Yearly Archives: 2022

 • %e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-390x220

  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  Posted on May 9, 2022 by law law in ข่าว.

  บันทึกเทป และดาวน์โหลดวุฒิบัตรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโดยกองกิจการพิเศษ และกองนิติการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live : MCU TV NEWS, MCU TV LIVE, MCU TV CHANNEL Youtube : MCU TV www.tv.mcu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับเชื่อถือรวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๑ รูป/คน ในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมให้โอวาทอันมีใจความสำคัญ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นเนืองนิตย์ ประกอบด้วย ๑) อปริหานิยธรรม […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Q&A ถาม-ตอบ โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ฯ

  Posted on April 27, 2022 by law law in ดาวน์โหลด, สารสนเทศส่วนงาน.
  Continue Reading...
  No Comments.
 • 20220312111036_516ba33d-6c39-4027-a9d5-255680427f4e

  โครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง

  Posted on March 29, 2022 by law law in ข่าว, ประชาสัมพันธ์.

  สรุปโครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรฯ สรุปโครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ผ่านระบบ Application Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการกล่าวรายงานต่อองค์อธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Application Zoom, ยูทูป, Mcu TV และเฟสบุคไลน์ รวมทั้งสิ้น ๕,๖๓๐ รูป/คน โดยภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดพร้อมให้หลักคิดในการทำงานที่สำคัญอีกสองประการคือ หลักอัตตหิตสมบัติ (ประโยชน์ส่วนตน) และหลักปรหิตปฏิบัติ (การทำประโยชน์ส่วนรวม) โดยคนทำงานนั้นจักต้องกระทำตนให้มีความพร้อมที่จักทำงานโดยยึดอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์เป็นที่ตั้ง ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้อันเป็นบ่อเกิดความพร้อม ๔ ดี คือ เราดี สถาบันดี สังคมดี […]

  Continue Reading...
  No Comments.