โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

บันทึกเทป และดาวน์โหลดวุฒิบัตรโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 

📌โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา📌

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโดยกองกิจการพิเศษ และกองนิติการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live : MCU TV NEWS, MCU TV LIVE, MCU TV CHANNEL Youtube : MCU TV www.tv.mcu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับเชื่อถือรวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
รวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๑ รูป/คน

ในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมให้โอวาทอันมีใจความสำคัญ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นเนืองนิตย์ ประกอบด้วย ๑) อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ๒) สาราณียธรรม ๖ ประการ และ ๓) อิทธิบาท ๔ ประการ โดยให้เพิ่ม หลักสุจริตธรรม และหลักยุติธรรม ในองค์กร และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน อันเป็นกลไกอัตลักษณ์สำคัญเฉพาะที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

ต่อจากนั้น มีการเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา : นโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการ ป.ป.ช. ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา (กกอ.) และอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล ดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เนื้อหาโดยสรุปจากการเสวนาได้กล่าวถึง องค์ประกอบของธรรมาภิบาล ขอบเขตของความดีจากบุคคลสู่องค์กร การสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบโดยมีผู้ปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรค้นหาจุกบกพร่องและเสริมความเข็มแข็ง เพื่อกำจัดบาป ๖ ประการในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้ ๑) ป้องกัน ๒) เตรียมการ ๓) สอบสวนหาความจริง ๔) แก้ไขให้ถูกต้อง โปร่งใส สรุปผลให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมทางด้านความชื่อตรงในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีความสุจริตเป็นปกติ
ไม่คิดว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรคในการทำงาน

มหาวิทยาลัยสงฆ์ควรเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณธรรมมีองค์ความรู้ที่สามารถเป็นผู้นำทางด้าน
ธรรมาภิบาลได้อย่างดียิ่ง โดยนำหลักคุณธรรม คือ หิริ และโอตตัปปะ มาใช้ร่วมกับหลักนิติธรรม เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นแนวทางหรือมาตรฐานในการบริหารงาน และการดำเนินงานภายในรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลว่าสามารถทำให้องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปอย่างโปร่งใสได้รับการยอมรับเชื่อถือรวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในช่วงท้ายมีพิธีปิดโดย พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาอย่างแท้จริง
และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้

📱สามารถดาวน์โหลด e-Bookโครงการแนวปฏิบัติฯ ได้ที่ลิงค์ดังนี้
https://online.pubhtml5.com/qcmm/kzgj/index.html

 

📝 สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ที่ คลิก