Daily Archives: Monday August 1st, 2016

  • สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2560

    Posted on August 1, 2016 by mculaw in ข่าว, สัญญา.

    สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2560 ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน 1 ว.001/2560 รศ.ดร. นาย สุรพล  – สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 2 ว.002/2560 พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม 3 ว.003/2560 นาย วรวิทย์ นิเทศศิลป์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 4 ว.004/2560 นาย พูนชัย ปันธิยะ วิทยาเขตเชียงใหม่ 5 ว.005/2560 พระครูธีรสุตพจน์ สง่า ไชยวงศ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 6 ว.006/2560 นาย พลวัฒน์ หารุคำจา วิทยาเขตเชียงใหม่ 7 ว.007/2560 นางสาว สุนทรี สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่ 8 […]

    Continue Reading...
    No Comments.