• คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว

    ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย มาตรา ๒๘ กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีมอบอำนาจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาและการดำเนินคดีให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งเป็นคฤหัสถ์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี นั้น

    แต่เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ขยายส่วนงานออกเป็น วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อให้การทำสัญญาดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้างบุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว ผู้รับมอบลงอำนาจในสัญญาให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีลงนามในสัญญาแทนอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ทั้งนี้ต้องมีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่อนุมัติจ้างหรือคำสั่งมหาวิทยาลัยก่อน
    6100.5_38_Page_26100.5_38_Page_3

    >> DOWNLOAD <<