• สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560

  [:TH]%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7-2560

  สัญญา  ผู้รับจ้าง ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2560 002/2560 นาย ธานินท์ เมียส ผู้ประสานงานต่างประเทศ คณะพุทธศาสตร์
  2 003/2560 004/2560 นาย สุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  3 005/2560 006/2560 นางสาว สุกัญญา แจ้งนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  4 007/2560 008/2560 นาย พลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  5 009/2560 010/2560 นางสาว กาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  6 011/2560 012/2560 นางสาว วันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  7 013/2560 014/2560 นางสาว สุมาลี บุญเรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  8 015/2560 016/2560 นาง วนิดา ยอดนพเก้า แม่บ้าน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  9 017/2560 018/2560 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา
  10 019/2560 020/2560 Mr. Dion Oliver Peoples อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  11 021/2560 022/2560 นาย สุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  12 023/2560 024/2560
  13 025/2560 026/2560 นาย สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  14 027/2560 028/2560 นาย ฤทธิ์ไกร ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  15 029/2560 030/2560 นาย สดใส เจือจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  16 031/2560 032/2560 นาย เอกชัย บุญเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  17 033/2560 034/2560 นาย ธวัชชัย เย็นใจมา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  18 035/2560 036/2560 นางสาว วิภา สิงห์คำคา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  19 037/2560 038/2560 นางสาว ราตรี รัตนโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  20 039/2560 040/2560 นางสาว วชิราภรณ์ สีสวย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  21 041/2560 042/2560 พระมหา พลกิตต์ ภูริปญฺโญ สุรชน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  22 043/2560 044/2560 พระ สัมฤทธิ์ มหาวีโร มะพารัมย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  23 045/2560 046/2560 นาย ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  24 047/2560 048/2560 นางสาว จันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  25 049/2560 050/2560 นาย วิชัย แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปชส มจร
  26 051/2560 052/2560 นาย ดอน สตาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  27 053/2560 054/2560 นาย ถนัด ไชยพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  28 055/2560 056/2560 นาย อภิลักษณ์ กาวินำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  29 057/2560 058/2560 พระราชวิสุทธิโมลี มนู ทองพืช นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  30 059/2560 060/2560 นาย สมพร ประวรรณากร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  31 061/2560 062/2560 นาย โยธิน กิติคุณ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  32 063/2560 064/2560 นาย เอกพล สร้อยจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  33 065/2560 066/2560 นาย วิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  34 067/2560 068/2560 นางสาว สุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  35 069/2560 070/2560 นาย วิจิตร ศรีสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโน
  36 071/2560 072/2560 นาย ภูวนิย ปริศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  37 073/2560 074/2560 นาย นภดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  38 075/2560 076/2560 นาย ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  39 077/2560 078/2560 นาย ประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  40 079/2560 080/2560 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  41 081/2560 082/2560 นางสาว วรรณา นอกไธสง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  42 083/2560 084/2560 นาย วิจารณ์ จันทร์สันต์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  43 085/2560 086/2560 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  44 087/2560 088/2560 นาย อภิวัฒน์ สัณฐาน นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  45 089/2560 090/2560 พระ ชรันดร์ ธีรวโร สาระกูล นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  46 091/2560 092/2560 นาย สุวิทย์ แซวรัมย์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  47 093/2560 094/2560 พระมหา สินธุ์ ฐิตรํสี สุนทราธร อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  48 095/2560 096/2560 พระมหา เล็ก กนฺตวีโร จบศรี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  49 097/2560 098/2560 พระครูธรรมธร บุญชู สิทฺธิปญฺโญ เกิดชูชื่น อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  50 099/2560 100/2560 พระมหา ศิริ สิริจนฺโท ทุมเสน อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  51 101/2560 102/2560 นาย ชัยรัตน์ ใจดี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  52 103/2560 104/2560 นาย วิวรรธน์ สายแสง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  53 105/2560 106/2560 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  54 107/2560 108/2560 นาย สานนท์ วิบูลย์ศิลป์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  55 109/2560 110/2560 นาย อภินันท์ ทองอาสน์ พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  56 111/2560 112/2560 นาย ภิญโญ แสนสุข พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  57 113/2560 114/2560 นาย พศิน ประสารโชค พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  58 115/2560 116/2560 นาย มงคล เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  59 117/2560 118/2560 นาย มานิต แน่นอุดร พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  60 119/2560 120/2560 นาย สำรวย เกิดไธสง พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  61 121/2560 122/2560 พระ จวน สิริวฑฺฒโน ยากับ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  62 123/2560 124/2560 พระมหา บุญยง อภิชาโต เพียพยัคฆ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  63 125/2560 126/2560 นางสาว นฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  64 127/2560 128/2560 นางสาว ชญานุช สามัญ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  65 129/2560 130/2560 พระมหา อาศิร วชิรนาโค นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  66 131/2560 132/2560 นางสาว พิณจ์ทอง แมนสุมิตรชัย อาจารย์ สถาบันภาษา
  67 133/2560 134/2560 นาย สุรัตน์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักพิมพ์ มจร
  68 135/2560 136/2560 นาย ภานะพล เพ็งน้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลังและทรัพย์สิน
  69 137/2560 138/2560 นาย บุณยธร แสงโนรี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  70 139/2560 140/2560 พระ วีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  71 141/2560 142/2560 นางสาว เรวดี จรรยา นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  72 143/2560 144/2560 นาย สมโภช นินศรี นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
  73 145/2560 146/2560 นางสาว พัทธนันท์ บุญแรง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
  74 147/2560 148/2560 นางสาว รัชดา ลำประไพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะมนุษย์ศาสตร์
  75 149/2560 150/2560 พระ หน่อแสง อคฺคเสโน นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  76 151/2560 152/2560 นางสาว ลลิตา พิมพ์รัตน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  77 153/2560 154/2560 นาย วัชระ สุวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  78 155/2560 156/2560 พระมหา สมศักดิ์ อติเมโธ สงวนดี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  79 157/2560 158/2560 พระมหา ดวงเด่น ธิตญาโณ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  80 159/2560 160/2560 พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  81 161/2560 162/2560 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  82 163/2560 164/2560 พระมหา วุฒิเมธส์ วุฑฺฒิเมโธ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  83 165/2560 166/2560 พระมหา ดนัย อุปวฑฒโน นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  84 167/2560 168/2560 นาง พูนสุข มาศรังสรรค์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  85 169/25620 170/2560 นพ. บรรพต ต้นธีรวงศ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  86 171/2560 172/2560 พระมหา ประเสริฐ อคฺคาตโธ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  87 173/2560 174/2560 นาย ชินนาท สุทธิกุญธร นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  88 175/2560 176/2560 นางสาว สิรินาฎ พิมพ์เสนาะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย
  89 177/2560 178/2560 นาย บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  90 179/2560 180/2560 นาย นพ เฟื่องฟู อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  91 181/2560 182/2560 นาย อนุชา พละกุล อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  92 183/2560 184/2560 นาง ศิริเพ็ญ สุดแสนสง่า อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  93 185/2560 186/2560 นาย ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  94 187/2560 188/2560 พระครูอุดมเจติยารักษ์ ดนัย นรคฺตโม สำแดงเดช อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  95 189/2560 190/2560 พระครูวิจิตรสรคุณ ศิริชัย เพ็ชรรัตน์ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  96 191/2560 192/2560 พระครูเกษมวัชรดิตถ์ เกษม ฐิติสมฺปนฺโน รอดจากทุกข์ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  97 193/2560 194/2560 พระครูสุนทรวัชรการ อำพล อพโล วณิชย์ธิติกาล อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  98 195/2560 196/2560 พระครูญาณเพชรรัตน์ เทวินทร์ สีสุกใส อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  99 197/2560 198/2560 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ เกตุเขียว อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  100 199/2560 200/2560 นางสาว อุษณีย์ เลิศอาวาส นักวิชาการการเงินและบัญชี หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  101 201/2560 202/2560 นาย เอกพจน์ มหิมา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  102 203/2560 204/2560 นางสาว นิรวรรณ ทองมี นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  103 205/2560 206/2560 นางสาว นันทิยา พวงไพโรจน์ บรรณารักษ์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  104 207/2560 208/2560 นาย ธรรมนูญ มั่งมีสุข นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  105 209/2560 210/2560 พระปลัด ปรัชญา ธนฺติจิตฺโต จิตต์ผ่องใส นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  106 211/2560 212/2560 พระ อาคม อาคมธีโร กุญแจนาค นักจัดการงานทั่วไป หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  107 213/2560 214/2560 นาย กฤช เพิ่มทันต์จิตต์ อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  108 215/2560 216/2560 นางสาว มณฑิรา แซ่เตียว นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  109 217/2560 218/2560 นางสาว ณัฏฐา เอี้ยวคนอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์
  110 219/2560 220/2560 นาง วรณิชชา ศรีสองเมือง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  111 221/2560 222/2560 นางสาว จิตตรา ราชเกตุ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  112 223/2560 224/2560 ภิกษุณี อัมพิกา คูวินิชกุล นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศน์สัมพันธ์
  113 225/2560 226/2560 นาย ศิโรดม วชิรวราภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศน์สัมพันธ์
  114 227/2560 228/2560 พระ กฤษกรณ์ เขมโสภโณ นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  115 229/2560 230/2560 นาย นเรศ ตรงต่อกิจ นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  116 231/2560 232/2560 นาย สมพงศ์ ไมตรีจิต นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  117 233/2560 234/2560 นางสาว สินจัย บุญทศ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  118 235/2560 236/2560 ว่าที่ร้อยตรี สมควร จันพา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  119 237/2560 238/2560 นาย พิทักษ์พงศ์ จิตเย็น นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  120 239/2560 240/2560 นาย อางกูล สกุลวงษ์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  121 241/2560 242/2560 นาย ถาวร ขันดี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  122 243/2560 244/2560 นาย ไข่ มุกดาหาร นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  123 245/2560 246/2560 นาย กิตติศักดิ์ สอนศิริ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  124 247/2560 248/2560 นาย สมยศ สดสี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  125 249/2560 250/2560 นาย สมควร อยู่เกตุ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  126 251/2560 252/2560 นาย พิชิต ทองคำโฮ้ง นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  127 253/2560 254/2560 นาย สันติ ทารักษา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  128 255/2560 256/2560 นาย วิชัย กองเกิดสุข นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  129 257/2560 258/2560 นาย ธวัชชัย คล้ายสังข์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  130 259/2560 260/2560 นาย ศิวกรณ์ ด้วงสกุล นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  131 261/2560 262/2560 นาย คำจันทร์ มามะณี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  132 263/2560 264/2560 นางสาว พรชนก อบมา นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  133 265/2560 266/2560 นางสาว ศุภสี นัยศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  134 267/2560 268/2560 นาย สุนี ถึงปัดชา นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  135 269/2560 270/2560 นาย จ่ามยุ่น ลุงเฮือง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  136 271/2560 272/2560 นาย โกเมศ ขวัญเมือง อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์
  137 273/2560 274/2560 นาย ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์
  138 275/2560 076/2560 พระสิทธินิติธาดา ชลัช โชติทุตฺโต พรหมะวัน อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์
  139 277/2560 278/2560 นางสาว วิภาพร เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  140 279/2560 280/2560 นาย ไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  141 281/2560 282/2560 นาย วีระศักดิ์ จิตเย็น นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  142 283/2560 284/2560 นาย ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์

  [:en]%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7-2560

  สัญญา  ผู้รับจ้าง ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2560 002/2560 นาย ธานินท์ เมียส ผู้ประสานงานต่างประเทศ คณะพุทธศาสตร์
  2 003/2560 004/2560 นาย สุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  3 005/2560 006/2560 นางสาว สุกัญญา แจ้งนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  4 007/2560 008/2560 นาย พลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  5 009/2560 010/2560 นางสาว กาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  6 011/2560 012/2560 นางสาว วันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  7 013/2560 014/2560 นางสาว สุมาลี บุญเรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  8 015/2560 016/2560 นาง วนิดา ยอดนพเก้า แม่บ้าน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  9 017/2560 018/2560 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา
  10 019/2560 020/2560 Mr. Dion Oliver Peoples อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  11 021/2560 022/2560 นาย สุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  12 023/2560 024/2560
  13 025/2560 026/2560 นาย สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  14 027/2560 028/2560 นาย ฤทธิ์ไกร ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  15 029/2560 030/2560 นาย สดใส เจือจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  16 031/2560 032/2560 นาย เอกชัย บุญเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  17 033/2560 034/2560 นาย ธวัชชัย เย็นใจมา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  18 035/2560 036/2560 นางสาว วิภา สิงห์คำคา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  19 037/2560 038/2560 นางสาว ราตรี รัตนโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  20 039/2560 040/2560 นางสาว วชิราภรณ์ สีสวย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  21 041/2560 042/2560 พระมหา พลกิตต์ ภูริปญฺโญ สุรชน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  22 043/2560 044/2560 พระ สัมฤทธิ์ มหาวีโร มะพารัมย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  23 045/2560 046/2560 นาย ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  24 047/2560 048/2560 นางสาว จันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  25 049/2560 050/2560 นาย วิชัย แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปชส มจร
  26 051/2560 052/2560 นาย ดอน สตาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  27 053/2560 054/2560 นาย ถนัด ไชยพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  28 055/2560 056/2560 นาย อภิลักษณ์ กาวินำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  29 057/2560 058/2560 พระราชวิสุทธิโมลี มนู ทองพืช นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  30 059/2560 060/2560 นาย สมพร ประวรรณากร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  31 061/2560 062/2560 นาย โยธิน กิติคุณ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  32 063/2560 064/2560 นาย เอกพล สร้อยจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  33 065/2560 066/2560 นาย วิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  34 067/2560 068/2560 นางสาว สุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  35 069/2560 070/2560 นาย วิจิตร ศรีสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโน
  36 071/2560 072/2560 นาย ภูวนิย ปริศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  37 073/2560 074/2560 นาย นภดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  38 075/2560 076/2560 นาย ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  39 077/2560 078/2560 นาย ประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  40 079/2560 080/2560 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  41 081/2560 082/2560 นางสาว วรรณา นอกไธสง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  42 083/2560 084/2560 นาย วิจารณ์ จันทร์สันต์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  43 085/2560 086/2560 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  44 087/2560 088/2560 นาย อภิวัฒน์ สัณฐาน นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  45 089/2560 090/2560 พระ ชรันดร์ ธีรวโร สาระกูล นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  46 091/2560 092/2560 นาย สุวิทย์ แซวรัมย์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  47 093/2560 094/2560 พระมหา สินธุ์ ฐิตรํสี สุนทราธร อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  48 095/2560 096/2560 พระมหา เล็ก กนฺตวีโร จบศรี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  49 097/2560 098/2560 พระครูธรรมธร บุญชู สิทฺธิปญฺโญ เกิดชูชื่น อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  50 099/2560 100/2560 พระมหา ศิริ สิริจนฺโท ทุมเสน อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  51 101/2560 102/2560 นาย ชัยรัตน์ ใจดี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  52 103/2560 104/2560 นาย วิวรรธน์ สายแสง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  53 105/2560 106/2560 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  54 107/2560 108/2560 นาย สานนท์ วิบูลย์ศิลป์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  55 109/2560 110/2560 นาย อภินันท์ ทองอาสน์ พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  56 111/2560 112/2560 นาย ภิญโญ แสนสุข พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  57 113/2560 114/2560 นาย พศิน ประสารโชค พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  58 115/2560 116/2560 นาย มงคล เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  59 117/2560 118/2560 นาย มานิต แน่นอุดร พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  60 119/2560 120/2560 นาย สำรวย เกิดไธสง พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  61 121/2560 122/2560 พระ จวน สิริวฑฺฒโน ยากับ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  62 123/2560 124/2560 พระมหา บุญยง อภิชาโต เพียพยัคฆ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  63 125/2560 126/2560 นางสาว นฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  64 127/2560 128/2560 นางสาว ชญานุช สามัญ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  65 129/2560 130/2560 พระมหา อาศิร วชิรนาโค นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  66 131/2560 132/2560 นางสาว พิณจ์ทอง แมนสุมิตรชัย อาจารย์ สถาบันภาษา
  67 133/2560 134/2560 นาย สุรัตน์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักพิมพ์ มจร
  68 135/2560 136/2560 นาย ภานะพล เพ็งน้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลังและทรัพย์สิน
  69 137/2560 138/2560 นาย บุณยธร แสงโนรี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  70 139/2560 140/2560 พระ วีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  71 141/2560 142/2560 นางสาว เรวดี จรรยา นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  72 143/2560 144/2560 นาย สมโภช นินศรี นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
  73 145/2560 146/2560 นางสาว พัทธนันท์ บุญแรง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
  74 147/2560 148/2560 นางสาว รัชดา ลำประไพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะมนุษย์ศาสตร์
  75 149/2560 150/2560 พระ หน่อแสง อคฺคเสโน นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  76 151/2560 152/2560 นางสาว ลลิตา พิมพ์รัตน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  77 153/2560 154/2560 นาย วัชระ สุวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  78 155/2560 156/2560 พระมหา สมศักดิ์ อติเมโธ สงวนดี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  79 157/2560 158/2560 พระมหา ดวงเด่น ธิตญาโณ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  80 159/2560 160/2560 พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  81 161/2560 162/2560 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  82 163/2560 164/2560 พระมหา วุฒิเมธส์ วุฑฺฒิเมโธ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  83 165/2560 166/2560 พระมหา ดนัย อุปวฑฒโน นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  84 167/2560 168/2560 นาง พูนสุข มาศรังสรรค์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  85 169/25620 170/2560 นพ. บรรพต ต้นธีรวงศ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  86 171/2560 172/2560 พระมหา ประเสริฐ อคฺคาตโธ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  87 173/2560 174/2560 นาย ชินนาท สุทธิกุญธร นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  88 175/2560 176/2560 นางสาว สิรินาฎ พิมพ์เสนาะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย
  89 177/2560 178/2560 นาย บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  90 179/2560 180/2560 นาย นพ เฟื่องฟู อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  91 181/2560 182/2560 นาย อนุชา พละกุล อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  92 183/2560 184/2560 นาง ศิริเพ็ญ สุดแสนสง่า อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  93 185/2560 186/2560 นาย ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  94 187/2560 188/2560 พระครูอุดมเจติยารักษ์ ดนัย นรคฺตโม สำแดงเดช อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  95 189/2560 190/2560 พระครูวิจิตรสรคุณ ศิริชัย เพ็ชรรัตน์ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  96 191/2560 192/2560 พระครูเกษมวัชรดิตถ์ เกษม ฐิติสมฺปนฺโน รอดจากทุกข์ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  97 193/2560 194/2560 พระครูสุนทรวัชรการ อำพล อพโล วณิชย์ธิติกาล อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  98 195/2560 196/2560 พระครูญาณเพชรรัตน์ เทวินทร์ สีสุกใส อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  99 197/2560 198/2560 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ เกตุเขียว อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  100 199/2560 200/2560 นางสาว อุษณีย์ เลิศอาวาส นักวิชาการการเงินและบัญชี หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  101 201/2560 202/2560 นาย เอกพจน์ มหิมา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  102 203/2560 204/2560 นางสาว นิรวรรณ ทองมี นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  103 205/2560 206/2560 นางสาว นันทิยา พวงไพโรจน์ บรรณารักษ์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  104 207/2560 208/2560 นาย ธรรมนูญ มั่งมีสุข นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  105 209/2560 210/2560 พระปลัด ปรัชญา ธนฺติจิตฺโต จิตต์ผ่องใส นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  106 211/2560 212/2560 พระ อาคม อาคมธีโร กุญแจนาค นักจัดการงานทั่วไป หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  107 213/2560 214/2560 นาย กฤช เพิ่มทันต์จิตต์ อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  108 215/2560 216/2560 นางสาว มณฑิรา แซ่เตียว นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  109 217/2560 218/2560 นางสาว ณัฏฐา เอี้ยวคนอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์
  110 219/2560 220/2560 นาง วรณิชชา ศรีสองเมือง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  111 221/2560 222/2560 นางสาว จิตตรา ราชเกตุ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  112 223/2560 224/2560 ภิกษุณี อัมพิกา คูวินิชกุล นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศน์สัมพันธ์
  113 225/2560 226/2560 นาย ศิโรดม วชิรวราภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศน์สัมพันธ์
  114 227/2560 228/2560 พระ กฤษกรณ์ เขมโสภโณ นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  115 229/2560 230/2560 นาย นเรศ ตรงต่อกิจ นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  116 231/2560 232/2560 นาย สมพงศ์ ไมตรีจิต นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  117 233/2560 234/2560 นางสาว สินจัย บุญทศ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  118 235/2560 236/2560 ว่าที่ร้อยตรี สมควร จันพา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  119 237/2560 238/2560 นาย พิทักษ์พงศ์ จิตเย็น นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  120 239/2560 240/2560 นาย อางกูล สกุลวงษ์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  121 241/2560 242/2560 นาย ถาวร ขันดี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  122 243/2560 244/2560 นาย ไข่ มุกดาหาร นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  123 245/2560 246/2560 นาย กิตติศักดิ์ สอนศิริ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  124 247/2560 248/2560 นาย สมยศ สดสี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  125 249/2560 250/2560 นาย สมควร อยู่เกตุ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  126 251/2560 252/2560 นาย พิชิต ทองคำโฮ้ง นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  127 253/2560 254/2560 นาย สันติ ทารักษา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  128 255/2560 256/2560 นาย วิชัย กองเกิดสุข นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  129 257/2560 258/2560 นาย ธวัชชัย คล้ายสังข์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  130 259/2560 260/2560 นาย ศิวกรณ์ ด้วงสกุล นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  131 261/2560 262/2560 นาย คำจันทร์ มามะณี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  132 263/2560 264/2560 นางสาว พรชนก อบมา นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  133 265/2560 266/2560 นางสาว ศุภสี นัยศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  134 267/2560 268/2560 นาย สุนี ถึงปัดชา นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  135 269/2560 270/2560 นาย จ่ามยุ่น ลุงเฮือง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  136 271/2560 272/2560 นาย โกเมศ ขวัญเมือง อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์
  137 273/2560 274/2560 นาย ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์
  138 275/2560 076/2560 พระสิทธินิติธาดา ชลัช โชติทุตฺโต พรหมะวัน อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์
  139 277/2560 278/2560 นางสาว วิภาพร เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  140 279/2560 280/2560 นาย ไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  141 281/2560 282/2560 นาย วีระศักดิ์ จิตเย็น นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  142 283/2560 284/2560 นาย ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ อาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์

   

   [:th]02 ฐานข้อมูล สัญญาลูกจ้างชั่วคราว

  สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2560 002/2560 นาย ธานินท์ เมียส ผู้ประสานงานต่างประเทศ คณะพุทธศาสตร์
  2 003/2560 004/2560 นาย สุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  3 005/2560 006/2560 นางสาว สุกัญญา แจ้งนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  4 007/2560 008/2560 นาย พลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  5 009/2560 010/2560 นางสาว กาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  6 011/2560 012/2560 นางสาว วันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  7 013/2560 014/2560 นางสาว สุมาลี บุญเรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  8 015/2560 016/2560 นาง วนิดา ยอดนพเก้า แม่บ้าน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  9 017/2560 018/2560 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา
  10 019/2560 020/2560 Mr. Dion Oliver Peoples อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  11 021/2560 022/2560 นาย สุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  12 023/2560 024/2560
  13 025/2560 026/2560 นาย สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  14 027/2560 028/2560 นาย ฤทธิ์ไกร ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  15 029/2560 030/2560 นาย สดใส เจือจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  16 031/2560 032/2560 นาย เอกชัย บุญเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  17 033/2560 034/2560 นาย ธวัชชัย เย็นใจมา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  18 035/2560 036/2560 นางสาว วิภา สิงห์คำคา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  19 037/2560 038/2560 นางสาว ราตรี รัตนโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  20 039/2560 040/2560 นางสาว วชิราภรณ์ สีสวย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  21 041/2560 042/2560 พระมหา พลกิตต์ ภูริปญฺโญ สุรชน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  22 043/2560 044/2560 พระ สัมฤทธิ์ มหาวีโร มะพารัมย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  23 045/2560 046/2560 นาย ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  24 047/2560 048/2560 นางสาว จันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  25 049/2560 050/2560 นาย วิชัย แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปชส มจร
  26 051/2560 052/2560 นาย ดอน สตาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  27 053/2560 054/2560 นาย ถนัด ไชยพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  28 055/2560 056/2560 นาย อภิลักษณ์ กาวินำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  29 057/2560 058/2560 พระราชวิสุทธิโมลี มนู ทองพืช นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  30 059/2560 060/2560 นาย สมพร ประวรรณากร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  31 061/2560 062/2560 นาย โยธิน กิติคุณ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  32 063/2560 064/2560 นาย เอกพล สร้อยจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  33 065/2560 066/2560 นาย วิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  34 067/2560 068/2560 นางสาว สุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโน
  35 069/2560 070/2560 นาย วิจิตร ศรีสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโน
  36 071/2560 072/2560 นาย ภูวนิย ปริศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  37 073/2560 074/2560 นาย นภดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  38 075/2560 076/2560 นาย ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  39 077/2560 078/2560 นาย ประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
  40 079/2560 080/2560 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  41 081/2560 082/2560 นางสาว วรรณา นอกไธสง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  42 083/2560 084/2560 นาย วิจารณ์ จันทร์สันต์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  43 085/2560 086/2560 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  44 087/2560 088/2560 นาย อภิวัฒน์ สัณฐาน นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  45 089/2560 090/2560 พระ ชรันดร์ ธีรวโร สาระกูล นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  46 091/2560 092/2560 นาย สุวิทย์ แซวรัมย์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  47 093/2560 094/2560 พระมหา สินธุ์ ฐิตรํสี สุนทราธร อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  48 095/2560 096/2560 พระมหา เล็ก กนฺตวีโร จบศรี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  49 097/2560 098/2560 พระครูธรรมธร บุญชู สิทฺธิปญฺโญ เกิดชูชื่น อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  50 099/2560 100/2560 พระมหา ศิริ สิริจนฺโท ทุมเสน อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  51 101/2560 102/2560 นาย ชัยรัตน์ ใจดี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  52 103/2560 104/2560 นาย วิวรรธน์ สายแสง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  53 105/2560 106/2560 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  54 107/2560 108/2560 นาย สานนท์ วิบูลย์ศิลป์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  55 109/2560 110/2560 นาย อภินันท์ ทองอาสน์ พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  56 111/2560 112/2560 นาย ภิญโญ แสนสุข พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  57 113/2560 114/2560 นาย พศิน ประสารโชค พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  58 115/2560 116/2560 นาย มงคล เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  59 117/2560 118/2560 นาย มานิต แน่นอุดร พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  60 119/2560 120/2560 นาย สำรวย เกิดไธสง พนักงานขับรถยนต์ กองคลังและทรัพย์สิน
  61 121/2560 122/2560 พระ จวน สิริวฑฺฒโน ยากับ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  62 123/2560 124/2560 พระมหา บุญยง อภิชาโต เพียพยัคฆ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  63 125/2560 126/2560 นางสาว นฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  64 127/2560 128/2560 นางสาว ชญานุช สามัญ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  65 129/2560 130/2560 พระมหา อาศิร วชิรนาโค นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  66 131/2560 132/2560 นางสาว พิณจ์ทอง แมนสุมิตรชัย อาจารย์ สถาบันภาษา
  67 133/2560 134/2560 นาย สุรัตน์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักพิมพ์ มจร
  68 135/2560 136/2560 นาย ภานะพล เพ็งน้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลังและทรัพย์สิน
  69 137/2560 138/2560 นาย บุณยธร แสงโนรี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  70 139/2560 140/2560 พระ วีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  71 141/2560 142/2560 นางสาว เรวดี จรรยา นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  72 143/2560 144/2560 นาย สมโภช นินศรี นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
  73 145/2560 146/2560 นางสาว พัทธนันท์ บุญแรง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
  74 147/2560 148/2560 นางสาว รัชดา ลำประไพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะมนุษย์ศาสตร์
  75 149/2560 150/2560 พระ หน่อแสง อคฺคเสโน นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  76 151/2560 152/2560 นางสาว ลลิตา พิมพ์รัตน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  77 153/2560 154/2560 นาย วัชระ สุวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  78 155/2560 156/2560 พระมหา สมศักดิ์ อติเมโธ สงวนดี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  79 157/2560 158/2560 พระมหา ดวงเด่น ธิตญาโณ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  80 159/2560 160/2560 พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  81 161/2560 162/2560 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  82 163/2560 164/2560 พระมหา วุฒิเมธส์ วุฑฺฒิเมโธ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  83 165/2560 166/2560 พระมหา ดนัย อุปวฑฒโน นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  84 167/2560 168/2560 นาง พูนสุข มาศรังสรรค์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  85 169/25620 170/2560 นพ. บรรพต ต้นธีรวงศ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  86 171/2560 172/2560 พระมหา ประเสริฐ อคฺคาตโธ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  87 173/2560 174/2560 นาย ชินนาท สุทธิกุญธร นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  88 175/2560 176/2560 นางสาว สิรินาฎ พิมพ์เสนาะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย
  89 177/2560 178/2560 นาย บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  90 179/2560 180/2560 นาย นพ เฟื่องฟู อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  91 181/2560 182/2560 นาย อนุชา พละกุล อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  92 183/2560 184/2560 นาง ศิริเพ็ญ สุดแสนสง่า อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  93 185/2560 186/2560 นาย ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  94 187/2560 188/2560 พระครูอุดมเจติยารักษ์ ดนัย นรคฺตโม สำแดงเดช อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  95 189/2560 190/2560 พระครูวิจิตรสรคุณ ศิริชัย เพ็ชรรัตน์ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  96 191/2560 192/2560 พระครูเกษมวัชรดิตถ์ เกษม ฐิติสมฺปนฺโน รอดจากทุกข์ อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  97 193/2560 194/2560 พระครูสุนทรวัชรการ อำพล อพโล วณิชย์ธิติกาล อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  98 195/2560 196/2560 พระครูญาณเพชรรัตน์ เทวินทร์ สีสุกใส อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  99 197/2560 198/2560 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ เกตุเขียว อาจารย์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  100 199/2560 200/2560 นางสาว อุษณีย์ เลิศอาวาส นักวิชาการการเงินและบัญชี หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  101 201/2560 202/2560 นาย เอกพจน์ มหิมา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  102 203/2560 204/2560 นางสาว นิรวรรณ ทองมี นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  103 205/2560 206/2560 นางสาว นันทิยา พวงไพโรจน์ บรรณารักษ์ หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  104 207/2560 208/2560 นาย ธรรมนูญ มั่งมีสุข นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  105 209/2560 210/2560 พระปลัด ปรัชญา ธนฺติจิตฺโต จิตต์ผ่องใส นักวิชาการศึกษา หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  106 211/2560 212/2560 พระ อาคม อาคมธีโร กุญแจนาค นักจัดการงานทั่วไป หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  107 213/2560 214/2560 นาย กฤช เพิ่มทันต์จิตต์ อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  108 215/2560 216/2560 นางสาว มณฑิรา แซ่เตียว นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  109 217/2560 218/2560 นางสาว ณัฏฐา เอี้ยวคนอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์
  110 219/2560 220/2560 นาง วรณิชชา ศรีสองเมือง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  111 221/2560 222/2560 นางสาว จิตตรา ราชเกตุ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  112 223/2560 224/2560 ภิกษุณี อัมพิกา คูวินิชกุล นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศน์สัมพันธ์
  113 225/2560 226/2560 นาย ศิโรดม วชิรวราภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กองวิเทศน์สัมพันธ์
  114 227/2560 228/2560 พระ กฤษกรณ์ เขมโสภโณ นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  115 229/2560 230/2560 นาย นเรศ ตรงต่อกิจ นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  116 231/2560 232/2560 นาย สมพงศ์ ไมตรีจิต นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  117 233/2560 234/2560 นางสาว สินจัย บุญทศ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  118 235/2560 236/2560 ว่าที่ร้อยตรี สมควร จันพา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  119 237/2560 238/2560 นาย พิทักษ์พงศ์ จิตเย็น นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  120 239/2560 240/2560 นาย อางกูล สกุลวงษ์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  121 241/2560 242/2560 นาย ถาวร ขันดี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  122 243/2560 244/2560 นาย ไข่ มุกดาหาร นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  123 245/2560 246/2560 นาย กิตติศักดิ์ สอนศิริ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  124 247/2560 248/2560 นาย สมยศ สดสี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  125 249/2560 250/2560 นาย สมควร อยู่เกตุ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  126 251/2560 252/2560 นาย พิชิต ทองคำโฮ้ง นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  127 253/2560 254/2560 นาย สันติ ทารักษา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  128 255/2560 256/2560 นาย วิชัย กองเกิดสุข นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  129 257/2560 258/2560 นาย ธวัชชัย คล้ายสังข์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  130 259/2560 260/2560 นาย ศิวกรณ์ ด้วงสกุล นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  131 261/2560 262/2560 นาย คำจันทร์ มามะณี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  132 263/2560 264/2560 นางสาว พรชนก อบมา นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  133 265/2560 266/2560 นางสาว ศุภสี นัยศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  134 267/2560 268/2560 นาย สุนี ถึงปัดชา นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  135 269/2560 270/2560 นาย จ่ามยุ่น ลุงเฮือง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

  [:]