• สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2558

  [:TH]แผนภูมิ 58 สัญญาลูกจ้างประจำ

  ลำดับ สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
  1 001/2558 002/2558 พระครูสังฆรักษ์ สุนทรกมล มณิโชโต แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  2 003/2558 004/2558 นางสาว ดวงฤดี ธนะสาร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  3 005/2558 006/2558 นางสาว สุรีย์พร ม่วงพันธ์ นักวิชารคอมพิวเตอร์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  4 007/2558 008/2558 นาย ขวัญตระกูล บุทธิจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  5 009/2558 010/2558 นางสาว รุ้งอำพร บุญรอดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  6 011/2558 012/2558 พระมหา ณรงค์ราช ปณิธานธิติ ครองเชื้อ นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  7 013/2558 014/2558 พระมหา พีระพล มธุรวาที อ่อนลำเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  8 015/2558 016/2558 พระมหา เมธีภัทร์ ภทฺรเมธี สะเทือนไพร นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  9 017/2558 018/2558 พระมหา นิรุต มนฺตภาณี ป้องสีดา นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  10 019/2558 020/2558 พระมหา นงค์ สุมงฺคโล อับไพ อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  11 021/2558 022/2558 พระมหา สมาน ชาตวิริโย ศศิสุวรรณพงศ์ อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  12 023/2558 024/2558 พระมหา เอกลักษณ์ จิตฺตเทโว เทพวิจิตร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  13 025/2558 026/2558 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  14 027/2558 028/2558 นาย ชุมพล จันทะสุคนธ์ นายช่างเทคนิค โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  15 029/2559 030/2558 นาย วรวุฒิ ระมั่งทอง นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  16 031/2558 032/2558 นาย ไวพจน์ ปรารถนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
  17 033/2558 034/2558 นางสาว สุจิตรา ชวดรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป กองวิชาการ
  18 035/2558 036/2558 นางสาว เนตรนภา จรรยา บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง
  19 037/2558 038/2558 พระ สมุห์ธนพล กิตฺติธโร คำผัด นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  20 039/2558 040/2558 นาย จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  21 041/2558 042/2558 พระมหา สุเทพ สุวฑฺฒโน เหลาทอง นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  22 043/2558 044/2558 นาย สรวรรษ ปรักกโมดม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  23 045/2558 046/2558 พระมหา โกศล ธีรปญฺโญ มาดี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  24 047/2558 048/2558 พระมหา บุญยืน ญาณโสภโณ สมเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  25 049/2558 050/2558 พระ กิตติรัฐ ฐานวีโร หุ่นภู อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  26 051/2558 052/2558 นางสาว อรเนตร บุนนาค นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา
  27 053/2558 054/2558 พระมหา สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต นักวิชาการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา
  28 055/2558 056/2558 พระ อภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที สมคำศรี นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา
  29 057/2558 058/2558 พระมหา อรรถพล อตฺถญาโณ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  30 059/2558 060/2558 พระ วิเชียร ปริชาโน หวลโคกสูง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  31 061/2558 062/2558 นางสาว ลำพอง กลมกูล นักวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา
  32 063/2558 064/2558 นางสาว พัธรวรรณ จันมะณีย์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ
  33 065/2558 066/2558 นางสาว สไบทอง หนองพล นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมฯ
  34 067/2558 068/2558 นาย วรวุฒิ ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป กองสื่อสารองค์กร
  35 069/2558 070/2558 นางสาว นภัสสร กัลปนาท นักจัดการงานทั่วไป กองสื่อสารองค์กร
  36 071/2558 072/2558 นาย เชน นคร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  37 073/2558 074/2558 นาย สฤษฎ์ แพงทรัพย์ อาจารย์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
  38 075/2558 076/2558 นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  39 077/2558 078/2558 นาง บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  40 079/2558 080/2558 นาย ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  41 081/2558 082/2558 นาย อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  42 083/2558 084/2558 พระ ระพิน พุทฺธิสาโร ด้วงลอย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  43 085/2558 086/2558 พระเมธีวรญาณ สายเพชร หงษ์แพงจิตร อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
  44 087/2558 088/2558 นางสาว อมลณัฐ ไฝเครือ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  45 089/2558 090/2558 นาง ลัดดาวัลย์ น่วมบาง นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  46 091/2558 092/2558 นาง อภิษฎาข์ ศรีเครือดง นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  47 093/2558 094/2558 นางสาว นิจวรรณ ใจสุข นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  48 095/2558 096/2558 นางสาว นาตยา อินทร์กรุงเก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกิจการวิทยาเขต
  49 097/2558 098/2558 พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง อาจารย์ คณะครุศาสตร์
  50 099/2558 100/2558 พระปลัด ประดิสิทฐ์ ฐิตาโภ ประคองสาย นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  51 101/2558 102/2558 พระ ธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต ภูวนิธิธีรธรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการวิทยาเขต
  52 103/2558 104/2558 นางสาว พุทธชาด แผนสมบุญ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  53 105/2558 106/2558 นาย สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  54 107/2558 108/2558 พระครูพิพิทธปริยัติกิจ ชยันต์ แสนโบราณ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  55 109/2558 110/2558 พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี เจริญแนว อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
  56 111/2558 112/2558 นางสาว สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
  57 113/2558 114/2558 นางสาว สุธิดา มีเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันภาษา
  58 115/2558 116/2558 นางสาว มุกรวี ฉิมพะเนาว์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  59 117/2558 118/2558 พระมหา กฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  60 119/2558 120/2558 พระมหา สุนันท์ สุนนฺโท รุจิเวทย์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  61 121/2558 122/2558 นาย สมศักดิ์ สุกเพ็ง อาจารย์
  อาจารย์

  [:en]แผนภูมิ 58 สัญญาลูกจ้างประจำ

  ลำดับ สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
  1 001/2558 002/2558 พระครูสังฆรักษ์ สุนทรกมล มณิโชโต แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  2 003/2558 004/2558 นางสาว ดวงฤดี ธนะสาร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  3 005/2558 006/2558 นางสาว สุรีย์พร ม่วงพันธ์ นักวิชารคอมพิวเตอร์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  4 007/2558 008/2558 นาย ขวัญตระกูล บุทธิจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  5 009/2558 010/2558 นางสาว รุ้งอำพร บุญรอดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  6 011/2558 012/2558 พระมหา ณรงค์ราช ปณิธานธิติ ครองเชื้อ นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  7 013/2558 014/2558 พระมหา พีระพล มธุรวาที อ่อนลำเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  8 015/2558 016/2558 พระมหา เมธีภัทร์ ภทฺรเมธี สะเทือนไพร นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  9 017/2558 018/2558 พระมหา นิรุต มนฺตภาณี ป้องสีดา นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  10 019/2558 020/2558 พระมหา นงค์ สุมงฺคโล อับไพ อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  11 021/2558 022/2558 พระมหา สมาน ชาตวิริโย ศศิสุวรรณพงศ์ อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  12 023/2558 024/2558 พระมหา เอกลักษณ์ จิตฺตเทโว เทพวิจิตร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  13 025/2558 026/2558 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  14 027/2558 028/2558 นาย ชุมพล จันทะสุคนธ์ นายช่างเทคนิค โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  15 029/2559 030/2558 นาย วรวุฒิ ระมั่งทอง นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  16 031/2558 032/2558 นาย ไวพจน์ ปรารถนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
  17 033/2558 034/2558 นางสาว สุจิตรา ชวดรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป กองวิชาการ
  18 035/2558 036/2558 นางสาว เนตรนภา จรรยา บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง
  19 037/2558 038/2558 พระ สมุห์ธนพล กิตฺติธโร คำผัด นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  20 039/2558 040/2558 นาย จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  21 041/2558 042/2558 พระมหา สุเทพ สุวฑฺฒโน เหลาทอง นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  22 043/2558 044/2558 นาย สรวรรษ ปรักกโมดม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  23 045/2558 046/2558 พระมหา โกศล ธีรปญฺโญ มาดี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  24 047/2558 048/2558 พระมหา บุญยืน ญาณโสภโณ สมเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  25 049/2558 050/2558 พระ กิตติรัฐ ฐานวีโร หุ่นภู อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  26 051/2558 052/2558 นางสาว อรเนตร บุนนาค นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา
  27 053/2558 054/2558 พระมหา สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต นักวิชาการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา
  28 055/2558 056/2558 พระ อภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที สมคำศรี นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา
  29 057/2558 058/2558 พระมหา อรรถพล อตฺถญาโณ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  30 059/2558 060/2558 พระ วิเชียร ปริชาโน หวลโคกสูง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  31 061/2558 062/2558 นางสาว ลำพอง กลมกูล นักวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา
  32 063/2558 064/2558 นางสาว พัธรวรรณ จันมะณีย์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ
  33 065/2558 066/2558 นางสาว สไบทอง หนองพล นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมฯ
  34 067/2558 068/2558 นาย วรวุฒิ ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป กองสื่อสารองค์กร
  35 069/2558 070/2558 นางสาว นภัสสร กัลปนาท นักจัดการงานทั่วไป กองสื่อสารองค์กร
  36 071/2558 072/2558 นาย เชน นคร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  37 073/2558 074/2558 นาย สฤษฎ์ แพงทรัพย์ อาจารย์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
  38 075/2558 076/2558 นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  39 077/2558 078/2558 นาง บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  40 079/2558 080/2558 นาย ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  41 081/2558 082/2558 นาย อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  42 083/2558 084/2558 พระ ระพิน พุทฺธิสาโร ด้วงลอย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  43 085/2558 086/2558 พระเมธีวรญาณ สายเพชร หงษ์แพงจิตร อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
  44 087/2558 088/2558 นางสาว อมลณัฐ ไฝเครือ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  45 089/2558 090/2558 นาง ลัดดาวัลย์ น่วมบาง นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  46 091/2558 092/2558 นาง อภิษฎาข์ ศรีเครือดง นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  47 093/2558 094/2558 นางสาว นิจวรรณ ใจสุข นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  48 095/2558 096/2558 นางสาว นาตยา อินทร์กรุงเก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกิจการวิทยาเขต
  49 097/2558 098/2558 พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง อาจารย์ คณะครุศาสตร์
  50 099/2558 100/2558 พระปลัด ประดิสิทฐ์ ฐิตาโภ ประคองสาย นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  51 101/2558 102/2558 พระ ธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต ภูวนิธิธีรธรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการวิทยาเขต
  52 103/2558 104/2558 นางสาว พุทธชาด แผนสมบุญ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  53 105/2558 106/2558 นาย สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  54 107/2558 108/2558 พระครูพิพิทธปริยัติกิจ ชยันต์ แสนโบราณ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  55 109/2558 110/2558 พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี เจริญแนว อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
  56 111/2558 112/2558 นางสาว สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
  57 113/2558 114/2558 นางสาว สุธิดา มีเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันภาษา
  58 115/2558 116/2558 นางสาว มุกรวี ฉิมพะเนาว์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  59 117/2558 118/2558 พระมหา กฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  60 119/2558 120/2558 พระมหา สุนันท์ สุนนฺโท รุจิเวทย์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  61 121/2558 122/2558 นาย สมศักดิ์ สุกเพ็ง อาจารย์
  อาจารย์

  [:th]แผนภูมิ 58 สัญญาลูกจ้างประจำ

  ลำดับ สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
  1 001/2558 002/2558 พระครูสังฆรักษ์ สุนทรกมล มณิโชโต แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  2 003/2558 004/2558 นางสาว ดวงฤดี ธนะสาร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  3 005/2558 006/2558 นางสาว สุรีย์พร ม่วงพันธ์ นักวิชารคอมพิวเตอร์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  4 007/2558 008/2558 นาย ขวัญตระกูล บุทธิจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  5 009/2558 010/2558 นางสาว รุ้งอำพร บุญรอดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  6 011/2558 012/2558 พระมหา ณรงค์ราช ปณิธานธิติ ครองเชื้อ นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  7 013/2558 014/2558 พระมหา พีระพล มธุรวาที อ่อนลำเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  8 015/2558 016/2558 พระมหา เมธีภัทร์ ภทฺรเมธี สะเทือนไพร นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  9 017/2558 018/2558 พระมหา นิรุต มนฺตภาณี ป้องสีดา นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  10 019/2558 020/2558 พระมหา นงค์ สุมงฺคโล อับไพ อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  11 021/2558 022/2558 พระมหา สมาน ชาตวิริโย ศศิสุวรรณพงศ์ อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมฑูต
  12 023/2558 024/2558 พระมหา เอกลักษณ์ จิตฺตเทโว เทพวิจิตร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  13 025/2558 026/2558 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  14 027/2558 028/2558 นาย ชุมพล จันทะสุคนธ์ นายช่างเทคนิค โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  15 029/2559 030/2558 นาย วรวุฒิ ระมั่งทอง นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  16 031/2558 032/2558 นาย ไวพจน์ ปรารถนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ
  17 033/2558 034/2558 นางสาว สุจิตรา ชวดรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป กองวิชาการ
  18 035/2558 036/2558 นางสาว เนตรนภา จรรยา บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง
  19 037/2558 038/2558 พระ สมุห์ธนพล กิตฺติธโร คำผัด นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  20 039/2558 040/2558 นาย จักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  21 041/2558 042/2558 พระมหา สุเทพ สุวฑฺฒโน เหลาทอง นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  22 043/2558 044/2558 นาย สรวรรษ ปรักกโมดม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  23 045/2558 046/2558 พระมหา โกศล ธีรปญฺโญ มาดี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  24 047/2558 048/2558 พระมหา บุญยืน ญาณโสภโณ สมเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  25 049/2558 050/2558 พระ กิตติรัฐ ฐานวีโร หุ่นภู อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  26 051/2558 052/2558 นางสาว อรเนตร บุนนาค นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา
  27 053/2558 054/2558 พระมหา สมพงษ์ สนฺตจิตฺโต นักวิชาการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา
  28 055/2558 056/2558 พระ อภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที สมคำศรี นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา
  29 057/2558 058/2558 พระมหา อรรถพล อตฺถญาโณ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  30 059/2558 060/2558 พระ วิเชียร ปริชาโน หวลโคกสูง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  31 061/2558 062/2558 นางสาว ลำพอง กลมกูล นักวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา
  32 063/2558 064/2558 นางสาว พัธรวรรณ จันมะณีย์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ
  33 065/2558 066/2558 นางสาว สไบทอง หนองพล นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมฯ
  34 067/2558 068/2558 นาย วรวุฒิ ศรีสลัด นักจัดการงานทั่วไป กองสื่อสารองค์กร
  35 069/2558 070/2558 นางสาว นภัสสร กัลปนาท นักจัดการงานทั่วไป กองสื่อสารองค์กร
  36 071/2558 072/2558 นาย เชน นคร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  37 073/2558 074/2558 นาย สฤษฎ์ แพงทรัพย์ อาจารย์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
  38 075/2558 076/2558 นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  39 077/2558 078/2558 นาง บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  40 079/2558 080/2558 นาย ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  41 081/2558 082/2558 นาย อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  42 083/2558 084/2558 พระ ระพิน พุทฺธิสาโร ด้วงลอย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  43 085/2558 086/2558 พระเมธีวรญาณ สายเพชร หงษ์แพงจิตร อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
  44 087/2558 088/2558 นางสาว อมลณัฐ ไฝเครือ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  45 089/2558 090/2558 นาง ลัดดาวัลย์ น่วมบาง นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  46 091/2558 092/2558 นาง อภิษฎาข์ ศรีเครือดง นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  47 093/2558 094/2558 นางสาว นิจวรรณ ใจสุข นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  48 095/2558 096/2558 นางสาว นาตยา อินทร์กรุงเก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกิจการวิทยาเขต
  49 097/2558 098/2558 พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ กัติยัง อาจารย์ คณะครุศาสตร์
  50 099/2558 100/2558 พระปลัด ประดิสิทฐ์ ฐิตาโภ ประคองสาย นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  51 101/2558 102/2558 พระ ธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต ภูวนิธิธีรธรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการวิทยาเขต
  52 103/2558 104/2558 นางสาว พุทธชาด แผนสมบุญ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  53 105/2558 106/2558 นาย สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  54 107/2558 108/2558 พระครูพิพิทธปริยัติกิจ ชยันต์ แสนโบราณ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  55 109/2558 110/2558 พระมหา บุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี เจริญแนว อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
  56 111/2558 112/2558 นางสาว สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
  57 113/2558 114/2558 นางสาว สุธิดา มีเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันภาษา
  58 115/2558 116/2558 นางสาว มุกรวี ฉิมพะเนาว์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  59 117/2558 118/2558 พระมหา กฤษฎา กิตฺติโสภโณ แซ่หลี อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  60 119/2558 120/2558 พระมหา สุนันท์ สุนนฺโท รุจิเวทย์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  61 121/2558 122/2558 นาย สมศักดิ์ สุกเพ็ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

  [:]