• คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1141/2565

    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 1141/2565

    เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้าง (ปีงบประมาณ 2566)

    11-1141_256511-1141_2565-2