• โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

    page

    ร่างโครงการตรวจงานกองนิติการในส่วนภูมิภาค_Page_1

    ร่างโครงการตรวจงานกองนิติการในส่วนภูมิภาค_Page_2ร่างโครงการตรวจงานกองนิติการในส่วนภูมิภาค_Page_3