วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  61 ว.061/2560 พระครูวิมลศิลปกิจ เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  62 ว.062/2560 นาย กำพล สุกันโท วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  63 ว.063/2560 รศ.ดร. พระครูโสภณปริยัติสุธี ศรีบรรดร ไชยะวุฑฒิกุล วิทยาเขตพะเยา
  64 ว.064/2560 ดร. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ โยธิน ทิพย์นวล วิทยาเขตพะเยา
  65 ว.065/2560 นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  66 ว.066/2560 นาง พิสมัย วงศ์จำปา วิทยาเขตพะเยา
  67 ว.067/2560 พระปลัด กันทวี ฐานุตฺตโร แก้วแปง วิทยาเขตพะเยา
  68 ว.068/2560 นางสาว นภาพร หงษ์ทอง วิทยาเขตพะเยา
  69 ว.069/2560 นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  70 ว.070/2560 นาย จักรแก้ว นามเมือง วิทยาเขตพะเยา
  71 ว.071/2560 นาย มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
  72 ว.072/2560 นาย คะนอง วังฝายแก้ว วิทยาเขตพะเยา
  73 ว.073/2560 นาย สุเทพ สารบรรณ วิทยาเขตพะเยา
  74 ว.074/2560 ดร. นางสาว สรัญญา วิภัชชวาที วิทยาเขตขอนแก่น
  75 ว.075/2560 พระมหา ปพน แสงย้อย วิทยาเขตขอนแก่น
  76 ว.076/2560 นาย สุนทร สายคำ วิทยาเขตขอนแก่น
  77 ว.077/2560 นางสาว นิภาภัทร อยู่พุ่ม วิทยาเขตขอนแก่น
  78 ว.078/2560 พระมหา พิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ สืบนิสัย วิทยาเขตขอนแก่น
  79 ว.079/2560 ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ สุพล แสนพงษ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  80 ว.080/2560 นาง เรียงดาว ทวะชาลี วิทยาเขตขอนแก่น
  81 ว.081/2560 นางสาว อมรรัตน์ เตชะนอก วิทยาเขตขอนแก่น
  82 ว.082/2560 นาย อนุสรณ์ นางทะราช วิทยาเขตขอนแก่น
  83 ว.083/2560 พระครูสารกิจประยุต กาบ วังหอม วิทยาเขตขอนแก่น
  84 ว.084/2560 ดร. นาย สุรพล พรมกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  85 ว.085/2560 นาย จรัส ลีกา วิทยาเขตขอนแก่น
  86 ว.086/2560 นาย ชาญชัย ฮวดศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  87 ว.087/2560 นาย อุดม บัวศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  88 ว.088/2560 ดร. พระอธิการ บุญช่วย โชติวํโส อุ้ยวงศ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  89 ว.089/2560 นาย นาคพล เกินชัย วิทยาเขตขอนแก่น
  90 ว.090/2560 พระครูภาวนาโพธิคุณ สมชาย กนฺตสีโล พังหมื่นไว วิทยาเขตขอนแก่น
  91 ว.091/2560 นาย บัวลัย สุวรรณหาร วิทยาเขตขอนแก่น
  92 ว.092/2560 ดร. ร.ต. วสันต์ ศรีสอาด วิทยาเขตขอนแก่น
  93 ว.093/2560 นาย บุญส่ง นาแสวง วิทยาเขตขอนแก่น
  94 ว.094/2560 รศ.ดร. นาย โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  95 ว.095/2560 ผศ.ดร. นาย จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ วิทยาเขตขอนแก่น
  96 ว.096/2560 พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ คำพันธ์ เมืองนนท์ วิทยาเขตขอนแก่น
  97 ว.097/2560 ดร. นาง ทักษิณาร์ ไกรราช วิทยาเขตขอนแก่น
  98 ว.098/2560 นาย วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น
  99 ว.099/2560 นาย อดุลย์ หลานวงศ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  100 ว.100/2560 นาย ประกอบ มีโคตรกอง วิทยาเขตขอนแก่น
  101 ว.101/2560 พระมหา มิตร ฐิตปญฺโญ วันยาว วิทยาเขตขอนแก่น
  102 ว.102/2560 นาย ศตพล ใจสบาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  103 ว.103/2560 พระครูศรีปริยัติการ อรุณ อาจวิชัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  104 ว.104/2560 นาย วิวัฒน์ ทองวาด วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  105 ว.105/2560 พระมหา ไทยน้อย ญาณเมธี สลางสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  106 ว.106/2560 นาย อดิศร ปราสารทอง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  107 ว.107/2560 พระครูโพธิสีลคุณ อนันต์ เป้งไชยโม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  108 ว.108/2560 ดร. ด.ต. สุทธิพันธ์ อรัญญวาส วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  109 ว.109/2560 พระครูวินัยธร วราวุฒิ มหาวโร ถาวะโร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  110 ว.110/2560 พระครูปลัด พีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ตรีศรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  111 ว.111/2560 พระมหา สุมินทร์ ยติกโร ก่อบุญ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  112 ว.112/2560 นางสาว อรทัย ศรีทองธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  113 ว.113/2560 ดร. นาย บูรกรณ์ บริบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  114 ว.114/2560 ดร. นาย บูรกรณ์ บริบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  115 ว.115/2560 พระมหา วรรณชัย ชยวณฺโณ ดาเพ็ง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  116 ว.116/2560 นาย ปัญญา คล้ายเดช วิทยาเขตขอนแก่น
  117 ว.117/2560 นาย ศราวุฒิ คัณทักษ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  118 ว.118/2560 นางสาว ศศิธร ล่องเลิศ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  119 ว.119/2560 พระมหา ชุติภัค อภินนฺโท แหมทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  120 ว.120/2560 พระมหา คาวี สร้อยสาคำ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  121 ว.121/2560 พระ ราเชนทร์ วิสารโท ไชยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  122 ว.122/2560 ดร. นาย สมเดช นามเกตุ วิทยาเขตหนองคาย
  123 ว.123/2560 พระมหา ประทีป อภิวฑฺฒโน แถวพันธ์ วิทยาเขตหนองคาย
  124 ว.124/2560 พระอธิการ ทัศเทพ ฐานกโร โสสันตา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  125 ว.125/2560 พระสิริรัตนเมธี บุญเพ็ง ตันตุลา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  126 ว.126/2560 นาย จิรกิตต์ภณ พิริยสุวุฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  127 ว.127/2560 นาย ธงชัย สิงอุดม วิทยาลัยสงฆ์เลย
  128 ว.128/2560 นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  129 ว.129/2560 พระมหา สุภวิชญ์ ปภสฺสโร วิราม วิทยาลัยสงฆ์เลย
  130 ว.130/2560 พระครูปริยัติคุณรังษี ลิขิต คำหงษา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  131 ว.131/2560 นาย อุดร จันทวัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  132 ว.132/2560 พระมหา สมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน สินนา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  133 ว.133/2560 นาย ศตวรรษ สงกาผัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  134 ว.134/2560 พระมหา ประพันธ์ สิริปญฺโญ ไทยใหญ่ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  135 ว.135/2560 ผศ.ดร. พระมหา สังเวช จนฺทโสภี ศรีโคตร วิทยาลัยสงฆ์เลย
  136 ว.136/2560 นาย บุญชัย อาทิตย์ตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  137 ว.137/2560 นาย สนั่น ประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  138 ว.138/2560 พระมหา อุดร ธมฺมปญฺโญ จำปางาม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  139 ว.139/2560 พระมหา ปริญญา วรญาโณ ทศช่วย วิทยาเขตหนองคาย
  140 ว.140/2560 ผศ.ดร. นาย เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย
  141 ว.141/2560 นาย อริย์ธัช เลิศรวมโชค วิทยาเขตหนองคาย
  142 ว.142/2560 พระ เดจขจร ขนฺติธโร ภูทิพย์ วิทยาเขตหนองคาย
  143 ว.143/2560 พระมหา ดาวสยาม วชิรปัญฺโญ กล้าลอด วิทยาเขตขอนแก่น
  144 ว.144/2560 พระมหา วรรณชัย ชยวณฺโณ ดาเพ็ง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  145 ว.145/2560 พระมหา จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม ศรีปะโค วิทยาเขตอุบลราชธานี
  146 ว.146/2560 นาย เกียรติศักดิ์ บุตรราช วิทยาเขตอุบลราชธานี
  147 ว.147/2560 พระครูธรรมธร ศิริวัฒน์ วงศ์ษา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  148 ว.148/2560 พระมหา สิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี เสียมทอง วิทยาเขตอุบลราชธานี
  149 ว.149/2560 นาย ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  150 ว.150/2560 พระมหา ไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ปุณขันธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  151 ว.151/2560 พระครูใบฎีกา อภิชาต ธมฺมสุทฺโธ พรสุทธิชัยพงศ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  152 ว.152/2560 พระมหา ประกาศิต สิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  153 ว.153/2560 ดร. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  154 ว.154/2560 พระครูปฐมธีรวัฒน์ บัญชา เทียนทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  155 ว.155/2560 ดร. นาย อุบล วุฒิพรโสภณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  156 ว.156/2560 นางสาว ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา วิทยาเขตหนองคาย
  157 ว.157/2560 นาย อภิวัฒชัย พุทธจร วิทยาเขตหนองคาย
  158 ว.158/2560 พระมหา โกมล กมโล แก้วดึง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  159 ว.159/2560 พระราชรัตนมุนี บุญเทียม มุสุ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  160 ว.160/2560 ดร. นาง ปุณชญา วิวิธขจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  161 ว.161/2560 พระครูไพโรจน์วัฒนาทร โชคชัย เทาศิริ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  162 ว.162/2560 นาย ประสิทธิ์ ศรีสมุทร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  163 ว.163/2560 พระ แพนษณุ อนุตฺตโร อนุสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  164 ว.164/2560 นาย สมปอง ทิพย์สมบัติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  165 ว.165/2560 นาย ธยายุส ขอเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  166 ว.166/2560 นาย เกษม ประอาง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  167 ว.167/2560 ดร. พระ พรสวรรค์ ฐิติญาโณ ใจตรง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  168 ว.168/2560 พระมหา ขุนทอง เขมสิริ แก้วสมุทร์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  169 ว.169/2560 พระครูสุตภัทราภรณ์ สัณหวัช ขวัญสูนู วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  170 ว.170/2560 ดร. พระครูใบฎีกา พหัสดี ประกิ่ง วิทยาเขตนครราชสีมา
  171 ว.171/2560 นาย อัมพร เจือจันทร์ วิทยาเขตนครราชสีมา
  172 ว.172/2560 นาย พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล วิทยาเขตนครราชสีมา
  173 ว.173/2560 นาย ประพันธ์ นึกกระโทก วิทยาเขตนครราชสีมา
  174 ว.174/2560 พระ ไพรัตน์ เอิบสำโรง วิทยาเขตนครราชสีมา
  175 ว.175/2560 พระครูสังฆวราภิรักษ์ อี๊ด ลอยสายออ วิทยาเขตนครราชสีมา
  176 ว.176/2560 พระ ยุทธนา พูลเพิ่ม วิทยาเขตนครราชสีมา
  177 ว.177/2560 นาย ยุทธนา พูนเกิดมะเริง วิทยาเขตนครราชสีมา
  178 ว.178/2560 นาง ไพวรรณ ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  179 ว.179/2560 นาย พิชิต ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  180 ว.180/2560 พระมหา ณัฐกิตติ อนารโท ผุยเหง้า วิทยาเขตอุบลราชธานี
  181 ว.181/2560 พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล เกษนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  182 ว.182/2560 นาย สุพิมล ศรศักดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  183 ว.183/2560 นาย สิปป์มงคล ป้องภา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  184 ว.184/2560 พระ สุภาพร เตชธโร เสนคำสอน วิทยาเขตอุบลราชธานี
  185 ว.185/2560 นาง อุทุมพร สุวรรณทา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  186 ว.186/2560 นาย อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  187 ว.187/2560 พระมหา ภัฎชรัชร์ เขมทสฺสี สุขเสน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  188 ว.188/2560 นาย ไว ชึรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  189 ว.189/2560 ดร. พระครูศรีปัญญาวิกรม บุญเรือง เจนทร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  190 ว.190/2560 พระครูปริยัติปัญญาโสภณ ชัย บูรณะ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  191 ว.191/2560 นาย บรรพต แคไธสง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  192 ว.192/2560 ดร. พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร มาลาไธสง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  193 ว.193/2560 นางสาว ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  194 ว.194/2560 นาย ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  195 ว.195/2560 พระปลัด วัชระ วชิรญาโณ เกิดสบาย วิทยาเขตสุรินทร์
  196 ว.196/2560 นาย ชายชาญ วงศ์ภักดี วิทยาเขตสุรินทร์
  197 ว.197/2560 นาง ปัญวลี เสริมทรัพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  198 ว.198/2560 พระมหา โชตนินิฐพนธ์ ผลเจริญ วิทยาเขตสุรินทร์
  199 ว.199/2560 นาย ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  200 ว.200/2560 นาย ธนู ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์
  201 ว.201/2560 นาย บรรจง โสดาดี วิทยาเขตสุรินทร์
  202 ว.202/2560 พระมหา ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม วิทยาเขตสุรินทร์
  203 ว.203/2560 พระอธิการ เวียง กิตติวณโณ กิตศรีรุ่งเรือง วิทยาเขตสุรินทร์
  204 ว.204/2560 นาย เมฆไท ละม้ายวรรณ์ วิทยาเขตสุรินทร์
  205 ว.205/2560 ดร. พระครูสุเมธจันทสิริ บุญลือ เพชรมาก วิทยาเขตสุรินทร์
  206 ว.206/2560 นาย จตุพล พรหมมี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  207 ว.207/2560 พระมหา วิเชียร ไกรฤกษ์ศิลป์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  208 ว.208/2560 นาย เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  209 ว.209/2560 พระครูปริยัติปัญญาธร ปรีดี สีหาวัตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  210 ว.210/2560 นาย ภูริทัต ศรีอร่าม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  211 ว.211/2560 พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล รอดทะยอย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  212 ว.212/2560 พระครูสถตธรรมาภรณ์ สำราญ จรรเจริญ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  213 ว.213/2560 นาย ศิลปะ หินไชยศรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  214 ว.214/2560 พระมหา ชิต ฐานชิโต โต้งกระโทก วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  215 ว.215/2560 พระมหา สมพาน ชาดโร สีวิลาศ วิทยาเขตสุรินทร์
  216 ว.216/2560 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  217 ว.217/2560 นาย เติมศักดิ์ ทองอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
  218 ว.218/2560 นาย เดช ชูจันอัด คณะสังคมศาสตร์
  219 ว.219/2560 นาย วินัย มีมาก คณะสังคมศาสตร์
  220 ว.220/2560 นาย ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์
  221 ว.221/2560 ว่าที่ พ.ต. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล คณะสังคมศาสตร์
  222 ว.222/2560 พระปลัด ระพิน พุทธิสาโร ด้วงลอย คณะสังคมศาสตร์
  223 ว.223/2560 พระครูวินัยธร เอก เฉยประทุม คณะสังคมศาสตร์
  224 ว.224/2560 พระ คมสัน ฐิตเมธโส เจริญวงค์ คณะสังคมศาสตร์
  225 ว.225/2560 นาย ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์
  226 ว.226/2560 พระมหา สุนันท์ สุนนฺโท รุจิเวทย์ คณะสังคมศาสตร์
  227 ว.227/2560 นาง บุษกร วัฒนบุตร คณะสังคมศาสตร์
  228 ว.228/2560 นาย พิเชฐ ทั่งโต คณะสังคมศาสตร์
  229 ว.229/2560 พระมหา กฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี คณะสังคมศาสตร์
  230 ว.230/2560 นาย สมศักดิ์ สุกเพ็ง คณะสังคมศาสตร์
  231 ว.231/2560 นาย ประเสริฐ นิ่มประเสริฐ คณะสังคมศาสตร์
  232 ว.232/2560 นาย โกเมศ ขวัญเมือง คณะสังคมศาสตร์
  233 ว.233/2560 นางสาว ปิยวรรณ หอมจันทร์ คณะสังคมศาสตร์
  234 ว.234/2560 พระครูวินัยธร อเนก เตชวโร ใยอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
  235 ว.235/2560 นาย นภดล ดีไทยสงค์ คณะสังคมศาสตร์
  236 ว.236/2560 นาย ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล คณะสังคมศาสตร์
  237 ว.237/2560 นาย พิทวัฒน์ มโนรัตน์ คณะสังคมศาสตร์
  238 ว.238/2560 พระมหา นภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก สายสุตา คณะพุทธศาสตร์
  239 ว.239/2560 พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี เจริญแนว คณะพุทธศาสตร์
  240 ว.240/2560 ดร. พระมหา ยุทธนา ศิริวรรณ คณะพุทธศาสตร์
  241 ว.241/2560 พระมหา มงคลกานต์ กลางพนม คณะพุทธศาสตร์
  242 ว.242/2560 พระมหา สุขสันต์ สุขวฑฺฒโน แก้วมณี คณะพุทธศาสตร์
  243 ว.243/2560 พระเมธีวรญาณ สายเพชร หงษ์แพงจิตร คณะพุทธศาสตร์
  244 ว.244/2560 พระมหา เผื่อน กิตฺติโสภโณ เฉลิมจาน คณะมนุษยศาสตร์
  245 ว.245/2560 นางสาว พุทธชาด แผนสมบุญ คณะมนุษยศาสตร์
  246 ว.246/2560 แม่ชี กาญจนา เตรียมธนาโชด คณะมนุษยศาสตร์
  247 ว.247/2560 นางสาว อุบลวรรณา กวกานันท์ คณะมนุษยศาสตร์
  248 ว.248/2560 พระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ ธนิกกุล คณะมนุษยศาสตร์
  249 ว.249/2560 พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ลาเสน คณะมนุษยศาสตร์
  250 ว.250/2560 นางสาว สายน้ำผึ้ง รัตนงาม คณะมนุษยศาสตร์
  251 ว.251/2560 นาย วีระกาญจน์ กนกกมเมศ คณะมนุษยศาสตร์
  252 ว.252/2560 นาย ประยูร สุยะใจ คณะมนุษยศาสตร์
  253 ว.253/2560 พระมหา จิรฉันท์ จิรเมธี โลวะลุน คณะมนุษยศาสตร์
  254 ว.254/2560 พระครูวิโชติสิกขกิจ ณรงค์ เด่นประเสริฐ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  255 ว.255/2560 ดร. พระครูวศินวรกิจ วิชาญ แดงประไพ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  256 ว.256/2560 พระราชสิทธิเวที วิรัติ วะสะศิริ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  257 ว.257/2560 ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  258 ว.258/2560 พระมหา เกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก สุทธิชาติ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  259 ว.259/2560 นาย สมชาย ชูเมือง วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  260 ว.260/2560 นางสาว ภัคสิริ แอนิหน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  261 ว.261/2560 พระมหา นันทกรณ์ ปิยภาณ๊ เกษอินทร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  262 ว.262/2560 นาย สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  263 ว.263/2560 พระมหา สมาน ชาตวิริโย ศศิสุวรรณพงศ์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  264 ว.264/2560 พระมหา นงค์ อับไพ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  265 ว.265/2560 นาย ปศิญญษ นิกรกุล หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  266 ว.266/2560 พระครูศรีอรรถศาสก์ อรรถชัย มหาอตฺโต น้ำทิพย์ หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  267 ว.267/2560 นาย เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  268 ว.268/2560 พระมหา วุฒิพงษ์ รอดบำรุง หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  269 ว.269/2560 นาย สุพล ศิริ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  270 ว.270/2560 นาย ปัญญา กันภัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  271 ว.271/2560 ดร. พระ พีระพงศ์ ฐิตธมฺโม วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  272 ว.272/2560 พระมหา ธนกร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  273 ว.273/2560 ดร. พระ พีระพงศ์ โชตินอก วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  274 ว.274/2560 ดร. พระอธิการ สราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  275 ว.275/2560 นาย สุเทพ เชื้อสมุทร หน่วยฯ วัดป่าประดู่
  276 ว.276/2560 นาย วิโรจน์ คุ้มครอง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  277 ว.277/2560 นาย ชัยชาญ ศรีหานู วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  278 ว.278/2560 รศ.ดร. นางสาว กาญจนา บุญส่ง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  279 ว.279/2560 นาย ประคอง มาโต หน่วยฯ วัดหนองขุน
  280 ว.280/2560 นาย สุทัศน์ อาสนาชัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  281 ว.281/2560 พระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  282 ว.282/2560 นางสาว เขมจิรา พิทักราษฎร์ หน่วยฯ วัดใหญ่อินทาราม
  283 ว.283/2560 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ ธมฺมโธโต เกตุเขียว หน่วยฯ วัดพระรูป
  284 ว.284/2560 พระอุดมปิฎก วิจารณ์ ทองมา หน่วยฯ วัดหมอนไม้
  285 ว.285/2560 พระราชสุตาภรณ์ ประศักดิ์ ชั่งแสง คณะครุศาสตร์
  286 ว.286/2560 นาย สิน งามประโคน คณะครุศาสตร์
  287 ว.287/2560 พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง คณะครุศาสตร์
  288 ว.288/2560 พระมหา สมบูรณ์ สุธมฺโม ทองแก้ว คณะครุศาสตร์
  289 ว.289/2560 นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล คณะครุศาสตร์
  290 ว.290/2560 พระ สรวิชญ์ อภิปญฺโญ ดวงชัย คณะครุศาสตร์
  291 ว.291/2560 นาย ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม คณะครุศาสตร์
  292 ว.292/2560 พระ สมนึก ฐิตาวาโร พันธุ์เพชร คณะครุศาสตร์
  293 ว.293/2560 พระราชปริยัติกวี สมจินต์ วันจันทร์ สำนักงานอธิการบดี
  294 ว.294/2560 นางสาว วิไลวรรณ อิศรเดช กองกลาง
  295 ว.295/2560 พระครูธรรมธร วรเดชา อคฺคเตโช พรหมเสนา กองกลาง
  296 ว.296/2560 พระมหา ประยูร โชติวโร คำมา กองกิจการนิสิต
  297 ว.297/2560 ว่าที่ รต.หญิง วรรณีศา สีฟ้า สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
  298 ว.298/2560 พระมหา พรชัย สิริวโร ศรีภักดี บัณฑิตวิทยาลัย
  299 ว.299/2560 นาง สุภาพรรณ เพิ่มพูน บัณฑิตวิทยาลัย
  300 ว.300/2560 พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ ตุนิน บัณฑิตวิทยาลัย
  301 ว.301/2560 นาง ตวงเพชร สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย
  302 ว.302/2560 นาย ธานี สุวรรณประทีป บัณฑิตวิทยาลัย
  303 ว.303/2560 นาง อรชร ไกรจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  304 ว.304/2560 นาย ประพันธ์ ศุภษร บัณฑิตวิทยาลัย
  305 ว.305/2560 นาย บรรพต ต้นธีรวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  306 ว.306/2560 พระ สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ สินสมบัติ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  307 ว.307/2560 พระมหา ปณิธาน สุเมโธ เป็งอิ่น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  308 ว.308/2560 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรเดช โพธิ์ทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  309 ว.309/2560 นาย ดอนล่าร์ เสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  310 ว.310/2560 นาย สมปอง สีชมพู วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  311 ว.311/2560 พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา สายัน บวบขม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  312 ว.312/2560 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรเดช โพธิ์ทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  313 ว.313/2560 นาย ภูวเดช สินทับศาล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  314 ว.314/2560 นาย สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  315 ว.315/2560 นาย เสถียร สระทองให้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  316 ว.316/2560 พระครูพิพิธจารุธรรม ชุมพร กวางทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  317 ว.317/2560 พระ จิรพจน์ ญาณฉนฺโท ขวัญคง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  318 ว.318/2560 พระครูสิริรัตนานุวัตร ทวี อ่อนปัสสา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  319 ว.319/2560 พระมหา จักรพันธ์ นะวะแก้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  320 ว.320/2560 พระศรีสมโพธิ วรัญญู สอนชุน วิทยาเขตนครสวรรค์
  321 ว.321/2560 ดร. นาย ศิริโรจน์ นามเสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
  322 ว.322/2560 นาย ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย วิทยาเขตนครสวรรค์
  323 ว.323/2560 ดร. นาย ศิริโรจน์ นามเสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
  324 ว.324/2560 พระศรีสุทธิพงศ์ สมส่วน เพ็งสุข วิทยาเขตนครสวรรค์
  325 ว.325/2560 นางสาว กาญจนาณัฐ ประธาตุ วิทยาเขตนครสวรรค์
  326 ว.326/2560 นาย ทวีศักดิ์ ชูมา วิทยาเขตนครสวรรค์
  327 ว.327/2560 นางสาว ปฏิธรรม สำเนียง วิทยาเขตนครสวรรค์
  328 ว.328/2560 นาย วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล วิทยาเขตนครสวรรค์
  329 ว.329/2560 นาย สมบัติ นวลระออง วิทยาเขตนครสวรรค์
  330 ว.330/2560 ดร. นาย อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  331 ว.331/2560 นาย สุพรต บุญอ่อน วิทยาเขตนครสวรรค์
  332 ว.332/2560 นางสาว พูลลาภ จันทร์เฉลิม วิทยาเขตนครสวรรค์
  333 ว.333/2560 นาย สามารถ สุขุประการ วิทยาเขตนครสวรรค์
  334 ว.334/2560 นางสาว สมจิตรา กิตติมานนท์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  335 ว.335/2560 พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ณรงค์ เชื้อศรี วิทยาเขตนครสวรรค์
  336 ว.336/2560 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  337 ว.337/2560 ผศ.ดร. พระเทพปริยัติเมธี สฤษฎิ์ ประธาตุ วิทยาเขตนครสวรรค์
  338 ว.338/2560 พระราชวชิรเมธี วีระ ภูมิเมือง หน่วยฯ วัดพระบรมธาตุ
  339 ว.339/2560 พระราชวชิรเมธี วีระ ภูมิเมือง หน่วยฯ วัดพระบรมธาตุ
  340 ว.340/2560 นาย ทวีโชค เหรียญไกร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  341 ว.341/2560 นาย วิโรจน์ พรหมสุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  342 ว.342/2560 นาย บัณณัติ แพรกปาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  343 ว.343/2560 นาย พีระศิลป์ บุญทอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  344 ว.344/2560 พระมหา ศิริพงษ์ ฐิตวิริโย หมุดดำ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  345 ว.345/2560 นาย บุญรัตน์ ครุฑคง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  346 ว.346/2560 นาง ณัญฑิตา ทองช่วย ห้องเรียน วัดพัฒนาราม
  347 ว.347/2560 นาย สิทธิโชค ปาณะศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  348 ว.348/2560 พระมหา สมปอง ฐานิสสโร นุ่มนุ่น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  349 ว.349/2560 ดร. พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุกูล ปานประดิษฐ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  350 ว.350/2560 รศ.ดร. นาย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  351 ว.351/2560 รศ.ดร. นาย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  352 ว.352/2560 พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร วุฒิยา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  353 ว.353/2560 ดร. นาย จิตต์ นิลวิเชียร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  354 ว.354/2560 นาย รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  355 ว.355/2560 นาย นิเวศน์ มณีรัตน์วงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  356 ว.356/2560 นาย จารึก ศิรินุพงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  357 ว.357/2560 นาง อัญชลี สุขศรีม่วง วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  358 ว.358/2560 พระครูสิริคีรีรักษ์ สมคิด พุ่มทุเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์
  359 ว.359/2560 ผศ.ดร. นาย โกนิฏฐ์ ศรีทอง คณะสังคมศาสตร์
  360 ว.360/2560 พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  361 ว.361/2560 พระสุธีรัตนบัณฑิต สุทิตย์ อาภากโณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  362 ว.362/2560 พระมหา สมยศ คุ้มม่วง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  363 ว.363/2560 พระมหา นันทริทย์ ธีรภทฺโท แก้วบุตรดี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  364 ว.364/2560 พระมหา ชุติภัค แหมทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  365 ว.365/2560 นาย บดินทร์ภัทร์ สายบุตร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  366 ว.366/2560 นาย ธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  367 ว.367/2560 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  368 ว.368/2560 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  369 ว.369/2560 นาย สิริวัฒน์ ศรีเครือดง คณะมนุษยศาสตร์
  370 ว.370/2560 นาย สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  371 ว.371/2560 นาย กิตติทัศน์ ผกาทอง คณะสังคมศาสตร์
  372 ว.372/2560 นาย สมชัย ศรีนอก คณะครุศาสตร์
  373 ว.373/2560 พระครูเกษมรัชรดิตถ์ เกษม รอดจากทุกข์ หน่วยฯ วัดพระรูป
  374 ว.374/2560 นางสาว สรชา ตันติเวชกุล บัณฑิตวิทยาลัย
  375 ว.375/2560 Mr. Vannk Lim บัณฑิตวิทยาลัย
  376 ว.376/2560 พระ เอกลักษณ์ ปภสฺสโร ทองหนัน บัณฑิตวิทยาลัย
  377 ว.377/2560 นาง รัตติยา พรมกัลป์ บัณฑิตวิทยาลัย
  378 ว.378/2560 นาง จิรวรรณ โปรดบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย
  379 ว.379/2560 นาย นคร จันทราช บัณฑิตวิทยาลัย
  380 ว.380/2560 พระ นิตินนันต์ สนฺตกาโย บุญสิริพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
  381 ว.381/2560 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  382 ว.382/2560 Phra Veerayut Dhitaviro คณะมนุษยศาสตร์
  383 ว.383/2560 แม่ชี สุดา โนจนอุทัย บัณฑิตวิทยาลัย
  384 ว.384/2560 นาย วันเฉลิม จันทรากุล บัณฑิตวิทยาลัย
  385 ว.385/2560 พระมหา สกล ฐานวุฑฺโฒ วงษ์เขียด คณะสังคมศาสตร์
  386 ว.386/2560 พระมหา นภดล ปญฺญาสุวฑฺฒโก สายสุตา บัณฑิตวิทยาลัย
  387 ว.387/2560 พระมหา สุชาติ อนาลโย ใหมอ่อน บัณฑิตวิทยาลัย
  388 ว.388/2560 นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย
  389 ว.389/2560 พระ สุกิจจ์ สุจิณโณ บุตรเคน บัณฑิตวิทยาลัย
  390 ว.390/2560 พระ ณัฐภัทร กิจฺจกาโร เจริญรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  391 ว.391/2560 นางสาว นันท์นภัส เครือจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  392 ว.392/2560 นางสาว ประภาพรรณ ภู่สกุล บัณฑิตวิทยาลัย
  393 ว.393/2560 พระ นัฐฏิยากร รํสิสฺสโร วิรุณพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  394 ว.394/2560 พระมหา อภิชาต ปุณฺณจนโท พรมจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  395 ว.395/2560 พระราชวรเมธี ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า สำนักงานอธิการบดี
  396 ว.396/2560 ดร. นาย ธิติวุฒิ หมั่นมี คณะสังคมศาสตร์
  397 ว.397/2560 พระมหา สมพงษ์ คุณากโร อัญโย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  398 ว.398/2560 พระราชวรมุนี พล ไชยวิชู กองกิจการนิสิต
  399 ว.399/2560 พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  400 ว.400/2560 ดร. นาย สุภกิจ โสทัด โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  401 ว.401/2560 ดร. นาย รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ สถาบันภาษา

  [:th]

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  เรื่อง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง-โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร_Page_1 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง-โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร_Page_2

  >> DOWNLOAD <<

  [:]