• ประกาศมหาวิทยาลัย

    ประกาศมหาวิทยาลัย  รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งของลุกจ้าง พ.ศ.2559

    ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_1ประกาศมหาวิทยาลัย_Page_2

    >> DOWNLOAD <<