• คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1142/2565

     

    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1142/2565

    เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (ปีงบประมาณ 2566)

     

    12-1142_2565