• สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2559

  ลำดับที่
  สัญญาเลขที่
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  ผู้รับทุน
  คำนำหน้า
  ชื่อ
  ฉายา
  นามสกุล
  ส่วนงาน
  1
  ว.001/2559
  ดร.
  แม่ชี
  กฤษณา
   –
  รักษาโฉม
  บัณฑิตวิทยาลัย
  2
  ว.002/2559
  ดร.
  พระมหา
  สมบูรณ์
  วุฑฺฒิกโร
  พรรณนา
  บัณฑิตวิทยาลัย
  3
  ว.003/2559
  ดร.
  นาง
  ตวงเพชร
   –
  สมศรี
  บัณฑิตวิทยาลัย
  4
  ว.004/2559
   –
  พระมหา
  สันติ
  ธีรภทฺโท
  นาถาบำรุง
  บัณฑิตวิทยาลัย
  5
  ว.005/2559
  รศ.
  บำรุง
   –
  สุขพรรณ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  6
  ว.006/2559
  ดร.
  อรชร
   –
  ไกรจักร์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  7
  ว.007/2559
  รศ.ดร.
  พระมหา
  หรรษา
  ธมฺมหาโส
  นิธิบุณยากร
  บัณฑิตวิทยาลัย
  8
  ว.008/2559
  ดร.
  พระมหา
  ดวงเด่น
  ฐิตญาโณ
  ตุนิน
  หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  9
  ว.009/2559
  ดร.
  พูนสุข
   –
  มาศรังสรรค์
  หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  10
  ว.010/2559
  ดร.
  ขันทอง
   –
  วัฒนะประดิษฐ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  11
  ว.011/2559
  ดร.
  พระมหา
  ยุทธนา
  นรเชฏโฐ
  ศิริวรรณ
  คณะพุทธศาสตร์
  12
  ว.012/2559
  ดร.
  อธิเทพ
   –
  ผาทา
  คณะพุทธศาสตร์
  13
  ว.013/2559
  ดร.
  พระมหา
  สุรศักดิ์
  ปจฺจนฺตเสโน
  ประจันตะเสน
  คณะพุทธศาสตร์
  14
  ว.014/2559
  ผศ.
  ไกรวุฒิ
   –
  มะโนรัตน์
  คณะพุทธศาสตร์
  15
  ว.015/2559
  ดร.
  วีระชาติ
   –
  นิ่มอนงค์
  คณะพุทธศาสตร์
  16
  ว.016/2559
  นางสาว
  วิรัญจ์ณภัค
   –
  พรหททวิปัศยา
  คณะพุทธศาสตร์
  17
  ว.017/2559
  ดร.
  พระมหา
  ไพรัชน์
  ธมฺมทีโป
  เขียนวงศ์
  คณะพุทธศาสตร์
  18
  ว.018/2559
  ผศ.
  พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์
  สิริวฑฺฒโน
  ดารักษ์
  คณะครุศาสตร์
  19
  ว.019/2559
  ผศ.ดร.
  อินถา
   –
  ศิริวรรณ
  คณะครุศาสตร์
  20
  ว.020/2559
  ผศ.ดร.
  บุญเลิศ
   –
  จีรภัทร์
  คณะครุศาสตร์
  21
  ว.021/2559
  ผศ.ดร.
  สิน
   –
  งามประโคน
  คณะครุศาสตร์
  22
  ว.022/2559
  ดร.
  พระมหา
  สมบูรณ์
  สุธมฺโม
  ทองแก้ว
  คณะครุศาสตร์
  23
  ว.023/2559
  รศ.ดร.
  พระมหา
  สหัส
  ฐิตสาโร
  ดำคุ้ม
  คณะครุศาสตร์
  24
  ว.024/2559
  ผศ.ดร.
  พระปริยัติวโรปการ
  ประศักดิ์
  อคฺคปญฺโญ
  คณะครุศาสตร์
  25
  ว.025/2559
  ดร.
  ฤทธิชัย
   –
  แกมนาค
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  26
  ว.026/2559
  นาย
  นเรศร์
   –
  บุญเลิศ
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  27
  ว.027/2559
  พระมหา
  ผดุงศักดิ์
  เสสปุญฺโญ
  สันยศติทัศน์
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  28
  ว.028/2559
  พระครูวิมลศิลปกิจ
  เรืองฤทธิ์
  แก้วเปียง
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  29
  ว.029/2559
  ดร.
  พระมหา
  สุทิตย์
  อาภากโร
  อบอุ่น
  คณะสังคมศาสตร์
  30
  ว.030/2559
  นาย
  พัสกร
  อุ่นกาศ
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  31
  ว.031/2559
  นาย
  มานิตย์
  กันทะสัก
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  32
  ว.032/2559
  นาย
  เสพบัณฑิต
  โหน่งบัณฑิต
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  33
  ว.033/2559
  นาย
  ศิริศักดิ์
  อภิศักดิ์มนตรี
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  34
  ว.034/2559
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  สังเวช
  จนฺทโสภี
  ศรีโครต
  วิทยาลัยสงฆ์เลย
  35
  ว.035/2559
  พระ
  สันต์ทัศน์
  คมฺภีรปญฺโญ
  สินสมบัติ
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  36
  ว.036/2559
  พระครูสมณฑ์ธรรมธาดา
  สายัน
  บวบขม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  37
  ว.037/2559
  นาย
  วรพล
  วรสุวรรณโรจน์
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  38
  ว.038/2559
  พระครูพิพิธวรกิจจานุการ
  วิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  39
  ว.039/2559
  พระมหา
  อุดร
  สุทฺธิญาโณ
  เกตุทอง
  วิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  40
  ว.040/2559
  รศ.
  พระมหา
  บุญเลิศ
  อินฺทปญฺโญ
  ช่วยธานี
  คณะสังคมศาสตร์
  41
  ว.041/2559
  นาย
  พิชิต
  ปุริมาตร
  วิทยาเขตนครราชสีมา
  42
  ว.042/2559
  นาย
  จุมพต
  อ่อนทรวง
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  43
  ว.043/2559
  ดร.
  บุษกร
  วัฒนบุตร
  คณะสังคมศาสตร์
  44
  45
  ว.045/2559
  ผศ.
  พระราชรัตนมุนี
  บุญเทียม
  มุสุ
  วิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  46
  ว.046/2559
  ผศ.
  ชานนท์
  วงศ์นวล
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  47
  48
  ว.048/2559
  ผศ.
  จักรแก้ว
  นามเมือง
  วิทยาเขตพะเยา
  49
  50
  ว.050/2559
  รศ.ดร.
  พระครูสิริรัตนานุวัตร
  ทวี
  อ่อนปัสสา
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  51
  52
  ว.052/2559
  ดร.
  สุรพล
  พรมกุล
  วิทยาเขตขอนแก่น
  53
  ว.053/2559
  ดร.
  เสถียร
  ทั่งทองมะดัน
  วิทยาเขตนครราชสีมา
  54
  ว.054/2559
  นางสาว
  สุทธิดา
  พ่วงเฟื่อง
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  55
  ว.055/2559
  ดร.
  พระราชวรเมธี
  ประสิทธิ์
  อินทร์กรุงเก่า
  สำนักงานอธิการบดี
  56
  57
  ว.057/2559
  รศ.ดร.
  พระครูสิริรัตนานุวัตร
  ทวี
  อ่อนปัสสา
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  58
  ว.058/2559
  พระ
  วินัยธรเอนก
  เตชวโร
  ใยอินทร์
  คณะสังคมศาสตร์
  59
  ว.059/2559
  รศ.
  พระมหา
  บุญเลิศ
  อินฺทปญฺโญ
  ช่วยธานี
  คณะสังคมศาสตร์
  60
  ว.060/2559
  ดร.
  สุริยา
  รักษาเมือง
  คณะสังคมศาสตร์
  61
  ว.061/2559
  พระมหา
  สมมาส
  ชุติมนฺโต
  พงษ์สุพรรณ
  คณะสังคมศาสตร์
  62
  ว.062/2559
  ผศ.
  พลวัฒน์
  ชุมสุข
  คณะสังคมศาสตร์
  63
  ว.063/2559
  รศ.ดร.
  อภินันท์
  จันตะนี
  คณะสังคมศาสตร์
  64
  ว.064/2559
  พระ
  คมสันต์
  ฐิตเมธโส
  คณะสังคมศาสตร์
  65
  ว.065/2559
  ผศ.ดร.
  ธัชชนันท์
  อิศรเดช
  คณะสังคมศาสตร์
  66
  ว.066/2559
  ดร.
  นพดลล
  ดีไทยสงค์
  คณะสังคมศาสตร์
  67
  ว.067/2559
  ดร.
  ธิติวุฒิ
  หมั่นมี
  คณะสังคมศาสตร์
  68
  ว.068/2559
  ผศ.
  พระมหา
  สนอง
  ปจฺโจปการี
  จำนิล
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  69
  ว.069/2559
  นาย
  มานิตย์
  กันทะสัก
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  70
  ว.070/2559
  ผศ.ดร.
  ภัทรพล
  ใจเย็น
  คณะสังคมศาสตร์
  71
  ว.071/2559
  ผศ.
  มงคลกิตติ์
  โวหารเสาวภาคย์
  วิทยาเขตพะเยา
  72
  ว.072/2559
  ดร.
  สหัทยา
  วิเศษ
  วิทยาเขตพะเยา
  73
  ว.073/2559
  นาย
  กรกต
  ชาบัณฑิต
  คณะสังคมศาสตร์
  74
  ว.074/2559
  พระมหา
  ไกรสร
  โชติปญฺโญ
  แสนวงศ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  75
  ว.075/2559
  พระครูปลัดวัชรพงษ์
  วชิรปญฺโญ
  ปล้องข้น
  วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  76
  ว.076/2559
  พระใบฎีกา
  พงษ์ศักดิ์
  ขนฺติพโล
  รอดทะยอย
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  77
  ว.077/2559
  นาย
  เชษฐ์
  นิมมาทพัฒน์
  วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  78
  ว.078/2559
  นาย
  ภูริทัต
  ศรีอร่าม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  79
  ว.079/2559
  พระครูสุวรรณสุตาลังการ
  เติม
  โทบุรี
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  80
  ว.080/2559
  นาย
  ชำนาญ
  เกิดช่อ
  วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  81
  ว.081/2559
  นาย
  รังสิทธิ์
  วิหกเหิน
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  82
  ว.082/2559
  พระชยานันทมุนี
  ธรรมวัตร ณ น่าน
  วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  83
  ว.083/2559
  นางสาว
  ฐิติพร
  สะสม
  วิทยาลัยสงฆ์น่าน
  84
  ว.084/2559
  นาย
  ชนิศร์
  ชูเลื่อน
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  85
  ว.085/2559
  นาย
  อาเดช
  อุปนันท์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  86
  ว.086/2559
  นาย
  เสน่ห์
  ใจสิทธิ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  87
  ว.087/2559
  ดร.
  พระใบฎีกา
  เสน่ห์
  ญาณเมธี
  ปาเมืองมูล
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  88
  ว.088/2559
  ผศ.ดร.
  พูนชัย
  ปันธิยะ
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  89
  ว.089/2559
  นาย
  สมคิด
  นันต๊ะ
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
  90
  ว.090/2559
  พระครูวิมลศิลปกิจ
  เรืองฤทธิ์
  แก้วเปียง
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  91
  ว.091/2559
  นาย
  สมจันทร์
  ศรีปรัชยานนท์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  92
  ว.092/2559
  ดร.
  พระมหา
  นันทกรณ์
  ปิยภาณี
  เกษอินทร์
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  93
  ว.093/2559
  ดร.
  พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ
  ชยทตฺโต
  ภิรมย์พร
  หน่วยฯ จังหวัดราชบุรี
  94
  ว.094/2559
  พระมหา
  อุทัย
  ปญฺญาปภาโส
  ภูบังดาว
  หน่วยฯ จังหวัดราชบุรี
  95
  ว.095/2559
  ผศ.ดร.
  พระครูสังวรสุตกิจ
  อุปสอด
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  96
  ว.096/2559
  นาย
  อานุรักษ์
  สาแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  97
  ว.097/2559
  นาย
  ศิลาวัฒน์
  ชัยวงศ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  98
  ว.098/2559
  นาย
  นเรศร์
  บุญเลิศ
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  99
  ว.099/2559
  นาย
  นพดลล
  อินทรเสนา
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  100
  ว.100/2559
  พระมหา
  ปรัชนันท์
  เตชวณฺโณ
  ฉัตรแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  101
  ว.101/2559
  ผศ.
  ประเสริฐ
  ปอนถิ่น
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  102
  ว.102/2559
  ดร.
  พระ
  แสงเฮือง
  นรินฺโท
  ปัญญา
  กองวิเทศน์สัมพันธ์
  103
  ว.103/2559
  ดร.
  สานุ
  มหัทธนาดุลย์
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  104
  ว.104/2559
  ดร.
  พระมหา
  พจน์
  สุวโจ
  พยัคฆ์พิทยางกูร
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  105
  ว.105/2559
  ผศ.ดร.
  วิทยา
  ทองดี
  วิทยาเขตขอนแก่น
  106
  ว.106/2559
  พระมหา
  ณัฐพล
  เกตุธมฺโม
  โพไพ
  วิทยาเขตขอนแก่น
  107
  ว.107/2559
  พระครูปริยัติปัญญาโสภณ
  ชัย
  บูรณะ
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  108
  ว.108/2559
  ดร.
  บูรกรณ์
  บริบูรณ์
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  109
  ว.109/2559
  ผศ.
  พลเผ่า
  เพ็งวิภาศ
  วิทยาเขตขอนแก่น
  110
  ว.110/2559
  รศ.ดร.
  ดิปติ
  วิสุทธางกูร
  วิทยาเขตขอนแก่น
  111
  ว.111/2559
  ดร.
  ธวัลรัตน์
  แดงหาญ
  วิทยาเขตขอนแก่น
  112
  ว.112/2559
  ผศ.
  ปัญญา
  นามสง่า
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  113
  ว.113/2559
  ดร.
  นาย
  นาคพล
  เกินชัย
  วิทยาเขตขอนแก่น
  114
  ว.114/2559
  ผศ.
  พระมหา
  โยธิน
  โยธิโก
  ปัดชาสี
  วิทยาเขตขอนแก่น
  115
  ว.115/2559
  ดร.
  พระมหา
  ธานินทร์
  อาทิตวโร
  คำกมล
  วิทยาเขตขอนแก่น
  116
  ว.116/2559
  ดร.
  พระมหา
  สุพัตร์
  วชิราวุโธ
  วัชรประทีป
  วิทยาเขตนครราชสีมา
  117
  ว.117/2559
  นาย
  อนุสรณ์
  นางทะราช
  วิทยาเขตขอนแก่น
  118
  ว.118/2559
  ดร.
  พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ.
  ประมวล
  บุลาลม
  วิทยาเขตขอนแก่น
  119
  ว.119/2559
  ดร.
  พุทธชาด
  คำสำโรง
  วิทยาเขตขอนแก่น
  120
  ว.120/2559
  รศ.ดร.
  เอกฉัท
  จารุเมธีชน
  วิทยาเขตขอนแก่น
  121
  ว.121/2559
  ผศ.
  สุพิมล
  ศรศักดา
  วิทยาเขตอุบลราชธานี
  122
  ว.122/2559
  นาย
  บุญส่ง
  นาแสวง
  วิทยาเขตขอนแก่น
  123
  ว.123/2559
  ดร.
  จำนง
  วงศ์คง
  วิทยาลัยสงฆ์เลย
  124
  ว.124/2559
  ดร.
  ธงชัย
  สิงอุดม
  วิทยาลัยสงฆ์เลย
  125
  ว.125/2559
  นาย
  ศตวรรษ
  สงกาผัน
  วิทยาลัยสงฆ์เลย
  126
  ว.126/2559
  ผศ.ดร.
  ทวีศักดิ์
  ทองทิพย์
  วิทยาเขตสุรินทร์
  127
  ว.127/2559
  ดร.
  พระครูพิศาลสรกิจ
  สุทิน
  สิทธิกุลเมฆ
  วิทยาเขตพะเยา
  128
  ว.128/2559
  พระ
  ฐิตะวงษ์
  อนุตฺตโร
  ลาเสน
  คณะมนุษยศาสตร์
  129
  ว.129/2559
  พระมหา
  เฉลิมชัย
  ชยเมธี
  คณะมนุษยศาสตร์
  130
  ว.130/2559
  นาย
  ภูพาน
  แก้วอัคฮาด
  วิทยาเขตแพร่
  131
  ว.131/2559
  ดร.
  สมโภช
  ศรีวิจิตรวรกุล
  คณะมนุษยศาสตร์
  132
  ว.132/2559
  ดร.
  อภิษฎาข์
  ศรีเครือดง
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  133
  ว.133/2559
  ดร.
  กมลาส
  ภูวชนาธิพงศ์
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  134
  ว.134/2559
  นาย
  ธนู
  ศรีทอง
  วิทยาเขตสุรินทร์
  135
  ว.135/2559
  นางสาว
  อนงค์นาฏ
  แก้วไพฑูรย์
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  136
  ว.136/2559
  พระมหา
  ประกาศิต
  สิริเมโธ
  ฐิติปสิทธิกร
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  137
  ว.137/2559
  ศ.ดร.
  จำนง
  อดิวัฒนสิทธิ์
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  138
  ว.138/2559
  ดร.
  สุเทพ
  สารบรรณ
  วิทยาเขตพะเยา
  139
  ว.139/2559
  ดร.
  พระราชปริยัติ
  กษิกรณ์
  ปินะดวง
  วิทยาเขตพะเยา
  140
  ว.140/2559
  นาย
  ธีระวัฒน์
  แสนคำ
  หน่วยฯ จังหวัดนครสวรรค์
  141
  ว.141/2559
  พระราชวชิรเมธี
  วีระ
  ภูมิเมือง
  หน่วยฯ จังหวัดกำแพงเพชร
  142
  ว.142/2559
  นาย
  ประคอง
  มาโต
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  143
  ว.143/2559
  นาย
  ปัญญา
  นิกรกุล
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  144
  ว.144/2559
  ดร.
  พระ
  วิสิทธิ์
  ฐิตวิสิทฺโธ
  วงศ์ใส
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  145
  ว.145/2559
  พระครูปริยัติยานุศาสน์
  ไสว
  เทพบุญ
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  146
  ว.146/2559
  ดร.
  สุนทรี
  สุริยะรังษี
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  147
  ว.147/2559
  นาย
  พัลลภ
  หารุคำจา
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  148
  ว.148/2559
  ผศ.ดร.
  เทพประวิณ
  จันทร์แรง
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  149
  ว.149/2559
  ดร.
  สามารถ
  สุขุประการ
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  150
  ว.150/2559
  ดร.
  วิโรจน์
  คุ้มครอง
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  151
  ว.151/2559
  นางสาว
  พัชราวลัย
  ศุภภะ
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  152
  ว.152/2559
  พระ
  ธีรยุทธ
  จนฺทูปโม
  ภู่โคกหวาย
  คณะสังคมศาสตร์
  153
  ว.153/2559
  ผศ.ดร.
  สำราญ
  ขันสำโรง
  วิทยาเขตเชียงใหม่
  154
  ว.154/2559
  นาย
  วิชัย
  ธรรมชอบ
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  155
  ว.155/2559
  ผศ.ดร.
  วรกฤต
  เถื่อนช้าง
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  156
  ว.156/2559
  นาย
  ทวีศักดิ์
  ชูมา
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  157
  ว.157/2559
  รศ.ดร.
  พระศรีคัมภีรญาณ
  สมจินต์
  วันจันทร์
  กองวิชาการ
  158
  ว.158/2559
  ผศ.
  ฉวีวรรณ
  สุวรรณณาภา
  วิทยาเขตแพร่
  159
  ว.159/2559
  นาย
  พูลศักดิ์
  หอมสมบัติ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี
  160
  ว.160/2559
  พระมหา
  นิพิฐพนธ์
  จิรวฑฺโน
  วงศ์อนุ
  วิทยาเขตหนองคาย
  161
  ว.161/2559
  ดร.
  พระราชรัตนาลงกรณ์
  พิศิษฐ์
  ธรรมโรจน์
  วิทยาเขตหนองคาย
  162
  ว.162/2559
  ดร.
  ศิริโรจน์
  นามเสนา
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  163
  ว.163/2559
  ดร.
  พระครูสิริคีรีรักษ์
  สมคิด
  พุ่มทุเรียน
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  164
  ว.164/2559
  ดร.
  พระครูสังฆรักษ์
  บุญเสริม
  กิตฺติวณฺโณ
  ศรีทา
  วิทยาเขตแพร่
  165
  ว.165/2559
  ดร.
  อภิชญาณัฐโสภา
  อบสิน
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  166
  ว.166/2559
  พระปลัด
  สมบัติ
  ฐิติญาโณ
  นวลระออง
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  167
  ว.167/2559
  ดร.
  พระครูนิวิฐศีลขันธ์
  ณรงค์
  เชื้อศรี
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  168
  ว.168/2559
  ดร.
  อัครเดช
  พรหมกัลป์
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  169
  ว.169/2559
  นาย
  สุวรรณฐา
  ลึม
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  170
  ว.170/2559
  ผศ.ดร.
  ประยูร
  สุยะใจ
  คณะมนุษยศาสตร์
  171
  ว.171/2559
  ผศ.ดร.
  พระเทพปริยัติเมธี
  สฤกษดิ์
  ประธาตุ
  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
  172
  ว.172/2559
  ผศ.ดร.
  พระครูปฐมวรวัฒน์
  ทองศรี
  เอกพันธุ์
  คณะมนุษยศาสตร์
  173
  ว.173/2559
  พระมหา
  เผื่อน
  กิตฺติโสภโณ
  เฉลิมจาน
  คณะมนุษยศาสตร์
  174
  ว.174/2559
  ดร.
  พระ
  ราเชนทร์
  วิสารโท
  ไชยเจริญ
  วิทยาเขตหนองคาย
  175
  ว.175/2559
  ดร.
  เจษฎา
  มูลยาพอ
  วิทยาเขตหนองคาย
  176
  ว.176/2559
  ดร.
  พระครูจิรธรรมธัช
  จิตจรูณรัตน์
  ศรีหงษ์ทอง
  วิทยาเขตหนองคาย
  177
  ว.177/2559
  พระครูสมุห์หัตถพร
  ปิยธมฺโม
  คำเพชรดี
  วิทยาเขตหนองคาย
  178
  ว.178/2559
  ดร.
  วิวัฒน์
  ทองวาด
  วิทยาเขตหนองคาย
  179
  ว.179/2559
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  จิตนเรศ
  วุฑฺฒิธมฺโม
  ศรีปะโค
  วิทยาเขตอุบลราชธานี
  180
  ว.180/2559
  พระใบฎีกา
  สุพจน์
  ตปสีโล
  วิทยาเขตอุบลราชธานี
  181
  ว.181/2559
  นาย
  ธรธรรม์
  ชินโกมุท
  วิทยาเขตอุบลราชธานี
  182
  ว.182/2559
  ดร.
  พระครูศรีวรพินิจ
  สมคิด
  อินต๊ะจันทร์
  วิทยาเขตพะเยา
  183
  ว.183/2559
  นาย
  นิเทศ
  สนั่นนารี
  วิทยาเขตขอนแก่น
  184
  ว.184/2559
  ดร.
  พระครูปริยัติธรรมวงศ์
  สุพล
  แสนพงษ์
  วิทยาเขตขอนแก่น
  185
  ว.185/2559
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  มิตร
  ปฐิตปญฺโญ
  วันยาว
  วิทยาเขตขอนแก่น
  186
  ว.186/2559
  ผศ.ดร.
  สุวิน
  ทองปั้น
  วิทยาเขตขอนแก่น
  187
  ว.187/2559
  พระมหา
  เกรียงศักดิ์
  ภูริวฑฺฒโก
  สุทธิชาติ
  หน่วยฯ จังหวัดราชบุรี
  188
  ว.188/2559
  รศ.
  พูนทรัพย์
  เกตุวีระพงศ์
  วิทยาเขตแพร่
  189
  ว.189/2559
  ผศ.
  นวัชโรจน์
  อินเต็ม
  วิทยาเขตแพร่
  190
  ว.190/2559
  นาย
  สมนึก
  จันทร์โสดา
  วิทยาเขตอุบลราชธานี
  191
  ว.191/2559
  นาย
  ประยงค์
  ศรไชย
  วิทยาเขตอุบลราชธานี
  192
  ว.192/2559
  พระ
  พรสวรรค์
  ฐิติญาโณ
  ใจตรง
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  193
  ว.193/2559
  ดร.
  พระครูศรีปัญญาวิกรม
  บุญเรือง
  เจนทร
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  194
  ว.194/2559
  ดร.
  สุทธิพันธ์
  อรัญญวาส
  ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
  195
  ว.195/2559
  ดร.
  คิด
  วรุณดี
  วิทยาเขตหนองคาย
  196
  ว.196/2559
  พระครูวาปีจันทคุณ
  อัศเจรีย์
  พันธ์แก้ว
  ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
  197
  ว.197/2559
  พระพุทธิสารมุนี
  สุเทพ
  มูลสุข
  ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
  198
  ว.198/2559
  ดร.
  พระมหา
  อิสรกานต์
  ฐิตปุญฺโญ
  ไชยพร
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  199
  ว.199/2559
  นาย
  สิทธิโชค
  ปาณะศรี
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  200
  ว.200/2559
  ดร.
  พระมหา
  สุทิตย์
  อาภากโร
  อบอุ่น
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  201
  ว.201/2559
  ผศ.ดร.
  พระสุธีธรรมานุวัตร
  เทียบ
  สิริญาโณ
  มาลัย
  คณะพุทธศาสตร์
  202
  ว.202/2559
  ดร.
  วิโรจน์
  พรหมสุด
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  203
  ว.203/2559
  พระมหา
  ปรีดา
  ขนฺติโสภโณ
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  204
  ว.204/2559
  พระมหา
  สุเทพ
  สุปณฺฑิโต
  ผิวเผือด
  คณะสังคมศาสตร์
  205
  ว.205/2559
  นาย
  ประสิทธิ์
  พันธวงษ์
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  206
  ว.206/2559
  พระมหา
  นันทวิทย์
  ธีรภทฺโท
  แก้วบุตรดี
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  207
  ว.207/2559
  ดร.
  พระ
  ชยานันทมุนี
  ธรรมวัตร ณ น่าน
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  208
  ว.208/2559
  พระมหา
  ชุติภัค
  อภินนฺโท
  แหมทอง
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  209
  ว.209/2559
  พระมหา
  สมยศ
  สุทฺธิสิริ
  คุ้มม่วง
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  210
  ว.210/2559
  พระมหา
  ธนกร
  กิตฺติปญฺโญ
  สร้อยศรี
  วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์
  211
  ว.211/2559
  พระ
  พีระพงศ์
  ฐิตธมฺโม
  โชตินอก
  วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์
  212
  ว.212/2559
  ดร.
  จุฑามาศ
  วารีแสงทิพย์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  213
  ว.213/2559
  นาย
  บุญยืน
  งามเปรี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  214
  ว.214/2559
  พระราชสีมาภรณ์
  วันชัย
  กงสันเทียะ
  วิทยาเขตนครราชสีมา
  215
  ว.215/2559
  ดร.
  พระ
  สรวิชญ์
  อภิปญฺโญ
  ดวงชัย
  คณะครุศาสตร์