• สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2560

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2560
  ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน
  คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน
  1 ว.001/2560 รศ.ดร. นาย สุรพล  – สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
  2 ว.002/2560 พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
  3 ว.003/2560 นาย วรวิทย์ นิเทศศิลป์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  4 ว.004/2560 นาย พูนชัย ปันธิยะ วิทยาเขตเชียงใหม่
  5 ว.005/2560 พระครูธีรสุตพจน์ สง่า ไชยวงศ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  6 ว.006/2560 นาย พลวัฒน์ หารุคำจา วิทยาเขตเชียงใหม่
  7 ว.007/2560 นางสาว สุนทรี สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่
  8 ว.008/2560 นาย บุญมี แก้วตา วิทยาเขตเชียงใหม่
  9 ว.009/2560 นาย เทพประวิณ จันทร์แรง วิทยาเขตเชียงใหม่
  10 ว.010/2560 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  11 ว.011/2560 นาย เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  12 ว.012/2560 นาย สิทธิชัย อุ่นสวน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  13 ว.013/2560 นาย ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  14 ว.014/2560 นาย ธัชพล ยรรยง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  15 ว.015/2560 พระราชเขมากร ประยุทธ วงศ์ยศ วิทยาเขตแพร่
  16 ว.016/2560 นาง พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  17 ว.017/2560 นาง ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิทยาเขตแพร่
  18 ว.018/2560 นาง พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  19 ว.019/2560 นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  20 ว.020/2560 พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม ศรีทา วิทยาเขตแพร่
  21 ว.021/2560 นาย ดำเนิน หมายดี วิทยาเขตแพร่
  22 ว.022/2560 ผศ.ร. นาย รวีโรจน์ ศรีคำภา วิทยาเขตแพร่
  23 ว.023/2560 นาย สมจิต ขอนวงค์ วิทยาเขตแพร่
  24 ว.024/2560 นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  25 ว.025/2560 พระครูปลัด พรหมเรศ แก้วโมลา วิทยาเขตแพร่
  26 ว.026/2560 พระ อนุสรณ์ เรืองปัญญารัตน์ วิทยาเขตแพร่
  27 ว.027/2560 พระราชเขมากร ประยุทธ วงศ์ยศ วิทยาเขตแพร่
  28 ว.028/2560 ผศ.ดร. นาย นวัชโรจน์ อินเต็ม วิทยาเขตแพร่
  29 ว.029/2560 พระ ศักดิธัช แสงธง วิทยาเขตแพร่
  30 ว.030/2560 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ เฉลิม บังเมฆ วิทยาเขตแพร่
  31 ว.031/2560 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  32 ว.032/2560 พระครูสุตชยาภรณ์ สิงห์ชัย เขียวสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  33 ว.033/2560 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  34 ว.034/2560 พระมหา ภาณุวัฒน์ แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  35 ว.035/2560 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  36 ว.036/2560 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  37 ว.037/2560 นาย อนันต์ อุปสอด วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  38 ว.038/2560 นาย ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  39 ว.039/2560 นาย สุทธิพร สายทอง วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  40 ว.040/2560 นาง ภารดี พูลประภา เอี่ยวเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  41 ว.041/2560 นาย วิสิทฐ์พล กูลพรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  42 ว.042/2560 พระครู สิริสุตานุยุต ตาติญญา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  43 ว.043/2560 นาย สามารถ บุญรัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  44 ว.044/2560 นาย ไพรินทร์ ณ วันนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  45 ว.045/2560 พระ นฤพันธ์ ญาณิสฺสโร สมเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  46 ว.046/2560 นาย ภราดร สุขพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  47 ว.047/2560 นาย ปรีชา ศรีสอนใจ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  48 ว.048/2560 นาง บุศรา โพธิสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  49 ว.049/2560 นาย อานุรักษ์ สาแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  50 ว.050/2560 ดร. พระ อักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน ลูนละวัน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  51 ว.051/2560 นาย ฤทธิชัย แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  52 ว.052/2560 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  53 ว.053/2560 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  54 ว.054/2560 นาย วัชระ กว้างไชย์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  55 ว.055/2560 นาย วาทิตย์ เสมบุตร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  56 ว.056/2560 นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  57 ว.057/2560 ดร. พระครูสุธีสุตสุนทร สมพงษ์ พอกพูน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  58 ว.058/2560 พระมหา ผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ สันยศติทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  59 ว.059/2560 นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  60 ว.060/2560 นาย วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  61 ว.061/2560 พระครูวิมลศิลปกิจ เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  62 ว.062/2560 นาย กำพล สุกันโท วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  63 ว.063/2560 รศ.ดร. พระครูโสภณปริยัติสุธี ศรีบรรดร ไชยะวุฑฒิกุล วิทยาเขตพะเยา
  64 ว.064/2560 ดร. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ โยธิน ทิพย์นวล วิทยาเขตพะเยา
  65 ว.065/2560 นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  66 ว.066/2560 นาง พิสมัย วงศ์จำปา วิทยาเขตพะเยา
  67 ว.067/2560 พระปลัด กันทวี ฐานุตฺตโร แก้วแปง วิทยาเขตพะเยา
  68 ว.068/2560 นางสาว นภาพร หงษ์ทอง วิทยาเขตพะเยา
  69 ว.069/2560 นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  70 ว.070/2560 นาย จักรแก้ว นามเมือง วิทยาเขตพะเยา
  71 ว.071/2560 นาย มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
  72 ว.072/2560 นาย คะนอง วังฝายแก้ว วิทยาเขตพะเยา
  73 ว.073/2560 นาย สุเทพ สารบรรณ วิทยาเขตพะเยา
  74 ว.074/2560 ดร. นางสาว สรัญญา วิภัชชวาที วิทยาเขตขอนแก่น
  75 ว.075/2560 พระมหา ปพน แสงย้อย วิทยาเขตขอนแก่น
  76 ว.076/2560 นาย สุนทร สายคำ วิทยาเขตขอนแก่น
  77 ว.077/2560 นางสาว นิภาภัทร อยู่พุ่ม วิทยาเขตขอนแก่น
  78 ว.078/2560 พระมหา พิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ สืบนิสัย วิทยาเขตขอนแก่น
  79 ว.079/2560 ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ สุพล แสนพงษ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  80 ว.080/2560 นาง เรียงดาว ทวะชาลี วิทยาเขตขอนแก่น
  81 ว.081/2560 นางสาว อมรรัตน์ เตชะนอก วิทยาเขตขอนแก่น
  82 ว.082/2560 นาย อนุสรณ์ นางทะราช วิทยาเขตขอนแก่น
  83 ว.083/2560 พระครูสารกิจประยุต กาบ วังหอม วิทยาเขตขอนแก่น
  84 ว.084/2560 ดร. นาย สุรพล พรมกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  85 ว.085/2560 นาย จรัส ลีกา วิทยาเขตขอนแก่น
  86 ว.086/2560 นาย ชาญชัย ฮวดศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  87 ว.087/2560 นาย อุดม บัวศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  88 ว.088/2560 ดร. พระอธิการ บุญช่วย โชติวํโส อุ้ยวงศ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  89 ว.089/2560 นาย นาคพล เกินชัย วิทยาเขตขอนแก่น
  90 ว.090/2560 พระครูภาวนาโพธิคุณ สมชาย กนฺตสีโล พังหมื่นไว วิทยาเขตขอนแก่น
  91 ว.091/2560 นาย บัวลัย สุวรรณหาร วิทยาเขตขอนแก่น
  92 ว.092/2560 ดร. ร.ต. วสันต์ ศรีสอาด วิทยาเขตขอนแก่น
  93 ว.093/2560 นาย บุญส่ง นาแสวง วิทยาเขตขอนแก่น
  94 ว.094/2560 รศ.ดร. นาย โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  95 ว.095/2560 ผศ.ดร. นาย จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ วิทยาเขตขอนแก่น
  96 ว.096/2560 พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ คำพันธ์ เมืองนนท์ วิทยาเขตขอนแก่น
  97 ว.097/2560 ดร. นาง ทักษิณาร์ ไกรราช วิทยาเขตขอนแก่น
  98 ว.098/2560 นาย วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น
  99 ว.099/2560 นาย อดุลย์ หลานวงศ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  100 ว.100/2560 นาย ประกอบ มีโคตรกอง วิทยาเขตขอนแก่น
  101 ว.101/2560 พระมหา มิตร ฐิตปญฺโญ วันยาว วิทยาเขตขอนแก่น
  102 ว.102/2560 นาย ศตพล ใจสบาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  103 ว.103/2560 พระครูศรีปริยัติการ อรุณ อาจวิชัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  104 ว.104/2560 นาย วิวัฒน์ ทองวาด วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  105 ว.105/2560 พระมหา ไทยน้อย ญาณเมธี สลางสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  106 ว.106/2560 นาย อดิศร ปราสารทอง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  107 ว.107/2560 พระครูโพธิสีลคุณ อนันต์ เป้งไชยโม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  108 ว.108/2560 ดร. ด.ต. สุทธิพันธ์ อรัญญวาส วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  109 ว.109/2560 พระครูวินัยธร วราวุฒิ มหาวโร ถาวะโร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  110 ว.110/2560 พระครูปลัด พีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ตรีศรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  111 ว.111/2560 พระมหา สุมินทร์ ยติกโร ก่อบุญ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  112 ว.112/2560 นางสาว อรทัย ศรีทองธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  113 ว.113/2560 ดร. นาย บูรกรณ์ บริบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  114 ว.114/2560 ดร. นาย บูรกรณ์ บริบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  115 ว.115/2560 พระมหา วรรณชัย ชยวณฺโณ ดาเพ็ง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  116 ว.116/2560 นาย ปัญญา คล้ายเดช วิทยาเขตขอนแก่น
  117 ว.117/2560 นาย ศราวุฒิ คัณทักษ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  118 ว.118/2560 นางสาว ศศิธร ล่องเลิศ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  119 ว.119/2560 พระมหา ชุติภัค อภินนฺโท แหมทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  120 ว.120/2560 พระมหา คาวี สร้อยสาคำ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  121 ว.121/2560 พระ ราเชนทร์ วิสารโท ไชยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  122 ว.122/2560 ดร. นาย สมเดช นามเกตุ วิทยาเขตหนองคาย
  123 ว.123/2560 พระมหา ประทีป อภิวฑฺฒโน แถวพันธ์ วิทยาเขตหนองคาย
  124 ว.124/2560 พระอธิการ ทัศเทพ ฐานกโร โสสันตา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  125 ว.125/2560 พระสิริรัตนเมธี บุญเพ็ง ตันตุลา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  126 ว.126/2560 นาย จิรกิตต์ภณ พิริยสุวุฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  127 ว.127/2560 นาย ธงชัย สิงอุดม วิทยาลัยสงฆ์เลย
  128 ว.128/2560 นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  129 ว.129/2560 พระมหา สุภวิชญ์ ปภสฺสโร วิราม วิทยาลัยสงฆ์เลย
  130 ว.130/2560 พระครูปริยัติคุณรังษี ลิขิต คำหงษา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  131 ว.131/2560 นาย อุดร จันทวัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  132 ว.132/2560 พระมหา สมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน สินนา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  133 ว.133/2560 นาย ศตวรรษ สงกาผัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  134 ว.134/2560 พระมหา ประพันธ์ สิริปญฺโญ ไทยใหญ่ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  135 ว.135/2560 ผศ.ดร. พระมหา สังเวช จนฺทโสภี ศรีโคตร วิทยาลัยสงฆ์เลย
  136 ว.136/2560 นาย บุญชัย อาทิตย์ตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  137 ว.137/2560 นาย สนั่น ประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  138 ว.138/2560 พระมหา อุดร ธมฺมปญฺโญ จำปางาม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  139 ว.139/2560 พระมหา ปริญญา วรญาโณ ทศช่วย วิทยาเขตหนองคาย
  140 ว.140/2560 ผศ.ดร. นาย เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย
  141 ว.141/2560 นาย อริย์ธัช เลิศรวมโชค วิทยาเขตหนองคาย
  142 ว.142/2560 พระ เดจขจร ขนฺติธโร ภูทิพย์ วิทยาเขตหนองคาย
  143 ว.143/2560 พระมหา ดาวสยาม วชิรปัญฺโญ กล้าลอด วิทยาเขตขอนแก่น
  144 ว.144/2560 พระมหา วรรณชัย ชยวณฺโณ ดาเพ็ง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  145 ว.145/2560 พระมหา จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม ศรีปะโค วิทยาเขตอุบลราชธานี
  146 ว.146/2560 นาย เกียรติศักดิ์ บุตรราช วิทยาเขตอุบลราชธานี
  147 ว.147/2560 พระครูธรรมธร ศิริวัฒน์ วงศ์ษา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  148 ว.148/2560 พระมหา สิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี เสียมทอง วิทยาเขตอุบลราชธานี
  149 ว.149/2560 นาย ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  150 ว.150/2560 พระมหา ไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ปุณขันธ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  151 ว.151/2560 พระครูใบฎีกา อภิชาต ธมฺมสุทฺโธ พรสุทธิชัยพงศ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  152 ว.152/2560 พระมหา ประกาศิต สิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  153 ว.153/2560 ดร. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  154 ว.154/2560 พระครูปฐมธีรวัฒน์ บัญชา เทียนทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  155 ว.155/2560 ดร. นาย อุบล วุฒิพรโสภณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  156 ว.156/2560 นางสาว ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา วิทยาเขตหนองคาย
  157 ว.157/2560 นาย อภิวัฒชัย พุทธจร วิทยาเขตหนองคาย
  158 ว.158/2560 พระมหา โกมล กมโล แก้วดึง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  159 ว.159/2560 พระราชรัตนมุนี บุญเทียม มุสุ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  160 ว.160/2560 ดร. นาง ปุณชญา วิวิธขจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  161 ว.161/2560 พระครูไพโรจน์วัฒนาทร โชคชัย เทาศิริ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  162 ว.162/2560 นาย ประสิทธิ์ ศรีสมุทร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  163 ว.163/2560 พระ แพนษณุ อนุตฺตโร อนุสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  164 ว.164/2560 นาย สมปอง ทิพย์สมบัติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  165 ว.165/2560 นาย ธยายุส ขอเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  166 ว.166/2560 นาย เกษม ประอาง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2559
  ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน
  คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน
  1 ว.001/2559 ดร. แม่ชี กฤษณา  – รักษาโฉม บัณฑิตวิทยาลัย
  2 ว.002/2559 ดร. พระมหา สมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร พรรณนา บัณฑิตวิทยาลัย
  3 ว.003/2559 ดร. นาง ตวงเพชร  – สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย
  4 ว.004/2559  – พระมหา สันติ ธีรภทฺโท นาถาบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย
  5 ว.005/2559 รศ. บำรุง  – สุขพรรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  6 ว.006/2559 ดร. อรชร  – ไกรจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  7 ว.007/2559 รศ.ดร. พระมหา หรรษา ธมฺมหาโส นิธิบุณยากร บัณฑิตวิทยาลัย
  8 ว.008/2559 ดร. พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ ตุนิน หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  9 ว.009/2559 ดร. พูนสุข  – มาศรังสรรค์ หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  10 ว.010/2559 ดร. ขันทอง  – วัฒนะประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  11 ว.011/2559 ดร. พระมหา ยุทธนา นรเชฏโฐ ศิริวรรณ คณะพุทธศาสตร์
  12 ว.012/2559 ดร. อธิเทพ  – ผาทา คณะพุทธศาสตร์
  13 ว.013/2559 ดร. พระมหา สุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ประจันตะเสน คณะพุทธศาสตร์
  14 ว.014/2559 ผศ. ไกรวุฒิ  – มะโนรัตน์ คณะพุทธศาสตร์
  15 ว.015/2559 ดร. วีระชาติ  – นิ่มอนงค์ คณะพุทธศาสตร์
  16 ว.016/2559 นางสาว วิรัญจ์ณภัค  – พรหททวิปัศยา คณะพุทธศาสตร์
  17 ว.017/2559 ดร. พระมหา ไพรัชน์ ธมฺมทีโป เขียนวงศ์ คณะพุทธศาสตร์
  18 ว.018/2559 ผศ. พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ดารักษ์ คณะครุศาสตร์
  19 ว.019/2559 ผศ.ดร. อินถา  – ศิริวรรณ คณะครุศาสตร์
  20 ว.020/2559 ผศ.ดร. บุญเลิศ  – จีรภัทร์ คณะครุศาสตร์
  21 ว.021/2559 ผศ.ดร. สิน  – งามประโคน คณะครุศาสตร์
  22 ว.022/2559 ดร. พระมหา สมบูรณ์ สุธมฺโม ทองแก้ว คณะครุศาสตร์
  23 ว.023/2559 รศ.ดร. พระมหา สหัส ฐิตสาโร ดำคุ้ม คณะครุศาสตร์
  24 ว.024/2559 ผศ.ดร. พระปริยัติวโรปการ ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ คณะครุศาสตร์
  25 ว.025/2559 ดร. ฤทธิชัย  – แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  26 ว.026/2559 นาย นเรศร์  – บุญเลิศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  27 ว.027/2559 พระมหา ผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ สันยศติทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  28 ว.028/2559 พระครูวิมลศิลปกิจ เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  29 ว.029/2559 ดร. พระมหา สุทิตย์ อาภากโร อบอุ่น คณะสังคมศาสตร์
  30 ว.030/2559 นาย พัสกร อุ่นกาศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  31 ว.031/2559 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  32 ว.032/2559 นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  33 ว.033/2559 นาย ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  34 ว.034/2559 ผศ.ดร. พระมหา สังเวช จนฺทโสภี ศรีโครต วิทยาลัยสงฆ์เลย
  35 ว.035/2559 พระ สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ สินสมบัติ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  36 ว.036/2559 พระครูสมณฑ์ธรรมธาดา สายัน บวบขม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  37 ว.037/2559 นาย วรพล วรสุวรรณโรจน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  38 ว.038/2559 พระครูพิพิธวรกิจจานุการ วิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  39 ว.039/2559 พระมหา อุดร สุทฺธิญาโณ เกตุทอง วิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  40 ว.040/2559 รศ. พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  41 ว.041/2559 นาย พิชิต ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  42 ว.042/2559 นาย จุมพต อ่อนทรวง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  43 ว.043/2559 ดร. บุษกร วัฒนบุตร คณะสังคมศาสตร์
  44
  45 ว.045/2559 ผศ. พระราชรัตนมุนี บุญเทียม มุสุ วิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  46 ว.046/2559 ผศ. ชานนท์ วงศ์นวล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  47
  48 ว.048/2559 ผศ. จักรแก้ว นามเมือง วิทยาเขตพะเยา
  49
  50 ว.050/2559 รศ.ดร. พระครูสิริรัตนานุวัตร ทวี อ่อนปัสสา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  51
  52 ว.052/2559 ดร. สุรพล พรมกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  53 ว.053/2559 ดร. เสถียร ทั่งทองมะดัน วิทยาเขตนครราชสีมา
  54 ว.054/2559 นางสาว สุทธิดา พ่วงเฟื่อง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  55 ว.055/2559 ดร. พระราชวรเมธี ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า สำนักงานอธิการบดี
  56
  57 ว.057/2559 รศ.ดร. พระครูสิริรัตนานุวัตร ทวี อ่อนปัสสา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  58 ว.058/2559 พระ วินัยธรเอนก เตชวโร ใยอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
  59 ว.059/2559 รศ. พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  60 ว.060/2559 ดร. สุริยา รักษาเมือง คณะสังคมศาสตร์
  61 ว.061/2559 พระมหา สมมาส ชุติมนฺโต พงษ์สุพรรณ คณะสังคมศาสตร์
  62 ว.062/2559 ผศ. พลวัฒน์ ชุมสุข คณะสังคมศาสตร์
  63 ว.063/2559 รศ.ดร. อภินันท์ จันตะนี คณะสังคมศาสตร์
  64 ว.064/2559 พระ คมสันต์ ฐิตเมธโส คณะสังคมศาสตร์
  65 ว.065/2559 ผศ.ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช คณะสังคมศาสตร์
  66 ว.066/2559 ดร. นพดลล ดีไทยสงค์ คณะสังคมศาสตร์
  67 ว.067/2559 ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี คณะสังคมศาสตร์
  68 ว.068/2559 ผศ. พระมหา สนอง ปจฺโจปการี จำนิล วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  69 ว.069/2559 นาย มานิตย์ กันทะสัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  70 ว.070/2559 ผศ.ดร. ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์
  71 ว.071/2559 ผศ. มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
  72 ว.072/2559 ดร. สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  73 ว.073/2559 นาย กรกต ชาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
  74 ว.074/2559 พระมหา ไกรสร โชติปญฺโญ แสนวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  75 ว.075/2559 พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ ปล้องข้น วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  76 ว.076/2559 พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล รอดทะยอย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  77 ว.077/2559 นาย เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  78 ว.078/2559 นาย ภูริทัต ศรีอร่าม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  79 ว.079/2559 พระครูสุวรรณสุตาลังการ เติม โทบุรี วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  80 ว.080/2559 นาย ชำนาญ เกิดช่อ วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  81 ว.081/2559 นาย รังสิทธิ์ วิหกเหิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  82 ว.082/2559 พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  83 ว.083/2559 นางสาว ฐิติพร สะสม วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  84 ว.084/2559 นาย ชนิศร์ ชูเลื่อน วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  85 ว.085/2559 นาย อาเดช อุปนันท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  86 ว.086/2559 นาย เสน่ห์ ใจสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  87 ว.087/2559 ดร. พระใบฎีกา เสน่ห์ ญาณเมธี ปาเมืองมูล วิทยาเขตเชียงใหม่
  88 ว.088/2559 ผศ.ดร. พูนชัย ปันธิยะ วิทยาเขตเชียงใหม่
  89 ว.089/2559 นาย สมคิด นันต๊ะ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  90 ว.090/2559 พระครูวิมลศิลปกิจ เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  91 ว.091/2559 นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  92 ว.092/2559 ดร. พระมหา นันทกรณ์ ปิยภาณี เกษอินทร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  93 ว.093/2559 ดร. พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร หน่วยฯ จังหวัดราชบุรี
  94 ว.094/2559 พระมหา อุทัย ปญฺญาปภาโส ภูบังดาว หน่วยฯ จังหวัดราชบุรี
  95 ว.095/2559 ผศ.ดร. พระครูสังวรสุตกิจ อุปสอด วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  96 ว.096/2559 นาย อานุรักษ์ สาแก้ว วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  97 ว.097/2559 นาย ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  98 ว.098/2559 นาย นเรศร์ บุญเลิศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  99 ว.099/2559 นาย นพดลล อินทรเสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  100 ว.100/2559 พระมหา ปรัชนันท์ เตชวณฺโณ ฉัตรแก้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  101 ว.101/2559 ผศ. ประเสริฐ ปอนถิ่น วิทยาเขตเชียงใหม่
  102 ว.102/2559 ดร. พระ แสงเฮือง นรินฺโท ปัญญา กองวิเทศน์สัมพันธ์
  103 ว.103/2559 ดร. สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  104 ว.104/2559 ดร. พระมหา พจน์ สุวโจ พยัคฆ์พิทยางกูร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  105 ว.105/2559 ผศ.ดร. วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น
  106 ว.106/2559 พระมหา ณัฐพล เกตุธมฺโม โพไพ วิทยาเขตขอนแก่น
  107 ว.107/2559 พระครูปริยัติปัญญาโสภณ ชัย บูรณะ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  108 ว.108/2559 ดร. บูรกรณ์ บริบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  109 ว.109/2559 ผศ. พลเผ่า เพ็งวิภาศ วิทยาเขตขอนแก่น
  110 ว.110/2559 รศ.ดร. ดิปติ วิสุทธางกูร วิทยาเขตขอนแก่น
  111 ว.111/2559 ดร. ธวัลรัตน์ แดงหาญ วิทยาเขตขอนแก่น
  112 ว.112/2559 ผศ. ปัญญา นามสง่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  113 ว.113/2559 ดร. นาย นาคพล เกินชัย วิทยาเขตขอนแก่น
  114 ว.114/2559 ผศ. พระมหา โยธิน โยธิโก ปัดชาสี วิทยาเขตขอนแก่น
  115 ว.115/2559 ดร. พระมหา ธานินทร์ อาทิตวโร คำกมล วิทยาเขตขอนแก่น
  116 ว.116/2559 ดร. พระมหา สุพัตร์ วชิราวุโธ วัชรประทีป วิทยาเขตนครราชสีมา
  117 ว.117/2559 นาย อนุสรณ์ นางทะราช วิทยาเขตขอนแก่น
  118 ว.118/2559 ดร. พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ. ประมวล บุลาลม วิทยาเขตขอนแก่น
  119 ว.119/2559 ดร. พุทธชาด คำสำโรง วิทยาเขตขอนแก่น
  120 ว.120/2559 รศ.ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน วิทยาเขตขอนแก่น
  121 ว.121/2559 ผศ. สุพิมล ศรศักดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  122 ว.122/2559 นาย บุญส่ง นาแสวง วิทยาเขตขอนแก่น
  123 ว.123/2559 ดร. จำนง วงศ์คง วิทยาลัยสงฆ์เลย
  124 ว.124/2559 ดร. ธงชัย สิงอุดม วิทยาลัยสงฆ์เลย
  125 ว.125/2559 นาย ศตวรรษ สงกาผัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  126 ว.126/2559 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  127 ว.127/2559 ดร. พระครูพิศาลสรกิจ สุทิน สิทธิกุลเมฆ วิทยาเขตพะเยา
  128 ว.128/2559 พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ลาเสน คณะมนุษยศาสตร์
  129 ว.129/2559 พระมหา เฉลิมชัย ชยเมธี คณะมนุษยศาสตร์
  130 ว.130/2559 นาย ภูพาน แก้วอัคฮาด วิทยาเขตแพร่
  131 ว.131/2559 ดร. สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล คณะมนุษยศาสตร์
  132 ว.132/2559 ดร. อภิษฎาข์ ศรีเครือดง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  133 ว.133/2559 ดร. กมลาส ภูวชนาธิพงศ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  134 ว.134/2559 นาย ธนู ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์
  135 ว.135/2559 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  136 ว.136/2559 พระมหา ประกาศิต สิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  137 ว.137/2559 ศ.ดร. จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  138 ว.138/2559 ดร. สุเทพ สารบรรณ วิทยาเขตพะเยา
  139 ว.139/2559 ดร. พระราชปริยัติ กษิกรณ์ ปินะดวง วิทยาเขตพะเยา
  140 ว.140/2559 นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ หน่วยฯ จังหวัดนครสวรรค์
  141 ว.141/2559 พระราชวชิรเมธี วีระ ภูมิเมือง หน่วยฯ จังหวัดกำแพงเพชร
  142 ว.142/2559 นาย ประคอง มาโต หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  143 ว.143/2559 นาย ปัญญา นิกรกุล หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  144 ว.144/2559 ดร. พระ วิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ วงศ์ใส วิทยาเขตเชียงใหม่
  145 ว.145/2559 พระครูปริยัติยานุศาสน์ ไสว เทพบุญ วิทยาเขตเชียงใหม่
  146 ว.146/2559 ดร. สุนทรี สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่
  147 ว.147/2559 นาย พัลลภ หารุคำจา วิทยาเขตเชียงใหม่
  148 ว.148/2559 ผศ.ดร. เทพประวิณ จันทร์แรง วิทยาเขตเชียงใหม่
  149 ว.149/2559 ดร. สามารถ สุขุประการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  150 ว.150/2559 ดร. วิโรจน์ คุ้มครอง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  151 ว.151/2559 นางสาว พัชราวลัย ศุภภะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  152 ว.152/2559 พระ ธีรยุทธ จนฺทูปโม ภู่โคกหวาย คณะสังคมศาสตร์
  153 ว.153/2559 ผศ.ดร. สำราญ ขันสำโรง วิทยาเขตเชียงใหม่
  154 ว.154/2559 นาย วิชัย ธรรมชอบ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  155 ว.155/2559 ผศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  156 ว.156/2559 นาย ทวีศักดิ์ ชูมา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  157 ว.157/2559 รศ.ดร. พระศรีคัมภีรญาณ สมจินต์ วันจันทร์ กองวิชาการ
  158 ว.158/2559 ผศ. ฉวีวรรณ สุวรรณณาภา วิทยาเขตแพร่
  159 ว.159/2559 นาย พูลศักดิ์ หอมสมบัติ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  160 ว.160/2559 พระมหา นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺโน วงศ์อนุ วิทยาเขตหนองคาย
  161 ว.161/2559 ดร. พระราชรัตนาลงกรณ์ พิศิษฐ์ ธรรมโรจน์ วิทยาเขตหนองคาย
  162 ว.162/2559 ดร. ศิริโรจน์ นามเสนา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  163 ว.163/2559 ดร. พระครูสิริคีรีรักษ์ สมคิด พุ่มทุเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  164 ว.164/2559 ดร. พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ ศรีทา วิทยาเขตแพร่
  165 ว.165/2559 ดร. อภิชญาณัฐโสภา อบสิน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  166 ว.166/2559 พระปลัด สมบัติ ฐิติญาโณ นวลระออง วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  167 ว.167/2559 ดร. พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ณรงค์ เชื้อศรี วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  168 ว.168/2559 ดร. อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  169 ว.169/2559 นาย สุวรรณฐา ลึม วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  170 ว.170/2559 ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ คณะมนุษยศาสตร์
  171 ว.171/2559 ผศ.ดร. พระเทพปริยัติเมธี สฤกษดิ์ ประธาตุ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  172 ว.172/2559 ผศ.ดร. พระครูปฐมวรวัฒน์ ทองศรี เอกพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์
  173 ว.173/2559 พระมหา เผื่อน กิตฺติโสภโณ เฉลิมจาน คณะมนุษยศาสตร์
  174 ว.174/2559 ดร. พระ ราเชนทร์ วิสารโท ไชยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  175 ว.175/2559 ดร. เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย
  176 ว.176/2559 ดร. พระครูจิรธรรมธัช จิตจรูณรัตน์ ศรีหงษ์ทอง วิทยาเขตหนองคาย
  177 ว.177/2559 พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม คำเพชรดี วิทยาเขตหนองคาย
  178 ว.178/2559 ดร. วิวัฒน์ ทองวาด วิทยาเขตหนองคาย
  179 ว.179/2559 ผศ.ดร. พระมหา จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม ศรีปะโค วิทยาเขตอุบลราชธานี
  180 ว.180/2559 พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล วิทยาเขตอุบลราชธานี
  181 ว.181/2559 นาย ธรธรรม์ ชินโกมุท วิทยาเขตอุบลราชธานี
  182 ว.182/2559 ดร. พระครูศรีวรพินิจ สมคิด อินต๊ะจันทร์ วิทยาเขตพะเยา
  183 ว.183/2559 นาย นิเทศ สนั่นนารี วิทยาเขตขอนแก่น
  184 ว.184/2559 ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ สุพล แสนพงษ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  185 ว.185/2559 ผศ.ดร. พระมหา มิตร ปฐิตปญฺโญ วันยาว วิทยาเขตขอนแก่น
  186 ว.186/2559 ผศ.ดร. สุวิน ทองปั้น วิทยาเขตขอนแก่น
  187 ว.187/2559 พระมหา เกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก สุทธิชาติ หน่วยฯ จังหวัดราชบุรี
  188 ว.188/2559 รศ. พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  189 ว.189/2559 ผศ. นวัชโรจน์ อินเต็ม วิทยาเขตแพร่
  190 ว.190/2559 นาย สมนึก จันทร์โสดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  191 ว.191/2559 นาย ประยงค์ ศรไชย วิทยาเขตอุบลราชธานี
  192 ว.192/2559 พระ พรสวรรค์ ฐิติญาโณ ใจตรง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  193 ว.193/2559 ดร. พระครูศรีปัญญาวิกรม บุญเรือง เจนทร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  194 ว.194/2559 ดร. สุทธิพันธ์ อรัญญวาส ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
  195 ว.195/2559 ดร. คิด วรุณดี วิทยาเขตหนองคาย
  196 ว.196/2559 พระครูวาปีจันทคุณ อัศเจรีย์ พันธ์แก้ว ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
  197 ว.197/2559 พระพุทธิสารมุนี สุเทพ มูลสุข ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
  198 ว.198/2559 ดร. พระมหา อิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ ไชยพร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  199 ว.199/2559 นาย สิทธิโชค ปาณะศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  200 ว.200/2559 ดร. พระมหา สุทิตย์ อาภากโร อบอุ่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  201 ว.201/2559 ผศ.ดร. พระสุธีธรรมานุวัตร เทียบ สิริญาโณ มาลัย คณะพุทธศาสตร์
  202 ว.202/2559 ดร. วิโรจน์ พรหมสุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  203 ว.203/2559 พระมหา ปรีดา ขนฺติโสภโณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  204 ว.204/2559 พระมหา สุเทพ สุปณฺฑิโต ผิวเผือด คณะสังคมศาสตร์
  205 ว.205/2559 นาย ประสิทธิ์ พันธวงษ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  206 ว.206/2559 พระมหา นันทวิทย์ ธีรภทฺโท แก้วบุตรดี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  207 ว.207/2559 ดร. พระ ชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  208 ว.208/2559 พระมหา ชุติภัค อภินนฺโท แหมทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  209 ว.209/2559 พระมหา สมยศ สุทฺธิสิริ คุ้มม่วง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  210 ว.210/2559 พระมหา ธนกร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์
  211 ว.211/2559 พระ พีระพงศ์ ฐิตธมฺโม โชตินอก วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์
  212 ว.212/2559 ดร. จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  213 ว.213/2559 นาย บุญยืน งามเปรี่ยม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  214 ว.214/2559 พระราชสีมาภรณ์ วันชัย กงสันเทียะ วิทยาเขตนครราชสีมา
  215 ว.215/2559 ดร. พระ สรวิชญ์ อภิปญฺโญ ดวงชัย คณะครุศาสตร์
  216 ว.216/2560 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  217 ว.217/2560 นาย เติมศักดิ์ ทองอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
  218 ว.218/2560 นาย เดช ชูจันอัด คณะสังคมศาสตร์
  219 ว.219/2560 นาย วินัย มีมาก คณะสังคมศาสตร์
  220 ว.220/2560 นาย ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์
  221 ว.221/2560 ว่าที่ พ.ต. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล คณะสังคมศาสตร์
  222 ว.222/2560 พระปลัด ระพิน พุทธิสาโร ด้วงลอย คณะสังคมศาสตร์
  223 ว.223/2560 พระครูวินัยธร เอก เฉยประทุม คณะสังคมศาสตร์
  224 ว.224/2560 พระ คมสัน ฐิตเมธโส เจริญวงค์ คณะสังคมศาสตร์
  225 ว.225/2560 นาย ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์
  226 ว.226/2560 พระมหา สุนันท์ สุนนฺโท รุจิเวทย์ คณะสังคมศาสตร์
  227 ว.227/2560 นาง บุษกร วัฒนบุตร คณะสังคมศาสตร์
  228 ว.228/2560 นาย พิเชฐ ทั่งโต คณะสังคมศาสตร์
  229 ว.229/2560 พระมหา กฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี คณะสังคมศาสตร์
  230 ว.230/2560 นาย สมศักดิ์ สุกเพ็ง คณะสังคมศาสตร์
  231 ว.231/2560 นาย ประเสริฐ นิ่มประเสริฐ คณะสังคมศาสตร์
  232 ว.232/2560 นาย โกเมศ ขวัญเมือง คณะสังคมศาสตร์
  233 ว.233/2560 นางสาว ปิยวรรณ หอมจันทร์ คณะสังคมศาสตร์
  234 ว.234/2560 พระครูวินัยธร อเนก เตชวโร ใยอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
  235 ว.235/2560 นาย นภดล ดีไทยสงค์ คณะสังคมศาสตร์
  236 ว.236/2560 นาย ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล คณะสังคมศาสตร์
  237 ว.237/2560 นาย พิทวัฒน์ มโนรัตน์ คณะสังคมศาสตร์
  238 ว.238/2560 พระมหา นภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก สายสุตา คณะพุทธศาสตร์
  239 ว.239/2560 พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี เจริญแนว คณะพุทธศาสตร์
  240 ว.240/2560 ดร. พระมหา ยุทธนา ศิริวรรณ คณะพุทธศาสตร์
  241 ว.241/2560 พระมหา มงคลกานต์ กลางพนม คณะพุทธศาสตร์
  242 ว.242/2560 พระมหา สุขสันต์ สุขวฑฺฒโน แก้วมณี คณะพุทธศาสตร์
  243 ว.243/2560 พระเมธีวรญาณ สายเพชร หงษ์แพงจิตร คณะพุทธศาสตร์
  244 ว.244/2560 พระมหา เผื่อน กิตฺติโสภโณ เฉลิมจาน คณะมนุษยศาสตร์
  245 ว.245/2560 นางสาว พุทธชาด แผนสมบุญ คณะมนุษยศาสตร์
  246 ว.246/2560 แม่ชี กาญจนา เตรียมธนาโชด คณะมนุษยศาสตร์
  247 ว.247/2560 นางสาว อุบลวรรณา กวกานันท์ คณะมนุษยศาสตร์
  248 ว.248/2560 พระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ ธนิกกุล คณะมนุษยศาสตร์
  249 ว.249/2560 พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ลาเสน คณะมนุษยศาสตร์
  250 ว.250/2560 นางสาว สายน้ำผึ้ง รัตนงาม คณะมนุษยศาสตร์
  251 ว.251/2560 นาย วีระกาญจน์ กนกกมเมศ คณะมนุษยศาสตร์
  252 ว.252/2560 นาย ประยูร สุยะใจ คณะมนุษยศาสตร์
  253 ว.253/2560 พระมหา จิรฉันท์ จิรเมธี โลวะลุน คณะมนุษยศาสตร์
  254 ว.254/2560 พระครูวิโชติสิกขกิจ ณรงค์ เด่นประเสริฐ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  255 ว.255/2560 ดร. พระครูวศินวรกิจ วิชาญ แดงประไพ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  256 ว.256/2560 พระราชสิทธิเวที วิรัติ วะสะศิริ หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  257 ว.257/2560 ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  258 ว.258/2560 พระมหา เกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก สุทธิชาติ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  259 ว.259/2560 นาย สมชาย ชูเมือง วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  260 ว.260/2560 นางสาว ภัคสิริ แอนิหน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  261 ว.261/2560 พระมหา นันทกรณ์ ปิยภาณ๊ เกษอินทร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  262 ว.262/2560 นาย สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  263 ว.263/2560 พระมหา สมาน ชาตวิริโย ศศิสุวรรณพงศ์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  264 ว.264/2560 พระมหา นงค์ อับไพ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  265 ว.265/2560 นาย ปศิญญษ นิกรกุล หน่วยฯ วิทยาเขตนครสวรรค์
  266 ว.266/2560 พระครูศรีอรรถศาสก์ อรรถชัย มหาอตฺโต น้ำทิพย์ หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  267 ว.267/2560 นาย เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  268 ว.268/2560 พระมหา วุฒิพงษ์ รอดบำรุง หน่วยฯ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
  269 ว.269/2560 นาย สุพล ศิริ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  270 ว.270/2560 นาย ปัญญา กันภัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  271 ว.271/2560 ดร. พระ พีระพงศ์ ฐิตธมฺโม วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  272 ว.272/2560 พระมหา ธนกร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  273 ว.273/2560 ดร. พระ พีระพงศ์ โชตินอก วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  274 ว.274/2560 ดร. พระอธิการ สราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  275 ว.275/2560 นาย สุเทพ เชื้อสมุทร หน่วยฯ วัดป่าประดู่
  276 ว.276/2560 นาย วิโรจน์ คุ้มครอง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  277 ว.277/2560 นาย ชัยชาญ ศรีหานู วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  278 ว.278/2560 รศ.ดร. นางสาว กาญจนา บุญส่ง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  279 ว.279/2560 นาย ประคอง มาโต หน่วยฯ วัดหนองขุน
  280 ว.280/2560 นาย สุทัศน์ อาสนาชัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  281 ว.281/2560 พระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  282 ว.282/2560 นางสาว เขมจิรา พิทักราษฎร์ หน่วยฯ วัดใหญ่อินทาราม
  283 ว.283/2560 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ ธมฺมโธโต เกตุเขียว หน่วยฯ วัดพระรูป
  284 ว.284/2560 พระอุดมปิฎก วิจารณ์ ทองมา หน่วยฯ วัดหมอนไม้
  285 ว.285/2560 พระราชสุตาภรณ์ ประศักดิ์ ชั่งแสง คณะครุศาสตร์
  286 ว.286/2560 นาย สิน งามประโคน คณะครุศาสตร์
  287 ว.287/2560 พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง คณะครุศาสตร์
  288 ว.288/2560 พระมหา สมบูรณ์ สุธมฺโม ทองแก้ว คณะครุศาสตร์
  289 ว.289/2560 นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล คณะครุศาสตร์
  290 ว.290/2560 พระ สรวิชญ์ อภิปญฺโญ ดวงชัย คณะครุศาสตร์
  291 ว.291/2560 นาย ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม คณะครุศาสตร์
  292 ว.292/2560 พระ สมนึก ฐิตาวาโร พันธุ์เพชร คณะครุศาสตร์
  293 ว.293/2560 พระราชปริยัติกวี สมจินต์ วันจันทร์ สำนักงานอธิการบดี
  294 ว.294/2560 นางสาว วิไลวรรณ อิศรเดช กองกลาง
  295 ว.295/2560 พระครูธรรมธร วรเดชา อคฺคเตโช พรหมเสนา กองกลาง
  296 ว.296/2560 พระมหา ประยูร โชติวโร คำมา กองกิจการนิสิต
  297 ว.297/2560 ว่าที่ รต.หญิง วรรณีศา สีฟ้า สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
  298 ว.298/2560 พระมหา พรชัย สิริวโร ศรีภักดี บัณฑิตวิทยาลัย
  299 ว.299/2560 นาง สุภาพรรณ เพิ่มพูน บัณฑิตวิทยาลัย
  300 ว.300/2560 พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ ตุนิน บัณฑิตวิทยาลัย
  301 ว.301/2560 นาง ตวงเพชร สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย
  302 ว.302/2560 นาย ธานี สุวรรณประทีป บัณฑิตวิทยาลัย
  303 ว.303/2560 นาง อรชร ไกรจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  304 ว.304/2560 นาย ประพันธ์ ศุภษร บัณฑิตวิทยาลัย
  305 ว.305/2560 นาย บรรพต ต้นธีรวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  306 ว.306/2560 พระ สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ สินสมบัติ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  307 ว.307/2560 พระมหา ปณิธาน สุเมโธ เป็งอิ่น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  308 ว.308/2560 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรเดช โพธิ์ทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  309 ว.309/2560 นาย ดอนล่าร์ เสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  310 ว.310/2560 นาย สมปอง สีชมพู วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  311 ว.311/2560 พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา สายัน บวบขม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  312 ว.312/2560 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรเดช โพธิ์ทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  313 ว.313/2560 นาย ภูวเดช สินทับศาล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  314 ว.314/2560 นาย สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  315 ว.315/2560 นาย เสถียร สระทองให้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  316 ว.316/2560 พระครูพิพิธจารุธรรม ชุมพร กวางทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  317 ว.317/2560 พระ จิรพจน์ ญาณฉนฺโท ขวัญคง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  318 ว.318/2560 พระครูสิริรัตนานุวัตร ทวี อ่อนปัสสา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  319 ว.319/2560 พระมหา จักรพันธ์ นะวะแก้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  320 ว.320/2560 พระศรีสมโพธิ วรัญญู สอนชุน วิทยาเขตนครสวรรค์
  321 ว.321/2560 ดร. นาย ศิริโรจน์ นามเสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
  322 ว.322/2560 นาย ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย วิทยาเขตนครสวรรค์
  323 ว.323/2560 ดร. นาย ศิริโรจน์ นามเสนา วิทยาเขตนครสวรรค์
  324 ว.324/2560 พระศรีสุทธิพงศ์ สมส่วน เพ็งสุข วิทยาเขตนครสวรรค์
  325 ว.325/2560 นางสาว กาญจนาณัฐ ประธาตุ วิทยาเขตนครสวรรค์
  326 ว.326/2560 นาย ทวีศักดิ์ ชูมา วิทยาเขตนครสวรรค์
  327 ว.327/2560 นางสาว ปฏิธรรม สำเนียง วิทยาเขตนครสวรรค์
  328 ว.328/2560 นาย วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล วิทยาเขตนครสวรรค์
  329 ว.329/2560 นาย สมบัติ นวลระออง วิทยาเขตนครสวรรค์
  330 ว.330/2560 ดร. นาย อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  331 ว.331/2560 นาย สุพรต บุญอ่อน วิทยาเขตนครสวรรค์
  332 ว.332/2560 นางสาว พูลลาภ จันทร์เฉลิม วิทยาเขตนครสวรรค์
  333 ว.333/2560 นาย สามารถ สุขุประการ วิทยาเขตนครสวรรค์
  334 ว.334/2560 นางสาว สมจิตรา กิตติมานนท์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  335 ว.335/2560 พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ณรงค์ เชื้อศรี วิทยาเขตนครสวรรค์
  336 ว.336/2560 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  337 ว.337/2560 ผศ.ดร. พระเทพปริยัติเมธี สฤษฎิ์ ประธาตุ วิทยาเขตนครสวรรค์
  338 ว.338/2560 พระราชวชิรเมธี วีระ ภูมิเมือง หน่วยฯ วัดพระบรมธาตุ
  339 ว.339/2560 พระราชวชิรเมธี วีระ ภูมิเมือง หน่วยฯ วัดพระบรมธาตุ
  340 ว.340/2560 นาย ทวีโชค เหรียญไกร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  341 ว.341/2560 นาย วิโรจน์ พรหมสุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  342 ว.342/2560 นาย บัณณัติ แพรกปาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  343 ว.343/2560 นาย พีระศิลป์ บุญทอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  344 ว.344/2560 พระมหา ศิริพงษ์ ฐิตวิริโย หมุดดำ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  345 ว.345/2560 นาย บุญรัตน์ ครุฑคง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  346 ว.346/2560 นาง ณัญฑิตา ทองช่วย ห้องเรียน วัดพัฒนาราม
  347 ว.347/2560 นาย สิทธิโชค ปาณะศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  348 ว.348/2560 พระมหา สมปอง ฐานิสสโร นุ่มนุ่น วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  349 ว.349/2560 ดร. พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุกูล ปานประดิษฐ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  350 ว.350/2560 รศ.ดร. นาย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  351 ว.351/2560 รศ.ดร. นาย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  352 ว.352/2560 พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร วุฒิยา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  353 ว.353/2560 ดร. นาย จิตต์ นิลวิเชียร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  354 ว.354/2560 นาย รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  355 ว.355/2560 นาย นิเวศน์ มณีรัตน์วงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  356 ว.356/2560 นาย จารึก ศิรินุพงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  357 ว.357/2560 นาง อัญชลี สุขศรีม่วง วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  358 ว.358/2560 พระครูสิริคีรีรักษ์ สมคิด พุ่มทุเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์
  359 ว.359/2560 ผศ.ดร. นาย โกนิฏฐ์ ศรีทอง คณะสังคมศาสตร์
  360 ว.360/2560 พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  361 ว.361/2560 พระสุธีรัตนบัณฑิต สุทิตย์ อาภากโณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  362 ว.362/2560 พระมหา สมยศ คุ้มม่วง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  363 ว.363/2560 พระมหา นันทริทย์ ธีรภทฺโท แก้วบุตรดี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  364 ว.364/2560 พระมหา ชุติภัค แหมทอง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  365 ว.365/2560 นาย บดินทร์ภัทร์ สายบุตร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  366 ว.366/2560 นาย ธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  367 ว.367/2560 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  368 ว.368/2560 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  369 ว.369/2560 นาย สิริวัฒน์ ศรีเครือดง คณะมนุษยศาสตร์
  370 ว.370/2560 นาย สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  371 ว.371/2560 นาย กิตติทัศน์ ผกาทอง คณะสังคมศาสตร์
  372 ว.372/2560 นาย สมชัย ศรีนอก คณะครุศาสตร์
  373 ว.373/2560 พระครูเกษมรัชรดิตถ์ เกษม รอดจากทุกข์ หน่วยฯ วัดพระรูป
  374 ว.374/2560 นางสาว สรชา ตันติเวชกุล บัณฑิตวิทยาลัย
  375 ว.375/2560 Mr. Vannk Lim บัณฑิตวิทยาลัย
  376 ว.376/2560 พระ เอกลักษณ์ ปภสฺสโร ทองหนัน บัณฑิตวิทยาลัย
  377 ว.377/2560 นาง รัตติยา พรมกัลป์ บัณฑิตวิทยาลัย
  378 ว.378/2560 นาง จิรวรรณ โปรดบำรุง บัณฑิตวิทยาลัย
  379 ว.379/2560 นาย นคร จันทราช บัณฑิตวิทยาลัย
  380 ว.380/2560 พระ นิตินนันต์ สนฺตกาโย บุญสิริพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
  381 ว.381/2560 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  382 ว.382/2560 Phra Veerayut Dhitaviro คณะมนุษยศาสตร์
  383 ว.383/2560 แม่ชี สุดา โนจนอุทัย บัณฑิตวิทยาลัย
  384 ว.384/2560 นาย วันเฉลิม จันทรากุล บัณฑิตวิทยาลัย
  385 ว.385/2560 พระมหา สกล ฐานวุฑฺโฒ วงษ์เขียด คณะสังคมศาสตร์
  386 ว.386/2560 พระมหา นภดล ปญฺญาสุวฑฺฒโก สายสุตา บัณฑิตวิทยาลัย
  387 ว.387/2560 พระมหา สุชาติ อนาลโย ใหมอ่อน บัณฑิตวิทยาลัย
  388 ว.388/2560 นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย
  389 ว.389/2560 พระ สุกิจจ์ สุจิณโณ บุตรเคน บัณฑิตวิทยาลัย
  390 ว.390/2560 พระ ณัฐภัทร กิจฺจกาโร เจริญรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  391 ว.391/2560 นางสาว นันท์นภัส เครือจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  392 ว.392/2560 นางสาว ประภาพรรณ ภู่สกุล บัณฑิตวิทยาลัย
  393 ว.393/2560 พระ นัฐฏิยากร รํสิสฺสโร วิรุณพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  394 ว.394/2560 พระมหา อภิชาต ปุณฺณจนโท พรมจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  395 ว.395/2560 พระราชวรเมธี ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า สำนักงานอธิการบดี
  396 ว.396/2560 ดร. นาย ธิติวุฒิ หมั่นมี คณะสังคมศาสตร์
  397 ว.397/2560 พระมหา สมพงษ์ คุณากโร อัญโย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  398 ว.398/2560 พระราชวรมุนี พล ไชยวิชู กองกิจการนิสิต
  399 ว.399/2560 พระมหา บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  400 ว.400/2560 ดร. นาย สุภกิจ โสทัด โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา