[:TH]บุคลากร[:en]Personnel[:th]บุคลากร[:]

[:TH]โครงสร้างผู้บริหาร บุคลากร[:en]map2[:th]

ผู้บริหาร

surapun

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ

pichet

ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

กฎหมาย

ดาวน์โหลด (1)

นายธวัช แย้มปิ๋ว
รองผู้อำนวยการกองนิติการ

นิติกรรม

ดาวน์โหลด

นางสาวสุภัทรา ทองดี
นิติกร

วินัย

พี่นัด

นายวีรวัฒน์ แสนชัย
นิติกร

ตุล

นายวัชร์สร นาคศรี
นิติกร

นักจัดการ

รูปพี่อร
นางสาวกัญญาภัค เจริญดี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมณฑิรา  แซ่เตียว
นักจัดการงานทั่วไป

[:]