• รายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน

    รายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน

    กองนิติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

    (๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_01รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_02รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_03รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_04รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_05รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_06รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_07รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_08รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_09รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_10รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_11รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน_Page_12