• ประกาศมหาวิทยาลัย

  [:TH]

  ประกาศมหาวิทยาลัย  รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งของลุกจ้าง พ.ศ.2559

  ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_1ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_2

  >> DOWNLOAD <<

  [:en]

  ประกาศมหาวิทยาลัย  รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งของลุกจ้าง พ.ศ.2559

  ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_1ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_2

  >> DOWNLOAD <<

  [:th]

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งของลุกจ้าง พ.ศ.2559

  ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_1 ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_2

  >> DOWNLOAD <<

  [:]