• สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2558

  [:TH]03 สัญญาจ้างผู้เกษียณ[:en]03 สัญญาจ้างผู้เกษียณ[:th]03 สัญญาจ้างผู้เกษียณ

  ลำดับ
  สัญญาจ้างเลขที่
  ผู้รับจ้าง
  ส่วนงาน
  ตำแหน่ง
  ทางวิชาการ
  คำนำหน้า
       ชื่อ
       ฉายา
        นามสกุล
  ตำแหน่ง
  สังกัด
  1
  01/2558
  พระมหา
  ธวัช
  เขมธโช
  พุทธโส
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  2
  02/2558
  นาย
  สานนท์
  วิบูลย์ศิลป์
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลีเตรียมฯ
  3
  03/2558
  ผศ.ดร.
  กิตติทัศน์
  ผกาทอง
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  4
  04/2558
  ผศ.
  เฉลียว
  รอดเขียว
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์
  5
  05/2558
  พระครูปุริมานุรักษ์
  ประสิทธิ์
  ธุรสิทฺโธ
  พิณศรี
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  6
  06/2558
  พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์
  ธีรพันธ์
  วชิรญาโณ
  เณรสุวรรณ์
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์

  [:]